Den Helder in oude ansichten

Den Helder in oude ansichten

Auteur
:   K. de Wolff en L.Th. Berg
Gemeente
:   Den Helder
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2175-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Helder in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

17. Juist als wij Huisduinen hebben verlaten om onze tocht langs de kust te vervolgen, komen wij langs een gezellig zitje methet opschrift "Trambar". Het is het eindpunt van het stroomtrammetje dat Den Helder in de jaren 1898 tot 1918 rijk is geweest. Het oefende een geregelde dienst uit tussen Den Helder (het wierhoofd) en Huisduinen (badpaviljoen). Het opkomen van Huisduinen als familiebadplaats had een ondernemend man, de heer J. Pot uit Alkmaar, op de gedachte gebracht deze verbinding tot stand te brengen. De geregelde dienst gold van half april tot begin oktober van's morgens 10 of 11 uur tot's avonds 9 of 10 uur en er was een onregelmatige dienst zodra buitengewone omstandigheden als stranding en dergelijke daartoe aanleiding gaven. In de mobilisatie 1914-1918 werd het een zorgenkind en ondanks pogingen van de burgerij, die een N.V. stichtte om de tram te laten voortbestaan, moest de onderneming in 1918 worden geliq uideerd.

Per STOOMTRAM

van

DEN HELDER

tangs den prachtigen Noordzeedijk naar de

BADPLAATS HUISDUINEN.

Op werkdagen ieder uur,

Op Zon- en Feestdagen ieder half uur, Duur der rit 15 minuten.

ENKELE R.EIS 10 cts. - R.ETOUR. 15 cts, Vervoer in den zomer van 1910 ± 61000 passagiers.

Per STOOMBOOT

van

DEN HELDER

over de Noordzee naar het wonderschoone

EILAND TEXEL.

lederen dag zes reizen. - Duur der reis 30 minuten, ..?..

GIDS VAN DEN HELDER EN I1UISDUINEN ORA TIS EN FRANCO.

~en }(e/der-}(uisduinen

/..

/

18. Het voltallige personeel poseert even voor de fotograaf. De machinist en de conducteur zijn Pieter Zaal en v.d. Putten. Door de conducteur werden tijdens de vier kilometer lange rit, langs de tram lopend, de drie halten afgeroepen: Kruisweg, Postkantoor, Langestraat...! Het plichtsgetrouwe personeel verdiende 's zomers f 12,- en's winters f 6,- per week. De tram was in de winter buiten bedrijf en het rijdend personeel hielp bij het schoonmaken van en reparatiewerk aan het "rollend materieel" dat bestond uit twee lecornotieven, vier dichte kleine, benevens twee dubbele dichte passagierswagons.

19. Even voorbij Huisduinen ter hoogte van de vuurtoren zijn we de strandtoegang afgegaan en we kunnen nog even een plaatje schieten van een paartje dat dezelfde weg bewandelt als wij.

f

Str~ndgezicht Huis duin e n

--

----~~

20. Met de monding van het machtige Marsdiep, waardoor bij ieder getij minstens anderhalf miljard kubieke meter zeewater v!oeit, op de achtergrond en met het eiland Texe! aan de horizon, naderen wij langzamerhand Kaaphoofd, de noordelijke afs!uiting van Hollands duin- en strandgebied. Ondanks de aanwezigheid van aller!ei strandattributen, badstoe!en, badwagens en demonteerbare berging voor strandtenten is er van vee! actie geen sprake.

21. Een plaatje dat geen nadere toelichting behoeft. Eenvoudig, ongekunsteld strandvermaak van een groepje dames, dat er blijkbaar geen gebruik van wenst te maken dat gemengd zwemmen hier is toegestaan.

He! Visschersbedrijf - den Helder

22. lets verderop ontdekken wij enige groepen mannen die druk aan het werk zijn. Een groep staat op het strand, de andere in een vissersvlet. Het zijn zogenaamde haringtrekkers. Het haringtrekken is een bepaalde manier van "kustvissen" die alleen hier beoefend wordt. Men vist met behulp van trek- of drijfnetten aan het strand en op de zandbanken van half februari tot eind mei. Er wordt gevist van het begin van de eb tot het opkomen van de vloed, twee keer per etmaal. De vissers komen dikwijls tot hun middel in het water te staan en gebruiken daarom speciaal daarvoor gemaakte hoge waterlaarzen, zogenaamde hozen. (Omstreeks 1932 verdween de hating voor altijd uit de kuststrook.)

23. Voorbij Kaaphoofd betreden wij de dijk, die een scherpe hoek vormt in de kustlijn; vandaar dat plotseling het "oude Helder" voor ons opdoemt. Voor ons bevinden zich het exercitieterrein en de militaire grindweg.

, ,

????

24. Langs de kust passeren wij aan de rand van het "Oude Helder" een typisch houten gebouw. Het is het hoofdstation Helder van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituu t te De Bilt, het zogenaamde Observatorium. Hier worden dagelijks de weerkundige waarnemingen door de observator verricht, die naar De Bilt worden opgezonden. In juli 1843, tien jaar voordat het KNMI werd opgericht, werd op initiatief van de opzichter van de Provinciale Waterstaat, C. van der Sterr, zijn dienstverblijf ("Het Landshok" genoemd) omgebouwd en ingericht tot weerkundig station, het eerste in Nederland. De eenvoudige behuizing en het aanvankelijk beperkte instrumentarium werden voortdurend verbeterd c.q. uitgebreid. De in 1845 geplaatste zelfregistrerende windrichtingwijzer is van zodanige importantie, dat het observatorium "de windwijzer" wordt genoemd.

25. De wijk "Oud Den Helder" is de bakermat van de stad Den Helder en naamgeefster aan de latere gemeente. Tot haar abrupte einde in 1944 was het een zelfstandige eenheid, een vrij in zichzelfgekeerde gemeenschap met een eigen karakter, met haar uit vroeger eeuwen stammende vissers- en zeeliedenbuurt, met haar dijkje en waar onder het dijkje in vroeger tijden de welgestelden woonden en waar nog de achttiende-eeuwse huizen te vinden waren en met de eigen winkelstraatjes: Langestraat, Middenstraat, Smidstraat. Dat alles werd op last van de Duitse bezetter met de grand gelijk gemaakt, zodat er letterlijk niets over is dat aan vroeger tijden doet herinneren.

nKN ·HELDER.

-rr;;.-.~. J. if ??.?. Helder.

26. Met het betreden van de Artilleriestraat (later Dorus Rijkersstraat) beginnen wij het doorkruisen van de romantische wijk; enkele straten en een labyrint van straatjes, sloppen en steegjes, dikwijls slechts enkele meters breed, met nogal typische namen als: Draaisteeg, Krornme-elleboogsteeg, Jodensteeg, Schapensteeg, Gortensteeg, Hartesteeg, Pijlsteeg enzovoort. Hier woonden de oud-Helderse families van geslacht op geslacht in een traditionele verbondenheid en saamhorigheid in een wat gersoleerde gemeenschap. In het midden op de achtergrond zien wij naast de dijkopgang, waar wij afgekomen zijn, de forse toren van het observatorium en de omheining van het garnizoens-h ospitaal. Links de bebouwing naar de westelijke rand van Oud Den Helder, waarin de boerderij van Bonselaar. Rechts op de hoek van de Renssteeg woonde Dorus Rijkers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek