Den Helder in oude ansichten

Den Helder in oude ansichten

Auteur
:   K. de Wolff en L.Th. Berg
Gemeente
:   Den Helder
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2175-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Helder in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

37. De Dijkstraat gezien vanaf de Bonselaarsweg. Rechts op de hoek van de Middenstraat de gerneentesecretarie. Links op nummer 7 woonden Tienus Ostenburg (Blauwe zeeridder) en Aal Kwinkelenberg, die met vis langs de straat ventte. Voor het hoge gebouw het Rusthuis, was het pension Tongerlerlo bekend als "Het Kookhuis". Voorbij de Middenstraat zien wij nog naast de sigarenwinkel van Klaas Blorn het fotoatelier van Stevens, de kapperszaak van Eelman, later van E1.

38. Een overzicht van een deel van het Oude Helder genomen in 1928, met de uitmonding van de laan op de Singe!. Het graven van het spuikanaal de Singel was het grote project dat in de jaren 1918-1921 tot stand kwam. Het dient voor doorstroming van het Helders Kanaa!. Het was een duur kanaal; begroot op f 60.000,- later op f 150.000,-, heeft het ten slotte f 500.000,- gekost, hetgeen velen in Den Helder heel lang heeft dwarsgezeten. Het spuikanaal heeft het Oude Helder een duidelijke begrenzing gegeven, de straten erlangs hebben de verbinding tussen de Kanaalweg, Kerkgracht en Huisduinen aanmerkelijk vergemakkelijkt.

39. De Laan gezien vanaf de Kerkgracht. Links de tuin van de Westerkerk en de Nutsfrobelschool, Rechts een stuk van het toegangshek van de ambachtsschool.

40. De ambachtsschool van het Oude Den Helder was een vermaarde instelling. Zij werd in november 1907 overgebracht naar een nieuw gebouw aan de Laan nummer 16. Van de straat af was alleen het decoratieve toegangshek te zien, met op de achtergrond het forse gebouw. Op straat voor het hek verzamelden zich drie keer per dag de honderden jongelui die de dag- en/of avondschool bezochten.

41. De school kwam tot stand op initiatief van een groep ingezetenen, onder wie de toenmalige gemeente-bouwmeester R. Kasteleijn, die er een belangrijk aandeel in had. De eerste directeur van de school was de heer Besseling, die later in deze functie werd opgevolgd door de heer A. Smit. Enkelen van de meest bekende leraren die althans in het geheugen der oudleerlingen zijn blijven hangen, zijn onder anderen: Schwantje, Oukerk (leraar elektriciteit), Kersten (bankwerken) (zo ... ouwe jongen, kan je het weer niet? ), Schippers (Rooie Dirk, leraar meubelmaker, tevens adjunct-directeur), Edshard de Groot (handtekenleraar enz.). Losse leerkrachten, onder anderen Heeroma (natuurkunde-werktuigkunde), BJorn en Rob (beiden wiskunde), Dokter en Ten Hacken (bouwkunde). In de mobilisatie van 1914-1918 werd de school gevorderd door de militaire autoriteiten en gebruikt voor legering van militairen en werd het onderwijs in andere lokaliteiten, onder andere op de lagere school aan de Hoofdgracht, voortgezet.

42. Opvallend goed is de sfeer van de Dijkstraat. Het hoogteverschil met het "Dijkje" werd opgevangen door een forse muur, de rij bomen en de weI verzorgde woonhuizen. Hier woonden de welgestelden van Den Helder voordat de nieuwe stadswijken tot ontwikkeling kwamen. Op nummer 48 was de banketbakkerij van H.I. van Alphen en daarnaast woonde dokter C.H. Kettner. Links het raadhuis, dat wij zo dadelijk wat nauwkeuriger zullen bekijken.

43. Op de plaats waar voordien het logement ,,'t Wapen van Amsterdam" en het oude "Postcomptoir" hadden gestaan, werd in 1836 het raadhuis gebouwd. Het raadhuisje aan de Srnidstraat was te klein en onaanzienlijk geworden voor de zich snel ontwikkelende gemeente Den Helder. Het gebouw aan de Dijkstraat, op het Dijkje, was geheel naar de eisen des tijds ingericht. Een mime raadzaal, burgemeesterskamer, secretarie en andere vertrekken, die zowel qua in- als exterieur pasten in de omliggende bebouwingen, die tot het beste behoorden van het Oude Helder. Het gebouw werd ook nu weer spoedig te klein om aIle gemeentebureaus te kunnen huisvesten; er werden verschillende nabijgelegen huizen omgebouwd en in gebruik genom en, totdat in 1927 het voormalige algemeen weeshuis aan de Kerkgracht vrij kwam voor huisvesting van het gemeentebestuur en de gemeentelijke instellingen.

44. Voorbij het raadhuis zijn we reehts het huis nummer 43 genaderd, het dansinstituut van Polak met de gebroeders Jaap, Maurits, Flip en hun zusters Judith, Tilly en Rosa. Door het forse geboomte is de verdere bebouwing vanaf deze plaats aan het oog onttrokken. Voor ons aan het Westplein staat het bekende cafe Henning. Reehts op de hoek van de Laan is het kantoor van de Nederlandsehe Bank, waar de heer S. Jaring het bewind voerde, nogjuist te zien.

Den Helder, Dijkje.

45. Waar het dijkje eindigt op het Westplein, verzamelen zich de buurtbewoners am ons bij het verlaten van hun buurt uitgeleide te doen. Zelfs de koetsier, die met zijn vigelante gereed staat voor zijn rit naar het station, wacht geduldig op ons vertrek.

46. Ret Westplein is feitelijk in deze toestand het eindstuk van het Helderskanaal, Ret kanaal is, gelijk met het graven van de Singel, ingekort en er is een plantsoen aangelegd op het gedempte gedeelte, waardoor het werkelijk een plein is geworden. Ret geheel heeft veel meer allure gekregen. De Westerkerk domineert in de bebouwing. Rechts is de Laan nog juist te zien. Bebouwing, afgewisseld door forse boomgroepen nabij de kerk en rechts voor de woning en het kantoor van notaris Stammes, geven het geheel een harmonische aanblik.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek