Den Helder in oude ansichten

Den Helder in oude ansichten

Auteur
:   K. de Wolff en L.Th. Berg
Gemeente
:   Den Helder
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2175-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Helder in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

West plein - 1Jen 3(elder.

47. We stalin nog even op het Westplein, waar het Helderskanaal nog in oorspronkelijke vorm ver doorgetrokken was. Toch bood de ruimte die toen nog maar in beperkte mate aanwezig was, gelegenheid tot het houden van parades en dergelijke, bovendien was er verder geen geschikte plaats beschikbaar. De entourage, waarvan hier nog maar een klein gedeelte te zien is, leende zich bijzonder voor het houden van grote, hetzij plechtige, hetzij minder ceremoniele bijeenkomsten.

48. Van zo'n gebeurtenis zijn wij juist getuige. De "De Ruy terfeesten" werden in 1907 met grote uitbundigheid gevierd. Admiraal Michiel Adriaansz. de Ruyter, die driehonderd jaar geleden, in 1607, was geboren en die in de vaderlandse geschiedenis met ere wordt genoemd, was onze grootste zeeheld. De naam "Bestevaer" die hij verworven had, spreekt voor zichzelf. Dat de marines tad Den Helder de feesten op luisterrijke wijze vierde, is vanze1fsprekend.

49. Na afscheid te hebben genomen van het gezellige, intieme Oude Helder en zijn kernaehtige bevolking kunnen wij niet nalaten, voordat wij onze toeht vervolgen, wat langer aandaeht te besteden aan het Westplein, waar de wijk eindigt. Wij kunnen niet beter doen dan daartoe de toren van de Westerkerk te beklirnmen, om daarvanaf in vogelvlucht de omgeving te kunnen overzien. Links zien wij het einde van de Dijkstraat en het Dijkje met de forse bomenrij, rechts begint de bebouwing langs de Kanaalweg, op de voorgrond bevindt zich het einde van het Helderskanaal, met de los- en laadplaats ten behoeve van de binnensehippers die Oud Den Helder tot doel hebben. De tientallen visserssehepen, maar vooral de dijk zelf, grens tussen het maehtige Marsdiep en Den Helder, vragen om een nadere kennismaking.

I .

~

I I I

Zeediik - Helder

50. De dijk die wij in zijn stoere eenvoud voor ons zien en die wij nu langs de kluft aan het Westplein betreden, is een der machtigste zeeweringen van ons vaderland. Hij is een rots in de branding. Voor Helderse mensen een begrip ; hij geeft de bewoners van de lage land en bij zwaar weer een gevoel van veiligheid en toch moest hij de laatste decennia enkele keren nog verzwaard en versterkt worden, toen hij belaagd werd door stormen en springvloeden en geen afdoende bescherming bleek te bieden. Op onze wandeling bij rustig zomerweer kunnen wij ons niet voorstellen dat de golven nog in 1916 over de kruin sloegen en het zeewater de woningen in de omliggende straten binnenliep. Rijkswaterstaat heeft toen onder andere een afsluitmuur van het Westplein tot aan de batterij Vismarkt gebouwd, met enkele afsluitbare openingen voor het verkeer.

den Helder.

C j ( -

V'~~1

Gezicht OJ)

Dijkweg.

51. Een schilderachtige bebouwing vindt men Iangs de Dijkweg aan de Iandzijde van de "Dijk", officieeI de "Helderse Zeewering" geheten.

DE:' HELDER..

Observatorium

52. Deze kaart toont ons de Dijk zelf, met deopgetrokken vletten, de kaapstanders, de pieren en - het meest interessante - de bedrijvigheid op en nabij de kust. Links zien we op de voorgrond de bergloods voor de reddingboot, daarachter het observatorium.

53. Op de zeedijk is de Helderse roeireddingboot gestationeerd, die wordt opgeborgen in het botenhuis. Bij aankondiging van ongunstig weer wordt de boot naar buiten gebracht am op aile eventualiteiten voorbereid te zijn. Op bepaalde tijden en onder moeilijke omstandigheden moet er volgens voorschriften van de KNZRM geoefend worden, daar van de bemanning grote geoefendheid vereist wordt. Op het ogenblik dat wij passeren, komt de boot terug van haar oefentocht en wordt door de bemanning de dijk opgetrokken.

54. Anthonie van Kampen schrijft ergens het voorrecht te hebben gehad net iets te mogen meemaken van datgene wat hij noemt de nadagen van de roemruchte, HeIderse garde, de bIauwe zeeridders van Den Helder. Hij noemt daarbij enkeIe namen uit de lange rij die "als schimmen uit een lang verleden" voor hem opdoemen: Dorus Rijkers, Janus Kuiper, Piet Rensmaag, Hannes Ewald, Jan Bijl, Diedenhoven, Hein Kuiper, Jaap Been, Tabbie Bakker, Willem Bakker, Hein Kenninck, Piet Oostenburg, de Blokkers, de Minneboo's, de ... en nog vele andere niet met name genoemden. Wie de moeite neemt de Iectuur over het redden van mensen en schepen in de tijd van de roeireddingvletten te doorvorsen, valt van de ene verbijstering in de andere, want er is bijna geen rauwer en harder bedrijf denkbaar dan dit.

I)1'1l Helder

Reddingboot Schipper Bijl

55. Van de gewone naar de zelfrichtende roeireddingboot was een grote verbetering, de grotere "bedrijfszekerheid" kwam redders en geredden ten goede.

56. Op 23 november 1928 kwam het 4000 ton metende Griekse vraehtsehip "Eugenia" op de dijk te zitten. Het was op zijn reis naar de haven van Amsterdam voor IJmuiden in moeilijkheden geraakt. De zware zuidwesterstorm nam het sehip in zijn greep en dreef het in noordelijke riehting. Ter hoogte van het Marsdiep werd het sehip een prooi van de inmiddels naar het noordwesten geruimde wind. Het sehip kwam op de Haaksgronden vast te zitten, werd later losgeslagen en het Marsdiep in gedreven. In een draaiing liep het sehip op de dijk, met zijn voorsteven op het "Lage Hoofd", Toen de storm wat luwde, werden tevergeefs pogingen gedaan het sehip los te trekken. De langdurige, strenge winter werd de oorzaak dat verdere pogingen drie maanden aehterwege moesten blijven. Intussen was het sehip steeds hoger op de dijk komen te zitten.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek