Den Helder in oude ansichten

Den Helder in oude ansichten

Auteur
:   K. de Wolff en L.Th. Berg
Gemeente
:   Den Helder
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2175-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Den Helder in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

57. Toen de weersomstandigheden gunstig werden om de bergingswerkzaamheden voort te zetten, bleek dat aileen met het verwijderen van de glooiing en het slopen van het lage hoofd succes te verwachten zou zijn. Deze ingreep in het dijklichaam kon na overleg met Rijkswaterstaat plaats vinden. Ook to en mislukten nog verschillende keren de pogingen het schip los te krijgen. Toen met behulp van een aantal hydraulische persen, beschikbaar gesteld door de rijkswerf, de sleepboten "Limburg" en "Drente" van de N.V. Bureau Wijsmuller het schip eindelijk vlot kwam, waren na de stranding negen maanden verlopen. De kiel van het schip was weliswaar beschadigd door de stenen van de dijksglooiing, maar het kon op sleeptouw genom en en in het dok hersteld worden.

~ijkgezicht. ~en )(elder.

58. Een aantal opritten (kluften) maakt de dijk vanaf de stad toegankelijk; een van de meest bekende is de opgang achter het postkantoor.

59. Ook militair wordt de dijk zwaar bewaakt. Tussen de batterijen Wierhoofd en Kaaphoofd liggen aan of in de dijk de batterijen tegen de Laan (Oud Den Helder) en Oostbatterij. We gaan het krijgshaftige toneel spoedig verlaten om onze tocht over de dijk buiten de fortificaties voort te zetten.

7{elder

60. De sterke getijstroom van het Marsdiep, de Texelstroom, waarvan de snelheid negen kilometer per uur bedraagt, en de verraderlijk veranderende grote diepten nabij de kust, belagen deze doorlopend en maken dagelijks toezicht en controle op de gedragingen van het dijklichaam dringend noodzakelijk. Van de dijk, die een kruinhoogte van vier meter boven NAP heeft, is de glooiing gemaakt van de gezette Noorsgranietblokken. Ter meerdere beveiling zijn een veertiental strandhoofden (pieren) gebouwd, die aile een naam dragen, bijvoorbeeld het Kijkduinshoofd, Kaaphoofd, Wierhoofd. De dijk heeft - naast zijn waterstaatkundige functie - ook een recreatief gebruik verworven. Aan de landzijde geeft het hoogteverschil Den Helder in vogelvlucht te zien. Het werken aan de dijk en niet te vergeten alles wat met de vloed aanspoelt, geniet de belangstelling van de "ju tters".

61. Voordat we het einde van de vier kilometer lange dijk, het Wierhoofd, hebben bereikt, kunnen we het niet nalaten achterom te kijken en ons nog eens voor het laatst op onze wandeling te verlustigen in de aanblik die de dijk - van hier af over een groot deel van zijn lengte te zien - biedt, We zien het silhouet van Den Helder in een gebogen lijn en hebben zicht op het altijd boeiende Marsdiep, in eeuwige wisseling van eb en vloed, hetzij in een zachte deining de kust voorzichtig naderend, hetzij met hoog opgezweepte golven de dijk beukend, maar altijd fascinerend.

62. Als wij rond het Wierhoofd zijn gewandeld om de haven een bezoek te brengen, valt ons dadelijk aan onze rechter zijde een grootsteeds gebouw op. Op een groot bord staat vermeld: "Hotel Den Burg." Het is zowel bij de burgerij, als bij marine, vreerndelingen en reizigers voor Texel bekend om zijn smaakvolle inrichting en het gezellige zitje op de eerste verdieping, vanwaar men een prachtig uitzicht op de haven en het Marsdiep heeft, In het onderhuis is het Wieringer veerhuis gevestigd. Het hotel heeft vijfentwintig bedden en bestaat in zijn huidige vorm a! sinds 1826. Een van de vorige eigenaren, een zekere B.R. de Breuk, uit Haarlem afkomstig, heeft het hotel van 1844 tot 1870 een zodanige naam en faam bezorgd, dat men een bezoek aan het restaurant aankondigde met: wij gaan naar "De Beuk", En nog in deze dagen kan men vooral bij hogere militairen en notabelen dezelfde uitdrukking horen.

Groeten cut DEN HFI fJFR

63. Ook het Nieuwe Diep had voor 1812 toen de Havendijk (Buitenhaven) werd gebouwd, een aehttal hoofden die de stroom riehting gaven. Het eerste heette het Jaehthavenhoofd en de plaats heeft nog geruime tijd die naam behouden, zelfs toen de Texelse boot er zijn afvaartplaats had.

64. Evenals in andere, overeenkomstige vissersplaatsen werd ook in Huisduinen en Den Helder de vis aangevoerd tot voor de woonplaats van hen die de kustvisserij beoefenden. Op het strand werd oorspronkelijk de vis afgeslagen; in Den Helder was dit voor de uitmonding van de Langestraat. Toen het strand ter plaatse verdween, werd toch dezelfde plaats gehandhaafd en werden de vletten tegen de Dijk opgetrokken. Deze plaats, die daardoor de naam Vismarkt verkreeg, heeft dienst gedaan tot 1850, toen de visafslag verplaatst werd naar het plein in "Nieuwstad", dat nog steeds de Vismarkt heet. Op de oude vismarkt in het Oude Helder, werd in 1884 een batterij van die naam gebouwd. Slechts gedurende een jaar is de visafslag in Nieuwstad gevestigd geweest. De ongunstige ligging ten opzichte van de haven was aanleiding dat de vismarkt verplaatst werd naar het Havenplein. De markt zoals u deze hierbij ziet afgebeeld, heeft dienst gedaan tot 1894.

65. Aan het einde van de achttiende eeuw was de Amsterdamse Admiraliteit op zoek naar een veilige haven voor "de schepen van oorlog". In een schrijven van 1 april 1781 richtte zij zich daartoe tot de Staten van Holland en West Friesland. Een commissie ad hoc verkoos het Nieuwe Diep als de meest geschikte plaats en stadhouder prins Willem V werd krachtens een resolutie van 20 april 1781 door de Staten gemachtigd tot de inrichting hiervan. De werkzaamheden bestonden uit het verwijden van de ingang door het wegbaggeren van een hinderlijk deel van de zandbank "De Harssens", het maken van een stenen "leidam", het uitdiepen van een vaargeul in het Nieuwe Diep en het slaan van zeven ducdalven aan het einde van het diep. Stadhouder Willem V gaf aan het Nieuwe Diep weI de bestemming van oorlogshaven, maar vanaf het begin hebben ook koopvaardijschepen de haven als toevluchtsoord gebruikt. Afgebeeld zijn een loodsschoener, een "strijkijzer" en twee pantserdekschepen van het type "Holland".

.' ,

:Den Helder

--1: ??..? : ..? ;. - "":...: _ .:--= . .,

-.-

- - -'-

66. Aan de overzijde van de uitmonding van het Nieuwe Diep Iigt het grote pantserfort "De Harssens". Het is in de jaren 1881-1884 gebouwd op het wad en vormt een belangrijke sehakel in de kustverdediging. Het tweetal draaibare stalen koepels bevat ieder twee kanonnen van 30,5 em. Bij oefening, met rookzwak buskruit, wordt de rede tot op een afstand van negen kilometer van het fort onveilig

verklaard. .

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek