Diemen in grootmoeders tijd

Diemen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.F. Reurekas
Gemeente
:   Diemen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5746-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diemen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

De geschiedschrijver L. van Ollefen vermeldde in 1795: " ... te Diemen woonden groote reders in de walvischvangst; er waren waschbleeken, en een wolwascherij; voords waren de opgezetenen voor het grootste gedeelte karnemelksboeren en visschers, thans is de landbouw, en groenboerswerk, hunne hoofdbezigheid. "

Na 1900 kreeg Diemen kleine industrie op de Sniep, onder andere de glasfabriek "Anna", de Nederlandsche Schelpkalkbranderij, de Nederlandsche Betonijzerbouw en boten- en kanostallingen. Diemen kon niet aan de modernisering ontkomen. De trein in 1873-1874, de Gooische Stoomtram in 1881 en de auto brachten grote veranderingen tot stand. Wegen, bruggen en vaarten moesten aan de eisen des tijds worden aangepast. Door de aanleg van het Merwedekanaal, geopend op 4 augustus 1892, kwam er voor de bewoners aan de overzijde van het kanaal bij de Ouddiemerlaan en voor die van Overdiemen een veerpont. Het verkeer over de Muiderstraatweg van en naar Amsterdam moest van een draaibrug gebruik maken. In september 1933 werd dit obstakel door een vaste brug vervangen, die door zijn lengte de Kilometerbrug werd genoemd. Vooral na 1920 werd de dorpskern Diemerbrug met nieuwbouw uitgebreid. Door de toename van het verkeer moest een deel van de oude dorpskern, gelegen links van de ophaalbrug aan de Muiderstraatweg, waaronder het vanouds bekende cafe "De Reiger", worden afgebroken. Het gedeelte rechts, waaronder het bekende cafe van B.H. Vervetjes "De Vergulde Wagen" aan de Hartveldseweg, volgde in mei 1938. Ook de ophaalbrug, de verbinding tussen de Kerklanen (Ouddiemerlaan

en Ouderkerkerlaan), moest verdwijnen voor een betere afvloeiing van het verkeer. De huidige brug tegenover de Burgeme ester Bickerstraat werd in maart 1940 in gebruik genomen. Vijf jaar Duitse bezetting volgde: een periode die voor Diemen catastrofale gevolgen had. In 1943 begon de bouw van een bunkermuur aan de Hartveldsebrug. In april 1944 werden de polders onder water gezet. Rampzalig was de opdracht om aile woningen, winkels en bedrijven vanaf de Diemerkade tot de Jan Bertsstraat voor schootsveld af te breken. Als gevolg hiervan moesten 1731 inwoners naar de Transvaalbuurt in AmsterdamOost evacueren. Na de capitulatie op 5 mei 1945 volgde op 8 mei de bevrijding door de Seaforth Highlanders of Canada. Door een geheel nieuwe indeling bij de wederopbouw kreeg het afgebroken gedeelte een geheel ander aanzien. De eerste winkels in de Arent Krijtsstraat konden in 1952 hun deuren weer openen.

Diemen veranderde drastisch, polders werden bebouwd met woningen en kantoorgebouwen. Ook kwamen er nieuwe industrie , een meubelboulevard, winkelcentra, sporthallen en een sportcentrum: een beeld waar de oude Diemenaren even aan moesten wennen.

Rest rnij nog allen te danken die foto's beschikbaar stelden. Teyens mijn dank aan mevrouw Post-Heeman en aan Peter Voorhuyzen voor het beschikbaar stellen van ansichtkaarten. De foro's zijn voor zover mogelijk naar jaartal ingedeeld.

J.F. Reurekas

Groote uit DIE3IERBRt"l r ,

1. De Weespertrekvaart met een vrachtschip, getrokken door een man of paard op het jaagpad. Op de Muiderstraatweg de stoomwolk van de passerende Gooische stoomtram; de laatste wagon is nog zichtbaar. Aan de Muiderstraatweg van links naar rechts: de winkel van J.J. Tool in huishoudelijke en luxe artikelen, speelgoed, tabak en sigaren, voorheen J. Detering, vervolgens de huizen van W. Pelsma en G. Belzer, het postkantoor met tot 1916 brievengaarder G.E.J.H. Delvaux, en als laatste de meelfabriek van G. Belzer, in 1907 aangekocht door de Cooperatieve Vereniging "Ons Voordeel".

2. In juli 1902 werd de Cooperatieve Vereniging "Ons Voordeel" opgericht. Op de foto ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum zitten, van links naar rechts: Anton Hennipman, lac. Staal jr., P. Kaskens, Dirk Hoefman, J. Teer (hoofdonderwijzer openbare lagere school en leraar aan de avondlandbouwschool), burgemeester A.J. de Wolff, voorzitter-directeur c.P. Oostenrijk, B.L. Koopmans en M. van Klooster. Staande , van links naar rechts: Jacob Hennipman, Hannes Zaal, Gerrit Beem, een onbekende, Dirk v.d. Woerd, H. Beukeboom, een onbekende, Dirk Staal, J. de Hollander en Dirk van Sijtveld.

//

'GEMEENTE DIEMEN'-I . Ingeka:n(;1i St uk ken I

. 'I

~+ 14.jUL. i~!UQ -1!

: NQ $// .j

'. .~ .;.-:... __ ._--= ~ J

I ,

.?.... ,.

;0 .. , .~/

. Z~~"///f'l/.

b!/Amsrerdam

3. De glasfabriek "Anna" werd in 1907 opgericht door A.R. ten Cate en gevestigd op de Sniep te Diemen. A.R. ten Cate was een medefirmant van de firma J .B. Delius & Co., glashandelaren te Amsterdam. Yoor de glasblazers werden voor die tijd mooie woningen aan de Muiderstraatweg gebouwd. In 1911 werd Anton Bakker van de glasfabriek te Nieuw-Buinen in Drenthe eigenaar en directeur van de glasfabriek "Anna". Datzelfde jaar werd de glasfabricage in Diemen stopgezet.

4. Op deze ansicht het cafe "Verzicht" aan de Muiderstraatweg omstreeks 1905. De eigenaar was Heyenga, daarna volgde J.B. Lourens en in 1918 D. v.d. Kroon. In 1924 liet D. v.d. Kroon het pand afbreken voor de bouw van een modern cafe met feestzaal en vergaderruimten. In de kelder kwamen een bottelarij en limonadefabriek. Tijdens de bouw stond er boven de Muidertrekvaart een noodcafe op palen. Op 26 februari 1926 werd het nieuwe cafe geopend. Naast dit cafe de huizen die voor de glasblazers van de glasfabriek "Anna" waren gebouwd. Op de voorgrond de rails van de Gooische stoomtram, die dicht langs de huizen reed.

IJsfeest te DiemeĀ»

Ultf. ~. J. BooD, Aaut.

5. De Weespertrekvaart, ook weI de Keulse Vaart genoemd. Hier was de eerste officiele ijsbaan van de in januari 1887 opgerichte Diemer IJsclub. Deze werd op verzoek van burgemeester H. W. Toewater (1886-1893) opgericht met het doel het ijsvermaak voor dejeugd te realiseren. Rechts op de foto de Hartveldseweg met de rooms-katholieke pastorie uit 1882, iets voor het raadhuis de Burgemeester Bickerstraat, de latere Schoolstraat. Naast het raadhuis (1882) het Zwitsers hotel "Het Wapen van Diemen" (1883).

6. Voor zover bekend bestond de voetbalvereniging Diernen al in 1912 en had drie elftallen, narnelijk Diernen I, II en III. Een adresboek uit 1918 vermeldt: .Voetbalvercniging Diernen, voorzitter C. Pereboorn, secretaris W. Kok en penningrneester A. Kaskens." Er werd vergaderd in cafe "De Reiger". Op de foto het karnpioense1ftal van Diernen, seizoen 1915-1916. Op de foto worden de volgende narnen verrneld, achterste rij, van links naar rechts: C. Pereboorn jr. (secretaris-penningmeester), H. Kaskens, M.A. Kok, H. Brokelrnan, J.J. Spaan en F. Wijnstroot. Middelste rij: Chr. Marinus, H.J. Faber en G. Wakker. Voorste rij: Th. de Waal, M. Oostwalt en B. Wijnstroot.

18

I

~

7. De Overdiemerweg was een gedeelte van de oude Hereweg door het ambacht Diemen, die liep van Weesp via de Stammerdijk, Overdiemerweg (Iangs het riviertje de Diem) en Diemerzeedijk van en naar Amsterdam. Door de aanleg van de Muidertrekvaart met wagenweg (1640), de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort (1873-1874) en het Merwedekanaal (op 4 augustus 1892 officieel geopend door koningin Wilhelmina) ontstonden de namen van de Eerste, Tweede en Derde Diem. De Overdiemerwcg behoorde tot een mooie fiets- en wandelroute door Diemen en is dat nog steeds. Het wuivende riet langs de Diemen en de boerderijen geven nog een beeld van vroeger. Op de foto van omstreeks 1917 een groepje kinderen van de Overdiemerweg bij de boerderij "Diemzicht". (Foto: N. Heek-v.d, Meent.)

1. Dirk de Hollander, 2. Wim v.d. Meent, 3. Arie v.d. Meent, 4. Jan ter Heide , 5. Mariev.d. Meent, 6. Bate ter Heide, 7. Riek de Hollander, 8. Cor Vedder, 9. mevrouw Ter Heide, 10. Berta de Hollander, 11. Fietje Pereboorn, 12. Tijntje ter Heide, 13. Corrie de Hollander, 14. Grietje v.d. Meent, 15. Ooitje Molenaar, 16. Marie de Hollander, 17. Coba de Hollander, 18. C. Portengen, 19. Jan de Hollander, 20. G. v.d. Meent.

8. Een fraai getuigschrift van de openbare school voor Cornelia Lucia Eekhout, ondertekend op 26 april 1901 door burgemeester J.H. de Kieviet (1893-1902).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek