Diever, ie bint 't wel...

Diever, ie bint 't wel...

Auteur
:   Reint Buiter
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1399-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diever, ie bint 't wel...'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

vooraf

het boekje De hisstorie van Diever in eld urtgegeven. In et boekje Diever in en uit. In 1987 verervolg daarop het , ze nog ... die van .rste boekje gaat in den is van Diever en flink aantal foto's. 1 derde fotoboekje al foto's van men1 voorzien van een nde tekst.

ing van de Historing Gemeente Dieeek dat niet aileen 1 en getogen inwoiwoners van Diever snde dorpen, maar suwe bewoners en ngstelling bestond de fotoboekje over Diever.

let bestuur van de een commissie intaak kreeg foto's en de samenstelekje te begeleiden /oor de tekst bij de zoekwerk verricht. eel foto's geleid tot

het vinden van belangwekkend materiaal, dat in de tekst is verwerkt. Bij voorkeur en met veel plezier zijn herinneringen van zo veel rnogelijk mensen in de tekst verwerkt.

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan allen die foto's en dierbare herinneringen ter beschikking hebben gesteld

De verwachting is dat het boekje voor velen waarde heeft en dat het bijdraagt aan de kennis van het verleden van Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Oude Willem, Wapse, Wateren en Zorgvlied.

Het bestuur hoopt dat dit boekje mag leiden tot actieve en enthousiaste deelname aan het werk van de Historische Vereniglng, Heel veel moet neg worden uitgezocht, van veel mensen moeten herinneringen worden vastgelegd en van veel mensen op foto's moeten de namen neg worden uitgezocht, Een vereende inzet zal zonder twijfel leiden tot weer een mooie uitgave, Namens het bestuur van de Historische Vereniging Gemeente Diever wens ik u met dit boekje veel kijk- en leesplezier toe.

Koene Gerritsen, voorzitter

Inleiding

In het voor u liggende fotoboekje staan vele nog niet eerder in boekvorm gepubliceerde afbeeldlngen, Een aantal afbeeldingen is wei opgenornen in de hiervoor genoemde boekjes, in het blad Opraekelen van de Historische Verenlglng of in gelegenheldsuitgaven. Een goede reden voor een herhaling was een nieuw verhaal bij een foto of het deze keer wei vermelden van de naam van aile kinderen op een schoolfoto.

Bij het samenstellen van de teksten is waar rnogelijk gebruik gemaakt van materiaal uit archieYen. Het verzamelen van betrouwbare gegevens was een tijdrovende aangelegenheld, Het was ondoenlijk bij elke tekst aile bronnen te vermelden.

Bij het kiezen van de afbeeldingen bleek dat het in veel gevallen om een vaak allang niet meer bestaand object glng, Daarvan zijn bijvoorbeeld te noemen:

Witteltersluis, veel boerderijen, Castra Vetera, molen van Ebbe Bennen, stoomzuivelfabriek, cafe Jan Barelds, gemeentehuis en pastorie op de Brink, Wapser molen, cate-togernent Sjoert Ben-

them, Katholi Huis, winkel va man, Gereform telijke School, l kampen Diever de l.agere Sch:

Ik ben veel dan I ouderen die me foto's en moe hebben bijgedr: je. Ik wil met nc nes Santing, di van het oude 11 meer gebruikte drukkingen van kent; Johanne: laas is overlede Oost; Remmelt Hendrikje Butte Oost, die het I spreekt; Gerarc de begrafenis v vader neg he Haveman, de de enig bekei molen van Wap die de oudste en Berkenheuv stelde; Theo RI bij graag uitno Deevers 'n te Blaauw die mij de schilder er Ku i pe r zette Woltring, een I

'erwer.

ing en Margje iekker-van der entelilk voor het 1 van een foto erijen van hun Kuiper.

dank verschulmij veelal uniefbeeldingen uit ienden, met na.n Bart Buiter, sert]e Noord en

stand gekomen erking met een .he Vereniging ngestelde com~ uit Koene Ger.ls, Jans Tabak

Ik ben hen erkritisch volgen -nheden en het itelijke onjuiststen. In het bijKoene voor zijn ruikbare gegeente-archief en

de vele direct /aak bruikbare grote geheugen houden van de 1 de commissie ~elagkamer van rte in zijn boer-

derij aan de Achterstraat.

Ais laatste en zeker niet de minste wil ik mijn zoon Armando bedanken voor het scannen en het bewerken van het fotomateriaal, de grafische verzorging van deze publicatie en het fotograferen van schilderijen van Hans Kuiper. Het is jammer dat in de gemeente Diever veel moo is is verdwenen. Veel is met de beste bedoelingen gesloopt. Veel zal neg met de beste bedoelingen worden gesloopt. Ik moest bij het samenstellen vaak den ken aan de dichter Konstatinos Kavafis, die aan het begin van deze eeuw schreef:

We zutten ons geen zotgen maken over een ver verwijderd later, voor het beste zutlen we ons inspann en, en hoe meer we ons inspannen hoe meer we zutien

bederven .

Ik hoop dat dit boekje in handen komt van allen die belangstelllng hebben voor het verleden van Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Oude Willem, Wapse, Wateren, Wittelte en Zorgvlied.

Een groot aantal afbeeldingen zal voor velen niet direct herkenbaar zijn, maar toch durf ik te stellen:

Dievet, ie bint 't wei ...

Reint Buiter, samensteller

F,GUUR 1 (FOTO 43 - WAPSE - OPENBARE LAGERE SCHC

F,GUUR 2 (FOTO 44 - WATEREN - OPENBARE LAGERE SCHC

veensehappen Morhorigheden en De en, de Drentsehe ratschappij en anten de Minister van n de opruiming der

op de Drentsche iet in den zomer, 'de de wintermaansr, January en Fe-

verrigten. De Wadat het winterseiie korte aegen en sgesteldheid zich eent en dat het onDU zijn om de vaart en den geregekien ,t water te versperd dat aan een goe, grootste behoefte

ier 1879 sehrijft de e Commissaris des 'enthe dat het tijdtstuiting zal worden itien 1 July en 15 50, gedurende wel~ vaart door het bozee toch nog altijd 5 de Kolonievaart

1 van de sluis zou t pand Dieversluisworden, waardoor meer kon worden

1- Wittelte - Wittelter schu1

gemaakt van de overlaten boven de sluis voor het bevloeien van hooilanden. Op verzoek van de elgenaren van de hooilanden in de Witteltermade en de aangrenzende Uffelter hooilanden werden in de kanaaldijk duikers aange-

legd, De stenen sluis werd in de zomer van 1880 opgeruirnd, nadat het pand tussen deze sluis en de Dieversluis op zijn nieuwe die pte was gebraeht.

Voor het gebruik van's Lands Grooten Weg tangs de vaart werd

bij het n iet ziel in 1899 tol ge bomen is het ~ te zien. In het het voorhuis WE tigd, Het huis i openbare verl«

Ibrug - Haarschutsluis - 1884

NINGEN

stenen schut'achterswonlng Ie werken werd 1883 door's t aanbesteed. van Balen Gzn. s was de laag-

ste inschrijver. Aan hem werd het werk voor 87840 gulden gegund, De nieuwe 6 m brede en 43 m lange sluis werd gebouwd in een te maken bochtafsnijding boven de 350 m verderop liggende oude houten sluis. De nieuwe sluis

kwam zo in zijn geheel in de gemeente Dwingeloo te llggen,

Na de bouw van de sluis werden de nieuwe hier zichtbare delen van de vaart gegraven en werd de oude sluis afgebroken.

De atgesneden bocht in de vaart

loopt achter het n bare sluiswachters ligt naast 's Rijks van Meppel naar A zo ontstane eiland reiken werd ook eE met gemetselde gebouwd. Mede de mende gebruik va pen werd het pa schutsluis tot aan 1 verdiept.

In de voorkamer v slu iswachterswon i zich twee beddes1 diepe kast. In het a ruimte voor een sci varkenshok. In de de bergplaats was pomp aangesloten wei put buiten het I had ook al een p privaatput.

In de verte zeilt el in de richting van de schutsluis. De SChE Drentsche Hootva: jaren neg belangrijl vaarweg het kara vaart toen al had v In 1880 passeerd veer 9350 schepe houd van ongeveer 18 houtvlotten me van ongeveer 500(

; zijn huidige vorm Ie eeuw. Op 27 auorandde de kerk na slag voor een greet ~ herbouw ontbrak m de ingestorte getellen. Uit armoede n zolderingen aanwerd bezuinigd op In het dak. Het za-

zuidbeuk werd niet iersteld. In plaats I het dak van het 'okken tot de zuide,aardoor het hier orgaande dakvlak ir de eeuwen heen bouwd. Zo werden ramen en nissen Id, werden tussen I ren geplaatst en 'se plaatsen in de 'en extra deur gegrote restauratie in en werd tien centide tegelvloer een B plavuizen gevonze vloer werd vijfenieter lager neg een len, ditmaal van e tegeltjes.

kerk en achter het erk is het in 1878 »muusie te zien. In .bouwt]e stond de

3 - Diever - Brink met Hervormde

FOTO MR. ALBERTUS CHRISTIAAN VAN DAALEN - VERZAr-J

lijkbaar van het dorp. Voor het verrichten van een lijkschouwing werd hier soms iemand tijdelijk opgebaard, zoals een man die verdronk in het Witteveen. Het ge-

bouwtje is helaas al ver v66r de grote restauratie van de kerk in de vijftiger jaren atgebroken, Links op de voorgrond is het hek voor het gemeentehuis zichtbaar.

Rechts achter ( boerderijtje Vi Kuiper te zien. deelte van het verbrande boer

ioofdstraat - 1891

H1AAN VAN DAALEN - VERZAMELING BERKENHEUVEL B.Y.

en de mooiste toe ken van de heeft zo te zien . het weerkaatcht op de natte olaveisel ligt de ~ voorjaarsdag

prachtig bi]. De maker van deze opname bij tegenlicht is mr, AIbertus Christiaan van Daalen uit Bennekom. In 1890 was hij eigenaar geworden van het landgoed BerkenheuveL Vanaf datjaar was hij regelrnatig in Diever.

Griet Oost herinnerde zich dat in dit deel van de Hoofdstraat twee boerderijen met de voorgevel tegen elkaar hebben gestaan. Dit is inderdaad links op de foto te zlen, Helaas zijn deze panden in 1914 als gevolg van bliksemin-

slag verbrand, Gr toen elf jaar was, w neg het volgende: nog wet, Het moet geweest. Toen wa~ onweersbui. We bte ginger: niet naar s het zo'n heel zwaa Later kwam de il school. Die zag op en ook anderen dil den verzuimd. Daar om, wantje mocht der geldige reden v De linker boerderij lof Egberts Benne: derij daaraan gren: bakker en boer Ger der (Garke BakkE Klaster en hun zorn drik en Jakob (Gc jongen). In het rech de de familie Ham In het pand achte bevonden zich he van Willem Huiske kerij van Jan Grit. ~ bestuur had WillerT ingang van 1 mei ~ vergunning verle woon- en de opkar Tussen de schoor: net de punt van de Op de achtergronc het gemeentehuis

rink.

g van de woeste ioorden van Diever rond 1850 begoni. Stoop de eerste :ht van de boerlapse en Diever. In t hij het terrein van nr. Petrus van der s Hoekwater en mr. gh Heys. Deze ver385 het inmiddels gebied aan mr. J. juli 1890 kochten .hristlaan van Daalien H. T. van Rees Berkenheuvel voor l. Daarmee waren ;eworden van ruim bestaande uit 320 130 ha heideveld, grond, 4 ha bouwI het hier zichtbare adres Kalteren 35. feel stond ter bede eigenaren. Het erd bewoond door enaar en zijn vrouw erika Huberts. Hun werden hier geboop 9 maart 1859, iovernber 1860 en ) juni 1864. In dit Arendina Frederika 8 januari 1881 en enaar op 6 decem-

5 - Kalteren - Huis op Berkenlu

FOTO MR. ALBERTUS CHRISTIAAN VAN DAALEN - VERZAr-J

ber 1899. Marten Wouwenaar was van 1856 tot in 1894 de bosbaas van Berkenheuvel. Voor de eigenaren van Berkenheuvel kocht hij ook grond. Zo kocht hij op 12 februari 1866 op de ver-

koop van vastgoed van de erven Jan en Geesje Tijmes Mulder het heideveld genaamd het Kaltersche veld aan het Zand, groot 1 bunder, 6 roeden en 68 ellen en een perceel zandduinen in het

Dieverder Zane 37 roeden en . In 1940 werd I voorhuis very nieuw door ir. in Alpenstijl on

I - Villa Castra Vetera - 1895

AMELING REINT BUITER

Het huis met de achttien kamers werd in opdracht van Jacobus Fransiscus de Ruyter de Wildt, nazaat van admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter, gebouwd en in 1862 voltooid. De villa werd door zijn indrukwekkende afmetingen ook wei het Kasteel genoemd. Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt stierf hier op 25 november 1870. In 1885 werd de villa bewoond door mr. Lodewijk Guillaume Verwer, zijn vrouw Johanna Cornelia Ludovica van Wensen en hun kinderen Cecilia Johanna, Idse Johannes, Johanna Josephina Maria, Elisa Julia en Louisa Ysbranda Maria.

De vrome familie Verwer had blijkbaar heel goede contacten in de rooms-katholieke kerk, want Op een euoientle van Zijne Ooortucntige Hoogheid den Aartsbisschop van Utrecht bij Zijne HeiIigheid Paus Leo XIII op 30 mei 1880 heeft Zijne Hei/igheid welwillend toege steen, dat aile dienstbaren -op welke wijze dan ook- van de fami/ie Verwer in de huiskapel van Huize Zotgvtied hun zondagsplicht konden vervullen, behalve op de groote teestdegen, dan moesten zij naar hun eigen parochiekerk in Steenwijkerwold. Het aardige is dat in dit verslag

sprake is van de Zorgvlied en niet Vi naam Castra Vete Legerplaats beteke dankt zijn naarr Zorgvlied.

Ouderen herinnere het plafond van de begane grond ware mooi stucwerk en ties. Deze waren ge de in Diever geboi schilder Hans Kuipl deze zich ook toe ren. Op 27 novernb in de Leeuwarder ( Hans Kuiper te No map met 24 foto's was verschenen. [ de foto's uit die SE Op de openbare het landgoed Castr: maart 1938 in ca nie op Zorgvlied WI huis, met erf, tuin E grond bij palmsla gulden verkocht, We afgebroken. Op Zo teriaal van dit hui:

Zo is in de bovenr achterslaapkamer sterdamse Huis uit stlg gekleurd-glas-i bracht. In boerens oude bakstenen VE

an Willem Huiskes lstraat, adres DieI op 1 maart 1899 ~r en Wittelter boeit genomen samen van melk ter hand 1 maart 1899 werd reate van Reinder l de Kruisstraat, ~8, besloten tot de n fabriek aan de r Dieverbrug op een n de gemeente tererderli van Egbert n en naast zijn ko, gemeente stelde I beschikbaar voor n gulden. De boeet wei een mooie : halen van veevoer

was dan geed te let het laten malen de molen: A'w koeen, ku 'w vut mit 'n 'len de meule. L899 passeerde bij akte van oprichting uetieve LandbouwIr Boterbereiding en van Veevoeder te ) maart 1899 had vierenvijftig leden. stuur werd gevormd eester Leonardus s Hessel Hessels,

Klaas Willem Fledderus, Cornelis Offerein en Roelof Seinen. De eerste commissarissen waren Hendrik Krol, Barteld de Ruiter, Harm Kok, Wililem Bakker en Reinder Hummelen.

Op 1 april 1899 werd de bouw van de boterfabriek en de veevoederschuur voor 2736 gulden gegund aan Johannes Noorman uit de Hoofdstraat. Burgerneester Van Os legde op 18 mei 1899 de eerste steen in aanwezigheid van de overige bestuursleden. Op 19 mei 1899 werd Jan Hendrik Benthem, werkzaam bij de Dwingeler boterfabriek, benoemd tot directeur. In de bestuursvergadering van 17 juli 1899 werden Jan Jonkers, Arend Klaster en Roelof van Nijen als eerste arbeiders aangenornen.

Reeds op 25 juli 1899 werd de fabriek in werking gesteld. Op de morgen van die dag werd van de vierenvijftig leden en van zesenveertig niet-Ieden in totaal 2194 kg melk ontvangen, waaruit 138 pond boter werd bereid. In 1903 werd voor het karnen van de boter de handkracht vervangen door de stoomkracht en werd tevens een gelegenheld voor het malen van koren ingericht,

De maker van deze foto stond in

7 - Diever - Molen en boterfabriek

VERZAMEL

de hofvan de boerderij van Ebbe Bennen aan het Moleneinde (Katteneinde). Aan de overkant van de weg is de boterfabriek neg in zijn orlgine!e vorm te zien. Daarachter is de beltmolen van

dezelfde Ebbe E de bouw van d raakte de mol 1916 werd de, kocht aan Klaas uit Wittelte.

Smederij Roelof Santing en tagere School - 1903

J(ijkje ie Wapse.

~ EN GEERTJE NOORD

de rechterkant f Santing en . De voorkamer naast de voorechts naast de ~ slaapkamer. :je Santing wer-

den daar in de beddestee geboreno Achter het huis beyond zich een stal voor een paar koeien en een varken. In 1902 werd rechts naast het huis een kleine smederij gebouwd. Die is helaas op deze afbeelding niet te zien.

Rechts onder de bomen is de Openbare l.agere School te zien. Jannes Santing (Jans van d'G/de Smit) herinnerde zich dat het school plein 's avonds een geliefde plaats van samenkomst van de Wapser jeugd was. Ais ze

te ballorig waren, e door veldwachter AI (G/de Mattijn) we~ In 1898 verzocht hi de brandwaarborg De vereniging te V raad van de gem eel brandspuit in het gl te plaatsen. Ais rei gevoerd dat in gevs Wapse de brandsp te ver weg was om hulp te kunnen bi meenteraad steme verzoek. De vervolg tweedehands hanc een opknapbeurt ir gebouwde en hi huisje aan de weg geplaatst.

In het huisje links men woonde Abel ~ voerman van de V fabriek. Met zijn br boter naar Steenw snikke bij de losw: verbrug. Niet zichtb ter het linker huisje kerij en kruideniersi rinus Dijkstra, die, de hier atgebeelde heeft verkocht. Ac sen op de weg is zien. In de verte is Harm Noorman wa

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek