Diever in oude ansichten

Diever in oude ansichten

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3617-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Diever in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij het samenstellen van dit boekwerk over Diever deed zich de moeilijkheid voor dat er reeds een werk over de historie van het dorp was verschenen, verluchtigd met zeer vele afdrukken van oude ansichten of foto's. In herhaling vallen zou dus gemakkelijk plaats kunnen vinden. In dit boekje is er echter naar gestreefd dit zo weinig mogelijk te doen, hoewel het moeilijk was dit geheel te vermijden.

De doe Is telling van dit boekje is daarom met opzet een andere dan die van het reeds bestaande boek. Personen, feiten of lokaties die in de achter ons liggende jaren - soms lang geleden, soms korter - op een of andere wijze belangrijk zijn geweest voor Diever, vonden een plaats. Er is getracht zoveel mogelijk verscheidenheid te brengen, niet het werk wat ze deden was uitsluitend van betekenis. WeI is getracht de gulden regel te handhaven: het moet historie zijn. Aanspraak maken op volledigheid wil dit boek zeker niet. Veel dank is verschuldigd aan allen die sorns kostbare foto's tijdelijk moesten afstaan of waardevolle informatie hebben gegeven.

Moge ook dit boek over Diever zijn weg vinden.

de samensteller

1. Komende vanaf Dieverbrug richting het dorp, keek men lang geleden zo tegen de cooperatieve stoomzuivelfabriek aan. Links daarvan ziet men nog de molen. Op die plaats zijn later de directeurswoning en een woning voor de kaasmaker gebouwd. (De eerste bewoners van deze woningen waren respectievelijk J. Andreae en J. Das.) Eigenaren van de molen zijn achtereenvolgens Kok, Bennen en Rabbing geweest. E. Bennen woonde in de boerderij die u reehts ziet, achter het witte hek. Toen de zuivelfabriek eehter een eigen stoommalerij kreeg (minder afhankelijk van de wind), was de molen ten dode opgeschreven. Dit was erg jammer, want het was een prachtige molen, staande op een hoge molenberg, reden waarom hij geen stelling had. Aan de voorkant van de berg was een inrit met twee grote deuren, die toegang gaven tot het binnenste. Kinderen speelden veel op de berg. De straat Moleneinde bewaart nog de herinnering eraan.

We~ naar 1)ieuer

2. Hier zien we een prachtig beeld van Dieverbrug zoals het lang geleden er uitzag. De fotograaf heeft aan de Dwingeler kant van de draaibrug (de Dieverbrug dus) gestaan. Nu bevindt zich hier reeds lang een moderne ophaalbrug, die door de thans geringe scheepvaart zelden wordt opgehaald (uitgezonderd dan in de vakantietijd voor de zeer vele plezierboten). Vindt u ook niet dat deze oude draaibrug veel mooier was? Links ziet u het in dit boekwerk meer genoemde hotel Benthem (nu hotel Blok), rechts het fraaie front van de woning van de veearts. Misschien is het veearts Boerhave geweest. De dichte eikebomen stonden langs de weg naar Diever. De brug ligt hier nog recht tegenover de straat, doch dat is om veiligheidsredenen nu niet meer zoo

3. Dat Diever vroeger veel bomen telde, komt op deze foto bijzonder goed uit. De gebouwen die u hier ziet zult u zeker nog herkennen, want sindsdien is er niet zoveel veranderd. De bijzondere lagere school (in de volksmond gereformeerde school of christelijke school genoemd) is nu wei iets grater geworden, terwijl het huis van de bovenmeester thans gemodeiniseerd is, zoals zoveel is vernieuwd. De bovenmeester is stellig toen B. Roosjen geweest, een bekend figuur in het dorp. Het tach wei mooie hekwerk is er niet meer en is vervangen door ijzeren materiaal, terwijl al die bomen eveneens zijn verdwenen. Links ziet u nag net de boerderij van de familie Krol en rechts - als we het goed hebben - het huisje van de dames Kuiper, die (zo menen we) voor het schoonmaken van de school zorgden.

Diever

4. Dat u deze kiek in dit boek aantreft, vindt niet zijn reden in de dominerende open bare lagere school, maar meer in de rest dat te zien is. Vooreerst dan rechts de toch wel mooie gevel van de woning van de plaatselijke veldwachter (een gemeentewoning). De gemeente heeft zeker gedacht: "De veldwachter moet maar dicht bij de jeugd wonen." De bewoner van dit pand is stellig de markante veld wachter Johannes Ekkelboom geweest. De ouderen hebben bij het uithalen van kattekwaad hem zeker wel eens achter de broek gehad (of zijn hondje Max). Op het schoolplein staat nog een oude zwengelpomp. De prachtige boerderij is van de familie Noord (Hendrik of later de gebroeders Roelof en Jan Noord). De prachtige boomgroepen zijn verdwenen, maar thans wordt er weer veel geplant in ons dorp, om iets van het oude terug te krijgen. Links ziet u de weg naar Dieverbrug, het Moleneinde. In de volksmond sprak men ook van Kattenende.

5. Ook deze kiek mag zeker niet ontbreken, al was het aileen maar om u een indruk te geven hoe de Kruisstraat er vroeger uitzag met in het verlengde daarvan, langs het marktterrein, de uitvalsweg naar de bossen van Berkenheuvel, richting Wateren. Links vooraan nog een klein hoekje van de boerderij van de familie Houwer, later Nijzingh. Rechts, met de hoge lindebomen (nu verdwenen), de woning van Roelof Santing, de timmerman, eerder bewoond door de kleermakers gebroeders Drost. Later is dit huis door brand verwoest en weer opgebouwd tot winkelpand. Op de achtergrond links stond teen de woning van A. Mulder. Na vele verbouwingen is dit veranderd tot cafe "Centrum", lange jaren beheerd door de familie Slagter en thans door de familie Warnders. Dan ziet u nog de gereformeerde kerk, die nu ook historie is geworden, omdat daar de moderne, maar toch mooie, nieuwe gereformeerde kerk is verrezen.

6. 20 u het nog niet wist, blijkt uit deze foto overduidelijk dat de bodem van de gemeente Diever vele archeologische vondsten heeft bevat en waarschijnlijk nog bevat. Hier is een viertal mannen bezig voorzichtig urnen op te graven op het land van Geert Timmerman te Wapse. De urnen ziet u duidelijk op de voorgrond rechts. Wie zijn onze schatgravers? Van links naar rechts: Koopman, Kuiper, Veldhuizen (uit Vledder) en Bolding. Oak op meerdere plaatsen in het gebied Kalteren-Wapse zijn dergelijke vondsten gedaan.

7. Dit plaatje brengt ons naar Geeuwenbrug. Het is namelijk de winkel van M.E. Kloezen, staande tegenover de brug. Het is allang geleden, want de kindertjes die er op staan zijn de dochtertjes van het echtpaar Kloezen, die op hun beurt al weer kinderen hebben. Kloezen was een echte warme bakker en ventte zijn brood gedeeltelijk uit met de fiets in de buurtschap en naaste omgeving. Mevrouw Kloezen wist te vertellen dat men diverse artikelen verkocht, van petroleum tot en met lapp en stof. Zij naaide dan ook nog vaak de stoffen tot kleding. Zo wist men met hard werken een boterham te verdienen.

8. Herinnert u zieh dit nog? Waarsehijnlijk wel, orndat het nog niet zo lang geleden is dat hier gevestigd was (zoals het opsehrift boven de raarnpartij verrneldt) een winkel waar je onder andere koloniale waren en porselein kon kopen. Op de stoep voor de ingang ziet u een viertal personen staan. De tweede van reehts is de winkelierster: Roelofje Slagter. De andere volwassene is Dina Warries, de werkster, terwijl de kinderen van de buurrnan waren: narnelijk Ina en Wirn van Eysden. Inmiddels zijn de bornen reeds lang verdwenen, evenals het hekwerk. Op deze plaats treft u nu een parkeerplaats voor auto's aan voor het tegenoverliggende ontrnoetingseentrurn. Bouw- en Woningtoezieht had indertijd waarschijnlijk niet veel te beduiden. Hoe is het anders rnogelijk geweest dat deze vreselijke eombinatie van winkelpand en toeh wel aardig woonhuis plaats kon vinden?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek