Dinteloord in oude ansichten deel 2

Dinteloord in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.R.F. Kleefman
Gemeente
:   Steenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5365-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dinteloord in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

door

I.R.E Kleefman en

N. van der Vorm-van Tilburg

Europese Bibliotheek - Zaltbommel

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 5365 0 ISBN13: 978 90 288 5365 2

© 1992 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1992

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

lk was verrast, toen de uitgever mij omstreeks februari 1991 op het gemeentehuis belde - ik was toen gerneentesecretaris van Dinteloord- met het verzoek of hij op mij een beroep kon doen om het verschijnen van een tweede deel "Dinteloord in oude ansichten" mogelijk te maken. lk hoefde niet lang te aarzelen om "ja" te zeggen.

Ongeveer een jaar daarvoor was namelijk de Cultuurhistorische vereniging "Nyen aenwas van Nassau" opgericht. In mijn hoedanigheid van voorzitter van deze vereniging, zag ik in het verlenen van medewerking een prima kans om aan te sluiten bij de doelstellingen van de vereniging. Een daarvan is narnelijk, om de belangstelling vooren de kennis van de geschiedenis van Dinteloord in de ruimste zin van het woord te bevorderen,

Het eerste deel van "Dinteloord in oude ansichten" verscheen twintigjaar geleden, van de hand van H. Goulooze. Er is in de loop der jaren flink wat belangstelling voor geweest. De uitgever heeft zelfs een tweede druk uitgebracht, die inmiddels weer geheel is uitverkocht.

Dit tweede deel beslaat eveneens de periode die ligt tussen ongeveer 1880 en 1940. Eigenlijk is het een visuele wandeling door het dorp en tevens door de tijd. Al bladerend , kijkend en lezend, wandelt u door de gerneente , zelfs tot ver buiten het dorp, U begint bij de ingang van het dorp, de Steenbergseweg en eindigt bij Dintelsas. Doordat de af-

beeldingen in chronologische tijdsvolgorde staan, ondergaat u als het ware het tijdsverloop van bepaalde plaatsen. Het is niet onwaarschijnlijk , dat bij de oudere inwoners veel plekjes herinneringen uit hun jeugd zullen oproepen. Ze zullen de plekjes, waar ze als kind hebben gelopen en gespeeid, herkennen. Misschien gaan de herinneringen zelfs leven en komen namen van personen, die opde fotoszijn te zien, weer boven. Misschien dat er weI weer verhalen kunnen worden verteld. Dit boekje wordt dan nog waardevoller. Kleinkinderen hangen aan opa's en orna's lippen en herkennen in deze tijd misschien diezelfde plekjes. Opeens kri jgt hun dorp door die verhalen een heel ander gezicht.

De jongere inwoners en zij die nog niet zo lang in de gemeente wonen, zouden met dit boekje in de hand, de wandeling eens daadwerkelijk kunnen maken. Zo ontdekken ze dan hoe hun woonplaats er in lang vervlogen tijden uitzag, maar ook hoe het dorp in de loop der jaren is veranderd, of op sommige plaatsen juist ook niet.

De heer Goulooze schreef in zijn inleiding, die begon met een beknopte geschiedschrijving over het ontstaan en de wording van Dinteloord, dat "we in West-Brabant aan de vooravond staan van grote veranderingen. De industrie in de omgeving bloeit op. Als een zwaard van Damocles hangt het plan voor een tweede nationale luchthaven boven ons hoofd, om dan nog maar niet te spreken over het onrnoge-

lijke plan om deze gemeente samen te voegen met enkele andere". Het was begin jaren zeventig, toen hij dat schreef. In de buurgemeente Fijnaart en Heijningen is er inmiddels een groot industrieterrein met ook een uitstraling naar Dinteloord. Een tweede nationale luchthaven is eind jaren tachtig nog wei eens ter sprake gebracht, maar zal er wei niet komen, althans niet in Dinteloord. De samenvoeging met andere gemeenten was toentertijd weer snel van de baan. Nu na twintig jaar is herindeling weer aan de orde. Het provinciaal bestuur is er alles aan gelegen binnen enkeIe jaren de gehele provincie Noord-Brabant te hebben heringedeeld. Het bestuurlijk proces daartoe is niet meer te stuiten.

Maar laten we ons geen zorgen maken. Samenvoegingen hebben slechts in hoofdzaak betrekkingop het wijzigen van de grenzen van de gerneente , niet op de kernen zelf. Het dorp blijft in elk geval bestaan. In wezen verandert er niet zoveel en ook al zal het gemeentebestuur na de herindeling niet meer in het huidige gemeentehuis zijn gehuisvest , het fraaie pand aan de Kreek, in het centrum van het dorp, zal zeker nog lang het beeld aldaar bepalen. Met de suikerfabriek in de nabijheid - die daar ongetwijfeld nog lange tijd zal blijven staan - zullen de akkers jaarlijks vol staan met suikerbieten. Zo zal ook het agrarische karakter, waarover Goulooze sprak , nog lang bewaard blijven.

Ten slotte wil ik langs deze weg een ieder die de totstandkoming van dit boekje mogelijk heeft gemaakt bedanken. Velen hebben zich spontaan ingezet om het materiaal dat nodig was tijdelijk afte staan. In het bijzonderdank ik Nel van de Vorm-van Tilburg, mijn opvolgster als voorzitter van de Cultuurhistorische vereniging, voor haar enthousiasme en inzet tijdens het bijeenbrengen van het materiaal. Haar contacten in de gemeenschap bleken andermaal van onschatbare waarde. Ook haar geweldige kennis van plaatsen en personen hebben mij bijzonder geholpen bij het schrijyen van de teksten. Op dit punt wil ik de gebroeders Co, Bram en Rien Dane niet ongenoemd laten. Ook van hun kennis heb ik dankbaar gebruik kunnen rnaken. Tevens hebben zij met mij de laatste tekstversie kritisch doorgelopen en daar waar mogelijk aanvullende informatie gegeven. Desondanks is het mogelijk dat, ten aanzien van de juistheid van sommige gegevens, bij een enkele lezer twijfels kunnen ontstaan. Bedenk dan echter, dat getracht is een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de historie van Dinteloord te schetsen.

Ik prijs mij gelukkig, dat ik mij ook langs deze weg heb mogen inzetten voor de Dinteloordse gemeenschap. Graag wens ik een ieder een plezierige wandeling.

Maasbracht , maart 1992

l.R.F. Kleefman

1. De Steenbergseweg in het midden van de jaren twintig. De fotograaf stond met zijn rug naar het dorp toe. Op de open plaats links van het grate huis staat nu het tankstation van Piet Vlarnings. Het grote pand staat op de plaats waar nu het houten huis staat, waarin meester Schippers heeft gewoond.

2. Op weg naar het dorp. Het rnoet begin jaren dertig zijn geweest: van straatver!ichting was toen nog geen sprake. De foto is genornen ter hoogte van de huidige T-splitsing Steenbergseweg - Dorus Rijkersstraat (rechts).

3. Deze foto is enkele jaren later gernaakt , verrnoedelijk rand 1935. Er is inrniddels volop verlichting en ook de bornen zijn wat 'volwassener. Als er een straat uit vervlogen tijden bewaard had rnogen worden, dan had dat weI de Steenbergseweg rnogen zijn. Ook nu nog zouden al die bruggetjes een fraai straatbeeld opleveren.

4. Huize "Elja" omstreeks 1925. Nog steeds maakt het majestueuze pand aan de Steenbergseweg een geweldige indruk. Jaap Maris bouwde het destijds en gaf het toen de naam "Zonnegaard".

Ingang Westvoorstraat met Cjeref. Kerk, DI TELOORD (N. B.)

5. Deze opname van de ingang van het dorp dateert van 1927. De foto is gemaakt ter hoogte van de plaats waar nu het postkantoor staat. Ook toen stond daar een postkantoor.

6. Deze Ioto werd omstreeks 1935 gemaakt. Hier stond de camera iets meer op het postkantoor gericht. De drie kerktorens van het dorp zijn duidelijk zichtbaar. De middelste is de toren van de rooms-katholieke kerk en staat het verstweg. Op de vorige foto is de toren maar nette zien alseen klein streepje , net links naast de torenspits van de Nederlands hervormde kerk. Deze beide foro's tonen overigens goed het verschil tussen de oude en de nieuwe katholieke kerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek