Dirksland in oude ansichten deel 1

Dirksland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Dirksland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4556-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dirksland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

17. U ziet hier het interieur van de hervormde kerk voor de restauratie, met zijn imposante pilaren. Het mooie orgel stond toen aan de oostzijde tegen het toen nog afgesloten koor; mi de restauratie is het verplaatst naar de westzijde tegen de toren. Dit orgel is in 1803 uit vrijwi1lige bijdragen van de leden van de gemeente voor f 1.275,- te Meche1en in Belgie voor "oud" gekocht. Maar toch werd het duur, want er gingen duizenden guldens mee heen, eer het tot zijn recht kwam. De orgelbouwer Welter uit Geertruidenberg zou het in orde maken en goed afleveren. Hij werkte er aan tot 1805, maar het werd door deskundigen afgekeurd. Daarna werd er door de orgelbouwer J.P. Kunckel uit Rotterdam aan gewerkt tot 1809 en opnieuw afgekeurd. Ten slotte wist de orgelmaker A. Meere uit Utrecht het in 1811 tot vo1doening op te leveren. In 1919 is het, in overleg met Monumentenzorg, grondig gerestaureerd door de firma J. de Koff & Zn. te Utrecht. Het is nu in de oorspronkelijke staat (zoals de heer Kunckel het had moeten maken, ook wat de dispositie betreft) teruggebracht. De gerestaureerde kerk is op 19 augustus 1970 in een speciale dienst opnieuw in gebruik genomen.

Dirks/and Westzijde.

18. Hier ziet u de toren vanaf de westzijde. De toren bevat nieuwe !dokken, de oude zijn door de Duitsers gestolen. Voor de nieuwe is geld door de burgerij bijeengebracht. Tot heden is Dirksland de enige gemeente op het eiland die een carillon heeft dat dagelijks zijn speelse wijsjes over het dorp laat horen. Dirksland wordt weleens "Klein Parijs" genoemd, een "scheldnaam", zoals ieder dorp wel een bijnaam heeft. En een "stad" moet toch een !dokkespel hebben! Rechts de openbare lagere school, in 1948 gerestaureerd en nadien nog eens verbouwd. De volkstuinen op de voorgrond zijn nu geheel bebouwd; als we het goed hebben loopt daar nu de Julianalaan (links) en de Beatrixlaan (rechts).

KRALINGEN BIJ DIRKSLAND

19. Dit is een gezicht op Kralingen, dat ressorteerde onder Melissant. Het gebouw met torentje aan het eind van de dijk is het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente (toen nog "onder het kruis"). Deze kerkgroepering kreeg vaste vorm in 1867. Omstreeks 1868 is deze kerk gebouwd en nadien door grote toename van leden, ook uit omliggende plaatsen, steeds vergroot. In een der portalen stond de tekst uit Psalm 119 : 4: "Heere, Gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal". Dominee w.e. Huizer was de eerste predikant (1867-1882). Op 7 september 1967 is het honderdjarig bestaan door de pastor loci dominee P. Blok in een speciale dienst herdacht. De aangebouwde pastorie werd later bewoond door het gezin van dominee Ai Makkenze (1893-1909). Op zondagavond 4 december 1927, kort na de avondgodsdienstoefening, is deze kerk door brand verwoest. De situatie aldaar is totaal veranderd; de oude huisjes links zijn vervangen door garages.

20. Er zijn te Dirksland slechts twee kerken; de reeds omschreven hervormde kerk en die van de gereformeerde gemeente, die u hier ziet. Na de genoemde brand, is deze kerk gebouwd in 1928. Architect was A. van Oostenbrugge uit Stellendarn. De kosten van deze kerk bedroegen toen ruim f 33.000,-. In 1965 is deze kerk geheel herbouwd, onder architect G. Geluk te Vlaardingen. De voorzijde met hoofdingang bleef zoals ze was. De gemetselde steunberen zijn er later tegen gezet. De hernieuwde kerk heeft 752 zitplaatsen, plus ruim 100 op de galerij. Er is ook een nieuw orgel in geplaatst, gebouwd door de firma Ernst Leeflang te Apeldoorn. Op 13 januari 1966 werd deze kerk door dominee P. Blok in gebruik gesteld. De hoofdingang is nu aan de Gelderse dijk. Men is nu bezig met de bouw van grote vergaderlokalen, die men eind 1974 hoopt gereed te hebben.

Dl~KSL;r..iiD Ring

21. De Kerkgracht in 1927. De gracht was toen aan de zijde van de Kapoenstraat met bekaad maar had een afloop om de paarden te 1aten drinken. Men noemde het hier "de Drank". Ook werden er landbouwwagens schoongemaakt. De houten trapjes dienden voor de huisvrouwen om de was te spoelen, Rechts, op het grasveld rond de kerk, werd de was gebleekt, Let op het urinoir links op de hoek. Het huis waar de vrouwen voor staan is het oude weeshuis van de hervormde kerk. De gevel is nog in dezelfde staat, aileen de deur bij het urinoir is veranderd in een keukenraam. Boven de deur ziet u een ingemetselde steen, waarin gebeiteld: "Weeshuis 1858". Dit huis wordt bewoond door de heer D. van der Heijden. Gelukkig heeft men de Kerkgracht weten te behouden; het is een sieraad voor de dorpskom. Dirksland en Nieuwe Tonge zijn de enige gemeenten die nog een kerkgracht hebben,

Uitg. Brinkhorst-Zaaijer, Dirksland.

22. Dirksland heeft een Zomer- en een Winterstraat. Hier ziet u de Zomerstraat omstreeks 1900. In het eerste huis met hek links woonde Johanna Gestel. Daarnaast meester Nagtegaal, onderwijzer aan de openbare school. Het derde huis was de bakkerij van Holleman. In het huis met de blinden woonde P. de Graaff, later werd het hulppostkantoor. In het huis op de hoek van de Nieuwstraat woonde Fr. de Valko De schuur daamaast is nu ingericht als garage. In de doorkijk ziet u de huizen op de Voorstraat, Thans is er op de hoek de drogisterij van P. v.d, Velde, Dan volgen de huizen van C. Bette, A. Matsinger en M. Nieuwland en verder de Algemene Bank Nederland n.v. en de elektriciteitszaak van D. v.d, Heijden, Rechts ziet u de Kerkgracht, achter het geboomte is de slagerij van J. Goedegebuur, beheerd door Kr. Kieviet.

'Winterstraat - '.iJirks!cnd.

23. Dit kiekje van de Winterstraat dateert van omstreeks 1910. Van de rij winkels links is de eerste zaak van H. Braber (kruidenierswaren, later manufaeturen en thans een moderne eonfeetie-zaak). De tweede zaak was eveneens van H. Braber, waar handel gedreven werd in "steenegoed", het derde pand was van Gez, Bruinsel (hoeden en petten); vier was de winkel van D. Vijfhuizen; daarnaast handelde W. v.d, Heijden in papierwaren; pand nummer zes was van J. Koot en in het zevende woonde de koster en omroeper A. Melissant. Het huis op de hoek was van de dames Kwak en het hoge huis op de hoek van de Paardenmarktstraat was de winkel van H. den Hollander, later Cooperatie, Het eerste huis reehts was van D. van Driel en in het volgende was de boekhandel van Binkhorst gevestigd, thans de firma Zoon, handel in groenten en fruit. Let op de bestrating met keien en op wat de paarden op de doortoeht lieten vallen!

24. Dit is een zeldzame foto van "Het Hof", waarvan we in de inleiding gemeld hebben, dat het eeuwenlang opvolgend bewoond is geweest door de Ambachtsheren van Dirksland. In 1802 zijn huis, erf en grond verkocht aan D. van Weel, schout en secretaris van de gemeente; in 1814 is het verbouwd en verfraaid. V66r 1891 was het postkantoor er in gevestigd. De muur voor het huis (tangs de Winterstraat) met het fraai gesmede toegangshek dateert van 1893. Dit hek is terecht gekomen op de boerderij van Groenewout, thans van de heer J.A. Stroik. "Het Hof" is vele malen verbouwd; het kantoor van De Vulcaan n.v., directeur L. Kooman, is er ook in gevestigd geweest. Aan de linkerzijde heeft gemeentesecretaris J. Rooy gewoond en later M. Rooy, Thans zijn het weer twee fraaie woonhuizen; aan de ene zijde eigendom van en bewoond door de heer P. Waling, aan de andere zijde door mevrouw Priem-Oversier, De laatstgenoemde familie is bezig om deze woning weer zoveel mogelijk in de oude toestand te restaureren.

Paardenmarktstraat - Dirksland

25. Dit is de Paardenmarktstraat, welke naam helaas is veranderd in "Achterdorp". Tot in de jaren twintig is er paardenmarkt gehouden. Keizer Karel V verleende er in 1544 octrooi voor. In de huizen aan de linkerzijde woonden - toen dit kiekje gemaakt werd - Jan van Oostenbrugge; A. van Oostenbrugge (wagenmakerij, nu staat er de Rabo-bank); het derde huis bewoonde schilder P. van Dongen (nu C. Mulder); dan schoemnaker Knops, slagerij J. van Zuuren; de kleuterschool met het huis van mejuffrouw Heymans, Chr. Wilkes, Benj. Hagens (manufacturen), bakkerij W. van Es, de paardestal en de kruidenierszaak van H. den Hollander. Rechts, in het hoekhuis, was de winkel gevestigd van Johanna Gestel (nu drogisterij v.d, VeIde). Het winkeltje van Hanna was heel ouderwets ingericht. Er hing een weegschaal aan de zoider en op de toonbank stond een houten meelkom met grote en kleine stenen om de strooppot te ijken! Het volgende gebouwtje was het brandspuithuisje. De schuur, waar de paarden van de boeren die naar de kerk gingen, onderdak vonden was van P. van Dongen.

26. Dit is een kiekje van de andere zijde van de Straatdijk, die toen nog de winkelstraat van Dirksland was. De winkels (en ook woningen) waren van A. Braber (De Bazar), A. Fontein, B. Both, D. Mijnders, P. Grootenboer, weduwe Gestel, H. Bal, de woning van Van der Poel, de klompenmakerij van M. Mans, Dunweg en C. Poortvliet. Rechts slagerij Gazan, schoenmakerij Bakker, bakkerij Buth, de manufacturenzaak van de weduwe Bakker en bakkerij Van Es. Veel winkels zijn verdwenen of schoon er thans weer enige nieuwe zijn gevestigd, onder meer een fotograaf in de zaak van Both. Door verbouwingen is het gezicht op de Straatdijk intussen veel veranderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek