Doesburg in oude ansichten deel 2

Doesburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Snappenburg de Vries en A.J. Sloot
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0258-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Deze ansicht geeft een aardig overzicht van de eeuwenoude Markt. We zien hierop nog een bestrating van kleine veldkeien. De dames zijn gekleed in lange rokken en zelfs de knipmuts ontbreekt niet, evenals de verkoper van berkenbezems. Het door de burgerij in 1913 (onafhankelijkheidsherdenking) geschonken momument (op de voorgrond) is het slachtoffer geworden van de rehabilitatie van het marktplein na de restauratie van de kerk en de herbouw van de toren. Het marktplein kreeg weer een omlijsting van bomen. Het monument krijgt elders een plaats. De kermisviering op de Markt blijft door de eeuwen heen een jaarlijkse attractie.

50. In de Torensteeg, tussen de Martinitoren en de Veerpoortstraat, stond de synagoge, welke door de Duitsers in de tweede wereldoorlog werd gemineerd. Uit de inventaris wist politieagent L. Westera onder meer de gebedsrollen te redden, die thans worden bewaard in het museum Stad en Ambt Doesburg. Van herbouw kwam niets, daar de vele joodse stadgenoten, die niet onderdoken, omkwamen in de Duitse vernietigingskampen. Zou een postuum gebaar voor deze Doesburgse groep en haar bedehuis hier niet op zijn plaats zijn? Joden- of Synagogesteeg? Of een Davidsster van klinkers in het trottoir? Op de plaats van de synagoge (de achtergevel staat in het midden van de foto) staat nu het bedehuis van de Nieuwe Apostolische Kerk.

51. De foto laat het interieur van de Grote Kerk zien vóór de Duitsers op 15 april 1945 de toren opbliezen en de kerk ruineerden, waarbij onder meer het historische orgel verloren ging. De preekstoel stond in het midden van de kerk en daarvóór was het doophek. De toegang Kerkstraat is vervallen, waarvoor een entree kwam onder de toren. De kerk bezit nu het grote Walckerorgel en in het koor is een klein Flentroporgel geplaatst. Tot omstreeks 1931 kende men de functie van voorzanger, laatstelijk bekleed door J. Vervoort sr., leraar aan de ambachtsschool en opvolger van het vroegere hoofd van school B, P. Biermasz. Het gehavende Hemonycarillon met drieëntwintig klokken is uitgebreid tot zevenenveertig klokken.

52. Bijna tweeënveertig jaar bespeelde J.F. Moossdorff het orgel van de Martinikerk; tweeëndertig jaar was hij beiaardier. Wij zien hem hier als organist. Eén keer per jaar (de week voor kermis) verzorgde hij het "steken" van de nieuwe beiaardmelodieën als begeleiding bij de tijdaanwijzing van de toren. Tot het carillon behoren sinds 1965 vier zware basklokken, de zogenaamde Vredesklokken, gefinancierd uit particuliere bijdragen. De klokken zijn genoemd naar koningin Wilhelmina, paus Joannes XXIII, president John F. Kennedy en Robert Schumann (Europaklok). Na de opheffing van de functie van voorzanger is het hervormd kerkkoor geboren met ds. W.B. Walvaart aan de wieg (1931).

53. Tot de Grote Kerk, door een schenking van het echtpaar Ket jen-van Bosse, een verwarming kreeg was de Martinikerk aan de zijde van de Kerkstraat ontsierd door een van het begin van de negentiende eeuw daterend bijgebouwen een urinoir. In 1926 kon deze bijbouw, ten tijde van voorganger ds. Hoedemaker, worden afgebroken. Op de afbeelding zien we in het midden het zogenaamde stovenhuisje, vanwaaruit bij de erediensten stoven met verwarming, tegen betaling van minimaal twee cent, werden uitgereikt in de kerk. Doorgaans betaalde men echter iets meer! Rechts ziet men de consistoriekamer; de catechisaties werden gehouden in de huidige consistoriekamer.

54. Tot de vele gebouwen en huizen die in de laatste jaren zijn gesloopt behoort ook de rooms-katholieke kerk aan de Kloosterstraat, een zogenaamde waterstaatskerk. De afbraak van deze kerk met pastorie en het parochiehuis (1913) moest dienen om plaats te maken voor de bouw van een modem bejaardentehuis dat maar moeilijk past in de oude binnenstad, van hoeveel zegen dit tehuis ook mag zijn voor de bejaarden. Van de oude aankleding van de kerk, die men op deze ansicht ziet, zijn slechts enkele beelden meegegaan naar de nieuwe kerk aan de Juliana van Stolberglaan.

55. Ook de rooms-katholieke meisjesschool in de Kloosterstraat is afgebroken. Op deze van 1928 daterende foto zien we onder anderen: Annie Verlaan, Wilhelmien en Jo Jansen, Jeanne Winterink, Ria, Ada en Dora Staarink, Riet en Truus Steffens, Hetty Clemens en Lies Broekman. Vermelding verdient de veeljarige diensttijd, met enige onderbreking, van de onderwijzeres Jo Th. Janssen. Op maatschappelijk terrein was zij zeer actief. Haar hobby was schilderen; tal van typische gebouwen, stads- en riviergezichten heeft zij op het doek vastgelegd. Ook vervaardigde zij aquarellen en kleurtekeningen. De onderwijzeres Cor Vester had grote verdiensten bij het kinderoperettekoor, samen met mevrouw Steffens.

56. Het pensionaat "St. Anna Maria" was een onderdeel van de gebouwen van de roomskatholieke parochie in de Kloosterstraat, bekend als "achter de barakken". De meisjes van het pensionaat kwamen meestal van buiten Doesburg. Later werd hier de roomskatholieke huishoudschool ondergebracht, die thans is gevestigd in een modern gebouw (Noordelijk Molenveld). In optocht trokken de meisjes, allen gelijk gekleed, van het pensionaat naar de iets verder gelegen kerk. Binnenshuis droegen zij lange schorten (zie foto). Tientallen jaren werd de uitgebreide administratie van de rooms-katholieke scholen op bekwame wijze gevoerd door A.H. Pierik, leraar aan de ambachtsschool.

57. Bij "de barakken" behoorde de rooms-katholieke bewaarschool, waarvan deze groepfoto (1928). Ook dit gebouw is verdwenen; in de nieuwe wijken kwamen moderne kleuterscholen. We zien, staand: Riet Steffens, Agnes Bemelmans, Hetty Lucassen, Jo Obbing, Leida Zoet, Jo Dodenbier, Vermeer, Leida Winterink, Derksen, Banda, Wies Rijnties en Lies Starink. Zittend: Ger ter Steeg, Dies Staring, Joop, Guus en Toos Raats, Betsy, Dora, Grada en Riek van Loon, Cor Beusker, Riek van Hall, Fie Schilderman, An Potters, Bep Thoma, Do Wiegers, Riet Winterink, Riet Mutter, Gezien Zuurveld, Hendrien en Cor Joosten, Jozef Rijntjes, Bertus Kelderman en Jan en Annie Engelsman.

58. Op deze groepfoto van 1924 van de christelijke bewaarschool (Kloosterstraat) zien we in het midden mejuffrouw E. Snijders, hoofd, met de dames Klop en Drost. Van de leerlingen noemen wij: Ap Jolink, Gerrit en Piet Gastelaars, Harry en Henk Salemink, Wim en Rina Romp, Han Kerkkamp, drie zusjes Brinkerd, Arie Hoogeveen, Bep Diederich, Antje en Theo Dam, Jo Bolsenbroek, Jan Mellee, Dik Trilsbeek, Diny Coenraadts, Eskes, Jan Roelofsen, Marinus Römer en Edy Ditzel. Het begint eentonig te worden, maar ook deze school verdween, waarvoor twee kleuterscholen terug kwamen (hoek Veerpoortwal en op De Ooi).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek