Doorn in oude ansichten deel 2

Doorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.J. van Burken
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3623-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

"jcacialaan"

9. Vanaf het plein geeft de in oosteliike richting lopende Acacialaan aansluiting op de Leersumsestraatweg. Tot in het begin van deze eeuw had deze rustige laan niet veel betekenis. Nadat een toenemend aantal landgenoten zijn vakantie in Doorn wilde gaan doorbrengen, gingen veel bewoners van de Acacialaan ertoe over een gedeelte van hun huizen als pension te verhuren. Veel pensionhoudende families kregen zo een aantal vaste "klanten" dat ieder jaar terugkeerde om gedurende zo'n vier tot zes weken van de "gezonde" Doornse bos- en heidelucht te genieten.

Greet "it DOOR , - Arnersf? ego 656

10. Wij zien hier de situatie aan de zuidzijde van het plein. In de vork van de wegsp1itsing is de in 1904 door Nic. van Os geopende rijwielhande1 te zien. Links van dit pand begint de zojuist door ons gevo1gde Amersfoortseweg zijn klim tegen de heuve1 op ; rechts, achter het jongetje met zijn fiets, wringt het Maarnse voetpad zich omhoog. Rechts van het Maarnse voetpad, schuin tegenover Van Os, is nog juist een gedeelte van de kruidenierswinkel van Lagerweij te zien. Ret a1 eerder genoemde Maarnse voetpad, waarvan u op deze afbeelding het begin ziet, sloot meer naar het noorden, ter hoogte van het huis Vedetta, aan op het gedeelte dat later de Van der Leelaan zou worden genoemd.

DOORN,

Hotel

11. Onderaan de Amersfoortseweg stuiten wij op het Dorpsplein, dat wordt doorsneden door de straatweg Utrecht-Arnhem. Voor ons zien we het bekende hotel Pabst en, uiterst rechts, nog een gedeelte van hotel Van Harten. Tussen beide hotels in is de entree tot de Langbroekerweg. Het was op dit punt in het begin van deze eeuw nog erg rustig. Met uitzondering van een aantal trams van de OSM, dat het Dorpsplein enige malen per dag kruiste, was er weinig verkeer en leverde de midden op het plein staande boom dan ook vrijwel geen hinder op. Overigens vervulde deze boom eenmaal per jaar een belangrijke funktie. Op koninginnedag werd er rond deze boom een op biertonnen steunende plankier aangebracht, waarop "De Harmonie" die dag vrolijke deuntjes ten beste gaf.

12. A1s wij vanaf het Dorpsp1ein in oostelijke richting kijken, zien wij rechts van de weg, achter de hoge mast, een vrij 1aag huis. In dit pand, dat bekend staat a1s De Wachthuizen, was van 1915 tot 1922 het agents chap van de Ooster Stoomtram Maatschappij gevestigd. In voorgaande eeuwen was hier een paardenwisse1post gevestigd ten behoeve van de estafetterijders van de Paardenposterij. Op dit punt hie1d een estafetterijder zich gereed om de post van een uit Utrecht afkomstige ijlbode over te nemen en deze, met een vers paard, over te brengen naar de volgende wisselplaats, die in Rhenen was gevestigd.

00 '>. - Herv, ·a t ??

13. Op de Langbroekerweg aangekomen zien we rechts van de weg de bij de hervormde kerk behorende pastorie. Ret hier afgebeelde domineeshuis dateert van 1878. De eerste decennia van deze eeuw kende de pastorie de volgende bewoners: dominee Van Hoogenhuize (I 901-1912), dominee Rijnders (I 912-1918) en dominee Lodder (I 918-192 7). Tot 1924 behoorden ook de hervormde ingezetenen van Maarn tot de Doornse kerkgemeente. In dit verband mag worden gewezen op de loop van het al eerder genoemde kerkpad (Maarnse voetpad), dat doorloopt tot op enige honderden meters afstand van de hervormde kerk.

14. Na de pastorie voIgt een ge bouw dat bekend is als de Kapel. Dit in 1901 opgetrokken gebouw verleende onder andere gastvrijheid aan de jongelingsvereniging Jozua, de knapenvereniging Het Mosterdzaadje en de meisjesvereniging Maria Martha. Aan laatstgenoemde vereniging was mejuffrouw Luden als leidster verbonden. Deze dame, bewoonster van het aan de Driebergsestraatweg gelegen Der Hirtler, had de gewoonte om met Sint Nicolaas voor haar pupillen allerlei nuttige gebruiksartikelen te kopen, zoals kleding en schoenen. Deze presentjes, die zij uit eigen middelen bekostigde, brachten in veel Doornse gezinnen wat verlichting in de zorgen om het dagelijkse bestaan.

15. Schuin tegenover de Kapelliep vroeger, vanaf de Langbroekerweg, een smal pad naar het Sitiopark. De aan weerszijden van dit pad gelegen bouwgrond werd op koninginnedag vaak gebruikt om het folkloristische spel "Ret schaken van de baker" op te voeren. Ret ging er in die dagen altijd vrolijk toe, tot vermaak van jong en oud.

Wij vervolgen nu eerst onze tocht langs de Langbroekerweg en komen dan later terug op de bespreking van het Sitiopark.

~1Zgbroekschrdle<r

~

16. Even voorbij de Kape1 treffen we aan de oostzijde van de Langbroekerweg een aanta1 huizen aan, waarvan het 1aatste huis, vanaf dit punt bezien, het huis Marijka is. Zoa1s de afbee1ding toont is de Langbroekerweg, althans wat het middengedeelte betreft, beklinkerd. Deze bestrating, die in 1907 werd aangebracht, betekende ten opzichte van de tijd dat deze weg aIleen maar van een grintlaag was voorzien, een grote verbetering. Voor 1906 was de Langbroekerweg, voorai 's winters, ten gevolge van wateroverlast vaak zeer slecht begaanbaar.

17. Op deze opname is villa Rhodestein afgebee1d. In dit eveneens aan de Langbroekerweg ge1egen huis was destijds de meisjeskostschoo1 van de dames Mongers en Van Oosterzee gevestigd. Deze kostschoo1 had bij vee1 mannelijke jongeren een goede naam. Op mooie zomeravonden was het hier doorgaans een drukte van belang, als de jongemannen, tot groot ongenoegen van de gouvernantes, pro beerden contact te leggen met de in het huis verblijvende ,juffers". De 1atere schoo1vereniging Rhodestein is voortgekomen uit deze meisjeskostschool aan de Langbroekerweg.

DOORN, - Poor-tgebouw huize Doorn'

18. Schuin tegenover villa Rhodestein ligt het bij Huis te Doorn behorende poortgebouw. Tot 1920 was de hoofdingang van Huis te Doorn ge1egen aan de Schoollaan en was deze zijde van het 1andgoed door een hek gescheiden van de Langbroekerweg. Nadat ex-keizer Wilhelm in 1920 zijn intrek in Huis te Doorn had genom en, werd de hoofdingang verlegd naar de Langbroekerweg, tegenover de Beaufortweg. Op deze p1aats verrees een in oudHollandse stijl opgetrokken poortgebouw, waarin onder andere een post van de rijksveldwacht, die als bewakers van de ex-keizer hier was gedetacheerd, werd ondergebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek