Doorn in oude ansichten deel 2

Doorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.J. van Burken
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3623-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

"IRUI( S. FWITE!'iBEEK. DOORN.

BO

E I' :.1-

29. Voor huize Sehoonoord maakt de al eerder genoemde Sehoonoordselaan een seherpe boeht, om van daaruit naar de Leersumsestraatweg te leiden. Juist voordat de straatweg wordt bereikt, splitst de Sehoonoordselaan zieh. Naar reehts leidt de weg, over de Leersumsestraatweg heen, naar villa Bosehoord; reehtdoor voert hij reehtstreeks naar de straatweg, Dit oostelijk deel van het dorp lag in het begin van deze eeuw buiten de belangstellingssfeer van de bemiddelde stedelingen die zieh hier wilden vestigen. Wij zien dan ook dat de villa's die in die periode werden gebouwd, hoofdzakelijk ten westen van het dorp verrezen.

:Doorn

Villa "Yr edenbee]"

30. Op deze afbee1ding ziet u villa Vredenhoef. Deze in 1884 ten zuiden van de Leersumsestraatweg gebouwde villa werd bewoond door de rentmeester van de heer Van der Lee, eigenaar van onder andere de Kaapse bossen. Reeds rond de eeuwwisseling oefenden de ten noorden van de Leersumsestraatweg ge1egen Kaapse bossen grate aantrekkingskracht uit op de hier verblijvende pensiongasten. "Ret is een van de schoonste uit den ganschen omtrek met zijn ruw gekarte1den, golvenden grond, zijn smalle slingerpaadjes, die naar treffende vergezichten 1eiden," verzuchtte een bezoeker van het Kaapse bos, in het begin van deze eeuw.

---

Ui g. Kautll., Velsen, (Hol!.)

Doorn, - Leersumsche Straatweg. l'f. 595.

31. Als wij nu terugkeren naar het dorp, zien wij links de door twee stenen palen gemarkeerde ingang van de Schoonoordselaan. Rechts, achter de houten palen, begint de Fleslaan haar slingerloop naar het hoogste punt in de Kaapse bossen. Dit punt had overigens geen natuurlijke oorsprong. Ret was een in 1906 gebouwde, ijzeren uitkijktoren. Als men na een inspannende klim de laatste van de zesenzeventig treden had "genomen", kon men genie ten van een prachtig uitzicht, waarbij - als het helder weer was - in het omringende landschap zevenenveertig torens waren te onderscheiden.

32. Juist voorbij de Schoonoordselaan, ten zuiden van de Leersumsestraatweg, was een stukje "woeste grond" te vinden, dat bekend stond als de Kom. Het was een tamelijk heuvelachtig terrein, met een bosvijver. De Kom was in deze vorm ontstaan, nadat aan het eind van de vorige eeuw aan deze plaats grand was onttrakken voor de aanleg van de Schoonoordselaan. De Kom mocht zich vooral verheugen in de belangstelling van de Doornse jeugd. 's Winters kon men vele kinderen zich naar deze plek zien begeven, doorgaans op klompen waar aan alle kanten het stra uitstak, om met een slee, of bij gebrek aan zo'n geval met de klompen, van de heuveltjes af te glijden.

Doorn. Rijksstraatweg en Acacialaan.

33. Tegenover de Kom is een afsplitsing van de Leersumsestraatweg gelegen, die direct naar rechts overgaat in de Bergweg en schuin wegdraaiend van de Rijksstraatweg, overgaat in de Acacialaan. De in het begin van de jaren twintig aangelegde Bergweg moest evenals de reeds eerder genoemde Van der Leelaan - dienen voor de ontsluiting van een ten noorden van de Acacialaan gelegen gebied, dat voorbestemd was als nieuwe villawijk. Via de Bergweg kon men, door deze in noordelijke richting te volgen, via een aan de Bergweg aansluitend heideveld, bij het op de Zonheuvel gebouwde theehuis St. Helena komen, een wandelroute die door veel pensiongasten werd gevolgd.

34. Volgen wij de Acacialaan tot aan de Oude Woudenbergseweg dan zien wij dit straatbeeld voor ons. Aan de rechterzijde van de straat zien we de zoveel geroemde acaciabomen waaraan deze laan haar naam ontleent. Verderop, links - helaas niet te zien op deze opname - is Ons Huis gelegen. Vanaf het begin van de ingebruikname van dit gebouw heeft het onderdak verschaft aan uiteenlopende verenigingen zoals Rederijkerskamer De Vriendenkring en het muziekgezelschap De Harmonie. Men mag stellen, dat dank zij het bestaan van dit gebouw, het verenigingsleven in Doorn reeds rand het begin van deze eeuw tot grate bloei heeft kunnen komen.

35. Teruggekeerd op het punt waar wij even tevoren de Leersumsestraatweg hebben verlaten voor een kort bezoek aan de Bergweg en de Acacialaan, zien wij in de vork van de wegsplitsing de in 1882 gebouwde villa Boschlust liggen. Dit gedeelte van de straatweg kenmerkte zich lange tijd door een voorname rust. Na Boschlust volgen er, tot aan de Oude Woudenbergseweg, nog twee villa's: Doornburch en Del Sol. Links op de foto zijn de tramrails te zien van de in 1883 vanuit Doorn naar Amerongen doorgetrokken lijn. Doorn zelf was op 1 oktober 1883 op het zich in oostelijke richting uitbreidende tramlijnnet aangesloten.

36. Ret hier afgebee1de oostelijke dee1 van de Dorpsstraat straalt op deze opname een zeer 1andelijke rust uit, die de werkelijkheid goed weergeeft. Tot ver in deze eeuw behoorde dit dee1 van de Dorpsstraat tot het .vergeten" dee1 van het dorp. Hierin kwam enige verandering nadat de heer Koornhof in 1915 (tweede huis van links) een drogisterij opende, maar beha1ve een enke1e auto en enige ma1en per dag de tram, passeerde hier weinig verkeer. Aan het eind van de jaren twintig kwam hierin echter verandering. Niet alleen het 1oka1e verkeer nam toen toe, maar ook het doorgaande verkeer begon haar "terreur" uit te oefenen; een situatie die thans nog voortduurt.

--

__ ;;,r.::.---

~--~--~~-_-=:::::_-~~--~~~~~~~-~-

Dorpspte

37. Voor ons ligt het Dorpsplein met, half schuilgaand achter de op het plein staande lindebomen, hotel Lagerweij. Schuin voor het hotel zien we de dorpspomp en een daarnaast geplaatste mast. Deze houten mast maakte deel uit van het telefoonlijnnet van de in hotel Van Harten gevestigde centrale van de Wijkse Telefoonmaatschappij. In het begin werd deze rond de eeuwwisseling hier gevestigde centrale en passant bediend door de heer en mevrouw Van Harten. Later, toen het telefoonverkeer zich steeds meer uitbreidde, kwam er een speciale telefoniste in dienst om de aanvragen te verwerken. Dit betekende niet direct een verbetering. Zodra de telefoniste haar dagtaak erop had zitten, werd de centrale gesloten en moest men tot de volgende dag wachten voordat men weer van de telefoon gebruik kon maken.

Door

"La~e~ilJeij"

38. Deze meer in noordwestelijke richting gemaakte foto van het Dorpsplein toont ons onder meer de smalle doorgang tussen hotel Lagerweij en de Amersfoortseweg. In de eerste decennia van deze eeuw leverde deze "flessehals" nog geen al te grote problemen op. In de jaren twintig echter, vooral na de komst van ex-keizer Wilhelm, nam de drukte op dit punt sterk toe. De vele dagjesmensen die hier naartoe trokken om een glimp van de ex-keizer op te vangen, maakten het nodig dat verkeersagenten hier op bepaalde dagen het verkeer regelden. Hoe langer hoe meer ging men hotel Lagerweij als een hinderlijk obstakel be schouwen en werden er plannen gemaakt dit oude hotel af te breken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek