Doorn in oude ansichten deel 2

Doorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.J. van Burken
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3623-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

DOORN.

.: ~ -. Y . .'-.

,./: .l(-

'" .. :/'-- --

. _-_~: '.;", il.~:3 I

Dorp.

39. Voordat wij voorbij hotel Lagerweij onze tocht over de Dorpsstraat voortzetten, kijken wij nog even achterom. Links op de foto zien we de kruidenierswinkel van Van Setten. Het huis op de achtergrond, naast hotel Pabst, werd bewoond door de dames Van Dijk, die hier - nadat zij in het begin van deze eeuw hun hotel aan de heer Pabst had den overgedaan - op de plaats waar vroeger een bij het hotel horende stallingsruimte voor paarden en koetsen had gestaan, een huis lieten bouwen. Over koetsen gesproken. In het begin van deze eeuw kon men in Doom nog fraaie, door een paard of paarden getrokken voertuigen tegenkomen, waarmee voomame families zich naar het dorp lie ten vervoeren.

Groet uit DOORN.

Uitg. Nauta, Velsen.

!!845.

40. Dit beeld van de Dorpsstraat, met het rustig voortsjokkende paard en de midden op straat wandelende dames, geeft een impressie van het kalme tempo waarin het dagelijks dorpsleven zich in het begin van deze eeuw afspeelde. Links op de voorgrond zien we een aan een boom bevestigd bord, waarop kamerste huur worden aangeboden. Rechts op de voorgrond zien we de bij hotel Lagerweij behorende stal. Hier konden vermoeide reizigers, die de nacht in dit hotel wilden doorbrengen, hun paard aan de zorgen van de staljongen toevertrouwen. Bedoelde staljongen is op deze opname juist bezig een koetsje een grondige reinigingsbeurt te geven.

41. Naast hotel Lagerweij staande kijken wij in westelijke riehting. De zojuist genoemde stal is inmiddels afgebroken en daarvoor in de plaats is aan de zijgevel van het hotel een serre gebouwd. De vrijgekomen ruimte is benut om de tramrails, die eerst meer naar het midden van de straat lagen, dieht langs het hotel te leggen, hiermede meer ruimte biedend aan het, ten tijde van het maken van deze opname, reeds toenemende verkeer. Reehts op de foto is de sinds 1885 bestaande lunehroom-banketbakkerij van Van Velze te zien. Wie iets te vieren had kon hier it raison van vijf eent per stuk, gebakjes halen.

42. De noordzijde van de Dorpsstraat geeft op dit punt een wat rommelige bebouwing te zien. Boven de straat hangt een waarschuwingsbord voor het verkeer dat het Dorpsplein nadert. Rechts zien we de bij hotel Lagerweij behorende tuin. Nadat hotel Lagerweij in 1938 was gesloopt, werden ook de tuin en de daarin staande bomen aan de verbreding van dit weggedeelte opgeofferd. In de jaren twintig ging men zich in Doom bezighouden met de verbetering van het wegennet. Dat was bepaald geen overbodige luxe. Rond de eeuwwisseling bestond het wegennet nog voor het merendeel uit zandweggetjes, die krom en bochtig, met diepe karresporen in het midden, door en naar het dorp liepen.

43. Even verder aan de Dorpsstraat zien we het in 1882 gebouwde gemeentehuis annex postkantoor. Lange tijd was in dit gebouw het ambtelijk "zenuwstelsel" van de gemeente Doorn gevestigd. Vanuit dit gebouw werden de rand 2500 inwoners van Doorn bestuurd. De Doornse gemeenteraad bestond in het begin van de eeuw uit burgemeester H.H.A.J. baron De Geer van Jutfaas, de wethouders F. Labouchere en J.W. van Setten en de gemeenteraadsledenjonkheer L.A. van Loon, D. van Beek, C. van Vulpen en jonkheer mr. R. de Beaufort. Belangrijke zaken waarmee dit college zich moest bezighouden waren onder andere de aanleg van waterleiding en het overschakelen van petroleumverlichting op elektrische verlichting.

44. Deze opname toont ons de situatie rand het gemeentehuis vanuit het westen gezien. Behalve de gemeentesecretarie waren in hetzelfde gebouw ook nog de postdienst en de politie gehuisvest. Tot 1937, het jaar waarin de postdienst de beschikking kreeg over een tegenover het gemeentehuis gebouwd postkantoor, was deze dienst gevestigd in de oostvleugel van het gebouw. De politie verliet dit gebouw pas in 1962. In dat jaar kon zij een aan de Dorpsstraat gebouwd politiebureau gaan betrekken. Weliswaar kreeg de gemeentesecretarie daarna meer ruimte ter beschikking, maar het gebouw voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd, zodat in 1970 een nieuw gemeentehuis werd betrokken.

DOOR' ,

O. L. School.

5274

45. In 1884 werd aan de Schoollaan de in dat jaar verbouwde openbare lagere school in gebruik genomen. Tezamen met de in 1899 aan de Kampweg geopende School met den Bijbel, verzorgden deze twee scholen de eerste twee decennia van deze eeuw de vorming van de Doornse jeugd. Namen als meester De Keyzer, meester Klaver, meester De Bruin, meester De Vin, meester Tanis en meester Schuitemaker, hebben bij veel Doornaars nog een bekende klank en roepen herinneringen op aan "de mooiste jaren van ons leven". Een aparte vermelding verdient juffrouw W. Tieleman. Deze onderwijzeres in hart en nieren, bracht gedurende meer dan veertig jaar (1892-1934) vele Doornse kinderen met lei, leesplank en telraam de nodige kennis bij,

DOORN, - Ingang huize Doorn. 6472

46. Als wij na ons bezoek aan de openbare lagere school de Schoollaan in westelijke richting volgen, komen wij bij de vroegere hoofdingang van Huis te Doorn. Nadat deze ingang in 1920 was verlegd naar de Langbroekerweg, werd het hier afgebeelde ijzeren hek vervangen door zware, metalen deuren en werden de spijlhekken naast de hoofdingang voor stenen muren verwisseld. De verplaatsing van de hoofdingang was niet de enige verandering die ex-keizer Wilhelm na zijn intrek in Huis te Doorn liet uitvoeren. Behalve in de tuin en het park werden er ook nog de nodige veranderingen in het huis aangebracht. De meer dan dertig treinwagons met meubilair en andere snuisterijen die ex-keizer Wilhelm vanuit Duitsland naar Doorn liet overbrengen, maakten deze verbouwingen dringend noodzakelijk.

.JRVI<. s, RU i. SEEK. DOORN·

Molenw~g

Door n,

47. Even voorbij het toegangshek tot Huis te Doorn vinden we de Molenweg. Deze tamelijk brede zandweg, die parallel aan de Dorpsstraat in zuidwestelijke riehting loopt, maakte in vroegere tijden deel uit van een padenstelsel dat de ten zuidwesten van Doorn gelegen buurtsehappen met het dorp verbond. De naam Molenweg is waarsehijnlijk afgeleid van een molen die lange tijd geleden op het landgoed Moersbergen was te vinden. Links op de aehtergrond zien we de ruirn tweehonderd jaar oude, bij Huis te Doorn behorende personeelswoning Campanella.

IJ kelder

Doorn.

48. Rechts van de Molenweg, tussen dit zandpad en de Dorpsstraat in, is het IJskelderbos gelegen. Dit tot in de jaren twintig bij Huis te Doorn behorende "bos", ontleent zijn naam aan een op dit terrein aanwezige ijskelder. Aan deze half in een heuvel gebouwde kelder, worden van oudsher tal van geheimzinnige zaken toegedacht. Zo zou er vanuit Huis te Doorn een onderaardse gang naar de ijskelder lopen, die in geval van nood door de bewoners van het huis als vluchtroute zou kunnen worden gebruikt. Tot op heden hebben onderzoekingen naar het bestaan van een dergelijke gang niet tot resultaten geleid; het verhaal van de vluchtgang is echter een eigen leven gaan leiden en is onverbrekelijk verbonden met het bestaan van het IJskelderbos.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek