Doorn in oude ansichten deel 2

Doorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.J. van Burken
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3623-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

DOORN.

Korte ┬╗Iolen'Weg.

49. Ter hoogte van het al eerder besproken huis Campanella voert de Korte Molenweg, in noordelijke riehting lopend, naar de Dorpsstraat. Deze weg vormde een "grenslijn" tussen het aan de westzijde gelegen landgoed Aardenburg en het zich aan de oostzijde uitstrekkende grondgebied van Huis te Doorn. De Korte Molenweg heeft enige betekenis gehad voor de ten zuidwesten van het dorp gelegen woongemeensehap; in het overige lokale verkeer vervulde deze weg vrijwel geen funktie.

'J)oorn

qezichts/aan

Druk. 8. Ruitenbeek, Doorn.

50. Ten noorden van de Dorpsstraat, tegenover de plaats waar later het rosarium zou worden aangelegd, zien wij de Gezichtslaan. Deze laan mag de mooiste laan worden genoemd die er in het begin van deze eeuw in Doom was te vinden. Oorspronkelijk 1eidde deze met 100f- en naa1dbomen omzoomde allee, over de Mo1enweg heen, rechtstreeks naar Huis te Doorn. De Gezichts1aan was lange tijd een geliefd wande1pad. Vanaf 1910 was het echter uit met de wande1pret. In dat jaar liet de eigenaresse, baronesse Van Heemstra, de Gezichts1aan met slagbomen afs1uiten, omdat de Doornse jeugd naar haar mening niet op gepaste wijze gebruik wist te maken van de haar toegestane vrijheid van wande1en over de Gezichts1aan.

51. Schuin tegenover de Korte Molenweg, op de hoek van de Midden1aan, was vroeger hotel Hoogenoord gelegen. Oorspronkelijk droeg deze villa de naam L'Esperance en werd zij bewoond door de familie Labouchere. Dit pand was met zijn ve1e kamers uitstekend geschikt om a1s hotel-pension te worden gebruikt. Vee1 gasten kwamen hier ieder jaar opnieuw hun vakantie doorbrengen. Vanhieruit maakten zij wande1tochten in de omgeving, waarbij voora1 de aan de Drift grenzende heide een geliefd doe1 was. Korte tijd werd er in hotel Hoogenoord ook nog een casino geexploiteerd, Van heinde en ver kwam men naar Hoogenoord toe om een "gokje" te wagen. Onder het gokminnend publiek kon men ook de nodige Doornaars aantreffen.

,1iddenbosch

Doorn.

52. Even voorbij het zojuist genoemde Hoogenoord is de Middenlaan gelegen, Aan deze laan was de meisjeskostschool Middenbosch gevestigd. Later veranderde dit gebouw van bestemming en werd er, onder dezelfde naam, een sanatorium van gemaakt. Na de opheffing van het sanatorium werd in dit gebouw, na een groot aantal verbouwingen, een hotel geopend. Onder de naam hotel Cecil bouwde dit hotel een goede reputatie op. Tot het begin van de jaren dertig was de Middenlaan een doodlopende weg. Na de aanleg van de Geer van Jutfaaslaan in 1930 werd de Middenlaan op deze weg aangesloten en ontstond er via deze weg een verbinding met het ten noorden van de Kampweg gelegen dee 1 van Doorn.

53. Op korte afstand van de Middenlaan, op de hoek van de Berkenweg, stond tot in de jaren zestig van deze eeuw het in 1881 gebouwde huize Berkenheuvel. Voor die tijd had hier een villa gestaan die de naam Buitenzorg droeg. Rond de eeuwwisseling strekte het grondgebied van dit goed zich uit tussen de Gezichtslaan, de Berkenweg en de Kampweg. In het begin van de jaren twintig verwisselde dit landgoed van eigenaar en werd het meest noordelijk gelegen deel als bouwgrond verkocht. Hierdoor ontstond onder andere de aanleg van de al eerder genoemde Geer van Jutfaaslaan. Juist voor het toegangshek tot huize Berkenheuvel was tot aan het begin van deze eeuw een tolpost gevestigd. Ret oude tolhuis staat er nog; de tolpost zelf is uiteraard allang verdwenen.

DOORN, - Oriebergsche weg, langs de Hirtler.

54. Dit deel van de Driebergsestraatweg, waar wij nu zijn aangekornen, was bij de vele stedelingen die zich aan het eind van de vorige eeuw in Doorn wilden vestigen, erg geliefd. Behalve het al eerder genoemde L'Esperance en Berkenheuvel vinden wij hier nog een derde villa: het met de naam Der Hirtler (de herder) getooide huis, dat u op deze opname aantreft. Deze in 1838 gebouwde en in 1891 verbouwde villa was gelegen op een bij het huis behorend terrein, dat zich uitstrekte tussen de Woestduinlaan, Berkenweg en Arnhemse Bovenweg. Lange tijd werd Der Hirtler bewoond door de Amsterdamse familie Luden. Het aan de Arnhemse Bovenweg gelegen Ludenbos herinnert nog aan deze vroegere bewoner van Der Hirtler. Het huis werd in het begin van de jaren zestig afgebroken.

DOORN, - Huize Aardel'lburg. 6164

55. Tegenover Der Hirt1er, op zo'n tweehonderd meter ten zuiden van de Driebergsestraatweg, werd in 1865 voor de Amsterdamse familie Van Eeghen het huis Aardenburg gebouwd. Oorspronke1ijk had den de gronden waarop dit huis werd gebouwd, toebehoord aan baron d' Ab1aing van Giessenburg, eigenaar van het 1andgoed Moersbergen. Na zijn dood werden bepaa1de perce1en van zijn bezittingen verkocht, zodat het nieuwe 1andgoed Aardenburg kon ontstaan. De Van Eeghens lie ten zeer vee1 aandacht besteden aan de, het huis omringende tuin. Er bestond tussen de hier aanwezige buitenp1aatsen altijd een "stille strijd" om de vraag, wie zich erop kon beroemen de mooiste tuin of het mooiste park te bezitten. De verschillende tuinbazen had den het er maar druk mee. Tuinbaas Kruitbos van Aardenburg kon, zoa1s deze afbee1ding aantoont, tevreden zijn over zijn werk.

56. Deze opname toont ons het toegangshek tot het landgoed Aardenburg en de daarbij geplaatste personeelswoning. Gesteld mag worden dat de op de landgoederen gevestigde tuinbazen of andere functionarissen over het algemeen goed waren gehuisvest. Nu vloeide deze goede zorg voor de huisvesting van het personeel niet altijd uit een volstrekte onbaatzuchtigheid voort. Waar, zoals al eerder werd gesteld, de eigenaren van de landgoederen er dikwijls op uit waren elkaar in pracht en praal te overtreffen, moesten uiteraard de op het landgoed voorkomende woningen er - als men het totaalbeeld tenminste niet nadelig wilde beirivloeden ~ stijlvol uitzien.

57. Aangrenzend aan het landgoed Aardenburg is het landgoed Moersbergen gelegen. Vanaf de (oude) Rijksstraatweg loopt er een lange oprijlaan in zuidelijke richting, aan het eind waarvan kasteel Moersbergen is gelegen. Halverwege deze prachtige al1ee vinden wij de oude boerderij Keizerswaard. Ret landgoed Moersbergen is een zeer oud goed , van voor 1400, dat een tamelijk grote invloed heeft gehad op de groei en ontwikkeling van het dorp. De al eerder genoemde baron d'Ablaing wist in de vorige eeuw zijn bezitting door de aankoop van aangrenzende gronden aanzienlijk uit te breiden. Omstreeks het midden van de vorige eeuw besloeg de totale oppervlakte van zijn goed omstreeks zevenhonderd vijftig hectare.

- Kasteel

58. Kasteel Moersbergen, zoals wij dat op deze opname aantreffen, vertoont nog maar weinig gelijkenis met het oorspronkelijke kasteel. Vooral de in 1866 uitgevoerde verbouwingen, waarbij de hoge daken werden vervangen door trapgevels, de kruisramen werden omgevormd tot spitsboogvensters, de vierkante hoektoren werd verlaagd en de houten brug werd vervangen door een stenen brug, veranderde dit kasteel in een neogotisch wangedrocht. Op de p1aats waar op deze afbeelding het gazon is te zien, lag in de vorige eeuw nog een buitengracht, die werd overspannen door een houten voorbrug.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek