Doorn in oude ansichten deel 2

Doorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.J. van Burken
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3623-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Zoals al eerder werd opgemerkt, werd het heidegebied ten noorden van de Acacialaan en de Kampweg in de vorige eeuw voor het grootste gedeelte met bomen aangeplant. In het begin van deze eeuw hadden deze voormalige heidevelden zich ontwikkeld tot bossen. Naarmate er een steeds grotere belangstelling ging ontstaan voor wonen in Doorn, werden er plannen ontwikkeld om met name in het Vossenbos, het bosgebied tussen de Drift, Amersfoortseweg en Kampweg, woningen te bouwen. Bouwondernemer Meerdink werkte dit voornemen verder uit en zo ontstond er in dit gebied een aantal wegen waaraan geleidelijk aan villa's verrezen. Op deze opname van de Julianaweg zien we de toegang tot villa Doornbosch.

70. Keren wij nu weer terug naar Kijk in de Pot dan zien we in oostelijke richting een verhard pad lopeno Aan de noordzijde van dit pad, de Kampweg, is een aantal huizen gebouwd; aan de zuidkant wordt de Kampweg begrensd door bij huize Berkenheuvel behorende gronden. Meer naar de dorpskom toe werd in 1899 aan deze weg de School met den Bijbel geopend. Verder kreeg het gedeelte van de Kampweg, tot aan de Gezichtslaan, pas in de jaren twintig enige betekenis. De naam Kampweg ontstond nadat er in het begin van de vorige eeuw via deze weg een handelsroute naar de, in Austerlitz in kamp gelegen troepen van de Franse generaal De Marmont ontstond.

71. Al eerder besteedden wij aandacht aan de GezichtsIaan, vanaf de Dorpsstraat gezien. Deze opname van dezeIfde Iaan, nu vanaf de Kampweg genomen, toont ons de onttakeling van deze eerst zo fraaie Iaan, die zich in de jaren twintig voltrok. In 1924 verkreeg de gemeente Doom de GezichtsIaan in eigendom en werd er een aantai "aanpassingen" gemaakt, die deze Iaan geschikt moesten maken voor het verkeer. Ten einde dit te bereiken werden de fijnsparren, die op de eerdere afbeelding van de Gezichtslaan nog in hun volle pracht waren te bewonderen, gerooid en kreeg deze laan het "nietszeggende" aanzicht zoals dat op deze opname wordt weergegeven.

!]reel ail f)OOPD.

K:ampweg

72. Onze wandeling over de Kampweg vervolgend komen wij nu bij een gedeelte dat een drukke bebouwing kent. Links op de voorgrond zien we de brood- en banketbakkerij van De Heus, de galanteriewinkel van Tolk, de motorenzaak van Kieboom en het bodebedrijf van Van Ginkel. Met het toenemen van het aantal pensions en rusthuizen in Doorn vanaf het begin van deze eeuw, ontstonden er voor de neringdoenden in het dorp goede kansen een redelijk bestaan op te bouwen. Het gevolg was dan ook dat er allengs meer winkels werden geopend, die vooral aan de Kampweg de status van winkelstraat gingen geven.

Kampweg.

4 ).")

73. Bekeken wij de situatie aan de Kampweg zojuist vanuit oostelijke richting; nu beschouwen wij deze straat vanuit het westen. Aan de linkerkant zien we een herenhuis met daarin gevestigd De Bazar. Rond Sinterk1aastijd heerste hier altijd een grate drukte als ouders voor hun kinderen zulke begeerde speelartikelen als springtouwen, knikkers, tollen en dergelijke kwamen uitzoeken. Rechts op de voorgrand zien we een modern aandoende straatlantaarn. In 1905 werden de petraleumlantaarns, die tot dat moment de straten in het dorp van hun schaarse licht had den voorzien, door elektrische verlichting vervangen.

74. Spraken wij zojuist in verband met De Bazar over spee1artike1en; dan moeten we ook nog even aandacht schenken aan de sport die in die tijd in Doorn werd bedreven. Er was op dat gebied nogal wat te be1even. Noemen we de in 1906 opgerichte voetba1vereniging SSS (Sport Staalt Spieren), de eveneens in 1906 opgerichte Schietvereniging Doorn, de gymnastiekvereniging DIO (Door Inspanning Ontspanning), in 1905 door enke1e sportieve onderwijzers in het 1even geroepen en, zeker niet de minst be1angrijke, de in 1923 opgerichte korfba1vereniging De Zwa1uw, waarvan hier het twaa1ftal dat in 1927 kampioen werd van de tweede k1asse C van de GEKB.

DOOR_-, - 3.mp"eg .

.. ~ .? ~~::~:: ~ -

;;.;-. __ ,.~' J;";.

75. Voor ons zien we de in 1910 aan de Kampweg gebouwde gereformeerde kerk. Deze kerk werd gebouwd op het terrein van een van de vorige eeuw daterend, doch in het begin van deze eeuw geamoveerd kerkhof. Op het open terrein, links op de voorgrond, stond lange tijd het bij de vrcegere begraafplaats behorende knekelhuis. Na eerst nog een aantal andere doelen te hebben gediend, werd dit gebouwtje ten slotte afgebroken. Opvallend, in vergelijking met de vorige afbeelding van de Kampweg, is dat dit gedeelte van een klinkerbestrating is voorzien. Even terug, ongeveer op de plaats waar links op de afbeelding een boom is te zien, werd in 1927 een brandweergarage gebouwd, waarin de in 1923 opgerichte vrijwillige brandweer een onderkomen yond.

-~. -

DOO ?. - Kampweg

.?.?. ~

76. Met deze opname van de Kampweg besluiten wij onze nostalgische omzwerving door het Doorn van weleer. Zoals u kunt zien hebben zich ook hier inmiddels, in vergelijking met een eerder getoonde opname van dit punt, enige veranderingen voltrokken. Nog geven de bomen die de Kampweg omzomen deze weg dat landelijke, dat karakteristiek was voor het "oude" Doorn. In de opbouw van de straten zijn echter reeds elementen te herkennen, die een meer zakelijke stoffering van deze weg aankondigen. Evenals de rest van het dorp zou ook de Karnpweg uiteindelijk haar vroeg-twintigste-eeuwse karakter verliezen; een "gezicht" dat wij u door middel van dit boekje nog eens wilden tonen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek