Dordrecht in oude ansichten

Dordrecht in oude ansichten

Auteur
:   Mr. J.J. Beyerman
Gemeente
:   Dordrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4121-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dordrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door Mr. J.J. Beyerman

oud-archivaris der gemeente Dordrecht

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXVII

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 41210 ISBN13: 978 90 288 41215

© 1967 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2008 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1967

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

WOORD VOORAF

Na andere steden voIgt nu ook Dordrecht met een beeldreportage van de stad, samengesteld door de oud-archivaris mr. J. J. Beyerman. Hij toont ons de stad en haar bewoners rand de eeuwwisseling, niet, zoals onze voorouders gedaan zouden hebben, in heroische of dramatische taferelen, maar als op een gewone werkdag met zijn kleine genoegens en vaak grate zorgen. Tach maakt het geheel ook op ons de indruk, alsof achter het ogenschijnlijk tot stilstand gekomen Dordrecht de energie van eeuwen slechts schuilgaat met aIle mogelijkheden tot een doorbraak naar onze tijd,

Bladeren in dit boekje zal voor sommigen van ons een weemoedig, voor anderen een ietwat meewarig terugblikken betekenen. Allen echter kunnen wij er direct of indirect de inspiratie uit putten om te werken aan de opbouw van een nieuw Dordrecht, dat met behoud van het nog bruikbare uit het verleden nochtans boven zijn locale intimiteit zal kunnen uitstijgen.

De burgemeester van Dordrecht

Mr. J. J. van der Lee.

5

INLEIDING

De oorspronkelijke opzet van dit boekje, waarvan de afbeeldingen hoofdzaak en de daarbij geplaatste onderschriften bijzaak zijn, was een zo volledig mogelijk beeld te geven van het uiterlijk van en het leven te Dordrecht gedurende de laatste twee decennia der 19de en de eerste drie decennia dezer eeuw. Voor de stad Dordrecht was deze peri ode een tijd van overgang van kwijnende handelsstad tot opkomende industriestad. In die jaren beg on tevens moeizaam een uitbreiding der stedelijke bebouwing buiten de oude binnenstad en haar naaste omgeving in oostelijke en zuidelijke richting op gang te komen. Deze opzet bleek - wilde het boekje niet te prijzig worden - slechts tot op zekere hoogte te handhaven. Toch zijn, naast afbeeldingen naar oude prentbriefkaarten, ook een beperkt aantal naar oude foro's vervaardigde afbeeldingen opgenomen die enkele van de vele facetten van het Dordtse leven tussen ongeveer 1880 en 1930 in beeld brengen,

Sommige van de oude ansichten brengen be halve een meestal grondig gewijzigde topogratisohe situatie, ook een facet van het leven te Dordrecht voor en na de jongste eeuwwisseling in beeld.

Vooral de topografische afbeeldingen, maar ook de meeste andere, zullen de leden der oude garde die dit boekje bekijken en lezen, waarschijnlijk vaak met een zekere weemoed doen terugdenken, misschien zelfs terugverlangen naar die geheel of ten dele nog door hen zelf beleefde periode, waarin het nog mogelijk was in Dordrecht midden op de rijweg te lopeno Het was een periode waarin men - ondanks het feit dat er op tal van plaatsen nog geen trottoirs waren - niet elk ogenblik de kans liep aan- of omvergereden te worden en waarin zebra's, behalve in het wild. uitsluitend in dierentuinen voorkwamen.

Het jongere geslacht zal in dit boekje kunnen zien, dat Dordrecht in de thans ruim 36 jaar achier ons liggende halve eeuw van 1880 tot 1930 nog volop her karakter ener rustige provinciestad had, een karakter dat het nog steeds niet helemaal - volgens sommigen zelfs helemaal niet - verloren heeft. Door het slaan van een drietal spoorwegbruggen was dan ook maar juist een einde gekomen aan de geisoleerde ligging op een eiland, die eeuwen duurde.

Behalve een zevental afbeeldingen dat beschikbaar werd

7

gesteld door de heer N. C. G. Beerden te Dordrecht. zijn aile afbeeldingen in dit boekje ontleend aan de in de rijke verzamelingen van de Dordtse gemeentelijke archiefdienst berustende originelen.

Het stemt tenslotte. maar niet het minst. zowel de uitgever als de schrijver tot grote voldoening. dat de

8

burgemeester van Dordrecht. mr. J. J. van der Lee. een kort woord vooraf voor dit .. prentenboekje" he eft geschreven en ik betuig hem voor de bereidwil1igheid waarmee hij dit heeft gedaan op deze plaats. mede namens de uitgever. mijn dank.

Mr. J. J. Beyerman.

Dordrechl

De Achterweg met de theetuin .. Rusthoek " in 1905. Ongeveer tien jaar geleden werd .. Rusthoek" gesloopt.

9

10

De Lage Bakstraat, gezien van het kruispunt met de Singels en de Twintighuizen. rond het jaar 1905. Van de huizen aan de linkerkant zijn er nog enige over.

r ~"

OORDFlEC. HT O~!~ ',:J - . El'''

Het Beverwijcksplein met het Gast- of Ziekenhuis in 1906, Het Gasthuis was in dit gebouw gevestigd van 1877 tot 1920. Men Jette op de man met de .. stoornfiets".

11

A. O. V. ~ O. 3:-2.

Dordrecht

12

BI ee k.rsdiJM 1I66r 1898.

De Blekersdijk kort voor de demping van de erlangs lop en de Beeldjeshaven, omstreeks 1895. Op de achtergrond staat de in 1919 afgebroken korenmoJen .. De Maagd" aan de Cornelis de Wittstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek