Drachten in oude ansichten

Drachten in oude ansichten

Auteur
:   drs. B.J. Cramer von Baumgarten
Gemeente
:   Smallingerland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2727-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Drachten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Dit huis aan het Zuid is tientallen jaren bewoond geweest door de familie Reiding. In het fraaie park achter het huis heeft mr. Fokke Sytses Reiding omstreeks 1835 bij wijze van werkverschaffing de "Drachtster Berg" laten aanleggen. Later woonde hier notaris mr. J. F. de Jong Posthumus, die er een kantoor bijbouwde en de gevel grondig wijzigde. Na zijn overlijden werd het een katholieke ziekenverpleging, waarna de stichting Maartenswouden er ondergebracht werd. In 1968 is het afgebroken.

53

54

In 1904 is er op het terrein waar later het franciscaner klooster werd gebouwd een zigeunerkamp geweest. De herinnering hieraan is lang blijven leven. De bevolking voelde zich geterroriseerd door de brutaal optredende zigeuners, aan wie de politie de handen vol had.

Dit zijn de leerlingen die in 1888 de "Franse School", door de gemeente in 1872 in de Zuiderbuurt gesticht, bezochten; van boven links af: Andries Verdenius, Gerrit Vrij burg , Albert Hingst, Auke Lankhorst, Johannes Osinga, Rudolf Laverman, Piet Spandau, Zweitse van Veen, Bange, Jacob Laverman, Wiebe Gorter, Piet de Boer, Engbert lest, Andries Zoovele, Jonker, Eeuwe Beek. De school was waar nu banketbakkerij Boonstra is.

55

56

Bij Koninklijk Besluit van 13 mei 1881 werd te Drachten een Rijksnormaalschool opgericht. Van 19 december 1896 dateert deze foto van het zangkoor der leerlingen onder leiding van Jan Tjitte van Dijk, hoofd van de openbare lagere school aan de Noorderdwarsvaart. Links van hem staan: Gelk van Koten, Aaltje de Zee en Eppinga, rechts Will em de Haan, Tjitske van Dijk en Joltje Dijkstra. Op de stoel zit RoeJofke de Jong. Daarvoor liggen Aukje de Vrieze en Bieuwe van der Meulen.

Drachten. ~ujderbuurt

..?

o. ?

/

U kijkt in de Zuiderbuurt met op de achtergrond de Hoofdbrug. Het hoge huis rechts was de woning van notaris Johannes Posthumus. Daarnaast op de rand van de briefkaart was de hervormde pastorie. Daar woonden sinds het begin van de eeuw de predikanten D. C. de Haas, H. A. J. van Wijhe, R. Buiter, F. Reitsma, G. Westmijse en P. van del' Veer, die in [924 de nieuwe pastorie betrok. Het huis werd to en een garagebedrijf en is later afgebroken. Nu is er de winkel van de gezusters Bosma.

57

58

Sinterklaas bezoekt de banketbakkerij van J. E. van der Meulen, Hofleverancier, in de Zuiderbuurt om de befaamde Drachtster koek in te slaan. Voor het raam staat E. G. van der Meulen, met een pijpje in de hand. Voor het paard staat zijn zoon, de toenmalige eigenaar, Jan E. van der Meulen. In de deur staat zijn echtgenote, die door dejeugdjuffer Cato werd genoernd, omdat ze vroeger onderwijzeres was geweest. Hun zoon Emmy is in het Drachtster verenigingsleven een belangrijke figuur geweest. Sinterklaas en zwarte piet zijn de meesters Minne Bosma en Zwart, de koetsier is Ate Beintema.

JJrachten

I _

rr-:. .!. ??? -!

j'

Op deze briefkaart van 1903 ziet u de Zuiderbuurt met links het hotel "De Pijlaars". Het wordt in het begin van de negentiende eeuw al genoemd. In 1917 werd het verbouwd tot modehuis Van der Zee. De naam "De Pijlaars" ging over op een hotel in de Noorderbuurt. De beide hotels "De Pijlaars" en het hotel "De Phoenix" hebben binnen hun muren veel van het culturele leven in Drachten zich zien afspelen.

59

60

Of het toneelstuk "It pikelfleis fet" van Jelte Boer in ongeveer 1900 in "De Pijlaars" ten tonele is gebracht, weet ik niet. De spelers waren van links naar rechts: Anna Bosma, Bareld de Boer, Seeske Sietzerna, Ids Bergsma, Johannes Wildeman, Hendrik Klazerna, Eeuwe Beek en Marie Boosman.

Magazijn van Horloges Goud en zilverw~~ken

Op deze briefkaart kunt u lezen, hoe P. van del' Meulen zijn "Magazijn van Horloges, Gaud en zilverwerken" aanbeveelt. Hij stand bekend onder de naam "Vette Paulus". Vaal' het huis staat zijn zoon Piet. Bet uiterlijk van de zaak is in de laatste zestig jaar weI heel wat veranderd.

61

62

Zo was in 1920 de ingang van de Kerkstraat aan de kant van de Zuiderbuurt. Rechts was de manufacturenzaak van Frans van der Laan Sf. en links het sigarenmagazijn "De Drie Kistjes" van E. G. Kijlstra. Nu zijn daar de kledingzaak van R. Beintema en de bioscoop "Cinema Modern". Voor die tijd heeft Klaas Weening achter het hotel "De Pijlaars" in de Noorderbuurt een bioscoop geexploiteerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek