Drogeham en Kootstertille in oude ansichten

Drogeham en Kootstertille in oude ansichten

Auteur
:   ds. A. Sieders
Gemeente
:   Achtkarspelen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3627-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Drogeham en Kootstertille in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje biedt u een aanta1 afdrukken van foto's en ansichten uit "grootvaders tiid". De verzameling bevat vee1 materiaa1 van omstreeks de eeuwwisseling; een enke1e foto dateert wellicht van 1870 terwij1 de jongste om trent 1930 is gemaakt.

Wie op zoek gaat naar oude foto's en ansichtkaarten, moet genoegen nemen met wat hij vindt. Soms zijn dat bijzonder 1euke verrassingen, dan weer moet men zeggen: "Wat jammer dat die fotograaf nu a1weer datze1fde hoekje heeft vereeuwigd." Zo b1eek er bijvoorbee1d van Kootstertille in het algemeen minder interessant materiaa1 beschikbaar dan van Drogeham. Daarom zijn er van 1aatstgenoemd dorp wat meer foto's opgenomen dan van "De Tille". De schrijver heeft derhalve met enig recht ditmaa1 "De Ham" uitnemender geacht dan "De Koaten" en "De Tille". Oudere schrijvers delen ons mede dat de inwoners van Drogeham ("Hamsters") roemden op de ouderdom van hun dorp dat reeds v66r het jaar 1000 zou hebben bestaan. Zeker is in elk geval dat de kerk in de twaa1fde eeuw is gebouwd. De middeleeuwse kerk bestaat niet meer, ze is in de vorige eeuw vervangen

door een andere waarin de oude stijl werd nagebootst. De naam Drogeham betekent letterlijk "grens van het droge", met andere woorden men zat er veilig voor de diep in het land doordringende watervloeden. Aan het begin van de vorige eeuw moet er een grote veemarkt zijn geweest waar voornamelijk magere woudbeestjes werden verkoeht. Met een "Droegehammer" duidde men een koe aan die erg sehonkig was.

Het dorp "Kooten" (Fries: "de Koaten") is vanouds een boerenstreek geweest. De naam zegt het a1: "koten" waren boerenwoningen van k1eine landbouwers en veete1ers; de mensen zelf noemde men "koters" of keuterboeren. De buurt die aan Twijze1 grensde werd (en wordt! ) Kootstermo1en genoemd, terwijl de straat van de kerk in de riehting van het kanaal, samen met de huizen 1angs het vroegere kanaa1, vanouds wordt aangeduid a1s "Kootstertille" (afgekort: "De Tille").

Het woord "tille" betekent brug; Kootstertille wil dus zeggen "de brug van Kooten". Op de 1andkaarten yond men steeds de aanduiding Kooten, totdat de p1aatsnaam in 19 S9 officieel werd veranderd in

Kootstertille. De verandering van de p1aatsnaam zegt a1 iets over de stonnach tige ontwikkeling die sindsdien heeft plaatsgevonden, vooral de gestadige toeneming van de industrie. Was "de Koaten" vroeger het meest be1angrijke dorpsdeeI, in de jaren vijftig van deze eeuw werden grate fabrieken neergezet in het gehucht "Kootstertille", vandaar de naamsverandering. Het is weI Ieuk om hierbij een oud artikel uit de Kollumer Courant aan te ha1en (omstreeks 1910). Daar wordt gezegd dat Kootstertille, wat het "fabriekswezen" aangaat, in Achtkarspelen bovenaan staat. Vanouds was er een scheepswerf en een jeneverstokerij. Dan vond men er een zuivelfabriek, een roggem olen (van de weduwe P. Vries), een oliemolen (van Pieter Eldering), een cichoreidrogerij, een grutterij en mosterdmakerij (van Albert Kamminga), een mo1enmakerij (van Auke van der Wal), een stoomboot (van de famille Kramer), een veerschip (van Binne Kooistra) en drie timmennanswerkplaatsen (van Geert van der WaI, Romke Sipkema en Dirk Sakes van der Meer).

Toch is dit alles maar .Jruisindustrie", vergeleken bij

de reusachtige hallen van de N.B.I., de Stertil, Kramer en Booy en Haitsma's Beton Mij. Er ligt een zekere ironie in het feit dat de woningbouw zich steeds meer richt op "de Koaten". Wat dat betreft, zou de oude dorpsnaam "Kooten" weI weer in ere kunnen worden hersteld.

Wat moet ik u verder nog zeggen van het oude nonnenklooster "Buweklooster" in Drogeham of van de nieuwe kerk die omstreeks 1878 in "de Koaten" werd neergezet, aIleen om in 1880 te worden afgebroken en in 1882 weer op "de Tille" te worden herbouwd? De Iaatste resten van Buweklooster werden reeds in 1800 gesloopt en van de kortstondige kerk in "de Koaten" is zelfs geen afbeelding bewaard.

Dat u plezier zult beleven aan wat wel werd geboden, zowel Hamsters, Tilsters en Koatsters, is de wens van uitgever en schrijver.

De heer J. de Vries te Drogeham, verzamelde de foto's van Drogeham en zorgde voor de titeis. Voor zijn werk past een hartelijk woord van dank.

1. Hier wordt u een bee1d getoond van de brink in Drogeham, zoals die er uitzag rand 1900. Links herkennen we Marten Wagenaar met de bakkerskar. De man met het andere paard is zonder twijfel A. Zijlstra. Van wegverharding is nog geen sprake.

2. Ook deze foto laat de brink in Drogeham zien. Op de achtergrond prijkt de oude hervormde pastorie en als men even naar links ziet, dan ontdekken we de oude woning in dezelfde tuin. Dit oude huis is omstreeks 1918 afgebroken. Rechts cafe "Ret Couden Wagentje" van de familie Wijma. De naam van dit cafe was aloud. V66r 1830 stond er in Drogeham een gelegenheid die "De Vergulde Wagen" heette. Dit pand werd helaas onlangs door een vrachtauto van zijn gevel beroofd.

3. Op deze wat langgerekte foto ziet u mannen bezig met behulp van schop en kruiwagen de Drogehamster Vaart te graven. Daar was heel wat mankracht voor nodig, zoals u ziet. Let op de kielen en petten die de mannen dragen. Dat het zwaar werk was, kunnen de ouderen u nog wei vertellen.

4. Drogeham gezien vanaf de oostkant. Op de voorgrond het woonhuis bij de openbare lagere school. Dit wordt thans bewoond door een kapper. Het schoolgebouw is weI aanwezig maar op deze foto niet te zien. Het dient thans als gereformeerde kerk (vrijgemaakt). Geheel op de achtergrond is cafe "De Ham" te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek