Dronrijp in oude ansichten

Dronrijp in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4243-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dronrijp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Heechachte ald Rypsters:

Toen ik op maandag 29 maart 1981 achter mijn bureau plaats nam om deze inleiding te schrijven, heb ik vooraf heel de rijkdom aan ansichten en foto's, die ik verzamelde en die u in deze uitgave ziet geplaatst open en bloot - om mij heen gestrooid. De journalist Jacob Hepkema, stichter van "Hepkema's Krant" te Heerenveen, noemde omstreeks 1900 Dronrijp "een groot en vermakelijk dorp". Hepkema heeft bijna elk dorp en eike stad van Friesland bezocht en er in "zijn" krant over verteld. En ... to en ik al dat moois nogmaals in mij opnam, geraakte ik plotseling in een verrukkelijke stemming. lk siz it noch better yn myn eigen sprake: Dronryp, mijn bertedoarp, wat bisto dochs moai!

U zuIt kunnen begrijpen dat, al schrijvende, zeer vele herinneringen bij mij boven kwamen. Veel meer dan ik kwijt kan in deze inleiding. Het is steeds een hartewens van mij geweest iets terug te doen voor de mensen tussen wie ik mijn jeugd heb doorgebracht; met wie ik gespeeld en gestoeid heb en ook weI eens een robbertje heb gevochten. lets terug doen voor mijn

oude dorp, dat zoveel voor mij heeft betekend.

Vader en moeder Sijmen Pieters Roersma en Wietske de Swart werden beiden in Menaldum geboren. Daar werd ook mijn hele voorgesiacht ter ruste geIegd. Te Menaldum werden mijn zusters Aaltje en Grietje geboren en mijn broer Piet. Maar hem was jammer genoeg geen lang leven beschoren. Op 12 mei 1901 verhuisde het gezin naar Dronrijp. Daar werd ik op 22 oktober 1901 geboren. Daarop volgden mijn broer Willem en mijn zusters Hinke en Jetske.

lk denk terug aan de bewaarschool van juffrouw M. KUhn en juffer Aaltje Bosma.

Ik denk terug aan het hoofd van de school, de heer J.J. Bekius. Toen ik de open bare lagere school verliet, gaf hij mij een adres: Bilderdijkstraat 88 Amsterdam. "Kees, daar moet je schriftelijke cursussen volgen," zo zei Bekius. lk deed dat en heb er mijn leven lang plezier van gehad. lk denk aan me ester Tj. Meijer; ik kom nog op hem terug. Ik denk aan dominee dr. J.J. Bleeker, mijn geestelijke leraar. Hij was zo goed en rechtvaardig als God zelf.

lk denk aan de kaatssport, die wij beoefenden in

Eeltsje de Boer syn terp. De kaatssport: zij loopt door mijn leven als een gouden draad. Aan de Bertuspole werd ik geboren, kort daarna trokken rnijn ouders naar de Haven. Mijn lieve mensen, wat was dat een fijne arbeidersbuurt, het was de Jordaan van Dronrijp!

Ik denk terug aan Rood, Rood, Reugeltsje, Sint Maarten (I1 november). Vader had voor Willem en mij een rode biet meegenomen. Egbert Veenstra holde die uit en maakte plaats voor de kaars. Op de bewuste avond, als de schemering was ingevallen, toog de hele kinderschaar het dorp in. En maar aanbellen en zingen ... zingen ... zingen! Moeder Wietske had die morgen voor acht centen afgeroomde me1k gekocht; zij schraapte daar een chocoladekoekje van een dubbeltje in. Wij ledigden onze zakken: aardnoten, losse centen, stukken chocola, koekjes. Alles kwam op de tafe!. Moeder schonk in. Het werd steeds een feest: veel mooier dan de meest geslaagde bruiloft.

Na de schooltijd werkte ik drie-en-een-half jaar in de landbouw, drie-en-een-half jaar in de v1asfabriek en vier jaar bij Rein Kuiken in de isolatiefabriek. Ik

wilde iets anders en werd op 1 juni 1925 vrachtrijder en verhuizer in Franeker. Twee dorpsgenoten maakten dat mogelijk. Na de Tweede Were1doorlog dook ik de krantenwereld in. Daarna kwam het hoek. Ik schreef er vijf over Franeker, een over Dronrijp en ik hoop dit jaar ook het boek over Menaldum nog gereed te krijgen. Als al dat werk aan kant is, valt er dan een steen van mij af? Neen, dan zal ik dankbaar en blij zijn dat ik al dit werk op mijn tachtigste nog mocht voltooien. Het is immers veel meer geworden dan ik ooit had durven dromen.

Dronrijp is groot geworden en wordt nog groter. Het dorp telde op 3 april 1981 2859 inwoners. Ook zij die er later zijn gaan wonen: zij zuIlen Dronrijpsters met de Dronrijpsters worden. Lyk as ik Rypster west bin. En nei seis en fyftich jier fiel ik my by jimme noch altyd thus. Ik slut dit foarwurd Of, yn de hope, dat jim me dit wurk mei greate nocht trochsjen sille.

Frjentsjer 1981

Jimme Corn.S. Roersma

1. Laten we zuinig zijn op onze monumenten, zoals Schatzenburg er een is. Als bouwjaar wordt genoemd 1698, maar ook 1724. Op maandag 23 februari 1981 troffen we in Schatzenburg aan de heer A. Slotboom. Deze was zo vriendelijk ons in dit fraaie buiten rond te leiden. Men was er druk bezig met het aanleggen van nieuwe leidingen. Voogden over de Stichting Schatzenburg en het gasthuis Vredenhof zijn thans freule M.J. van Heukelom-van Beyma en de heren ir. W.E. Rijswijk de Jong en A. Slotboom, plaatsvervangend voogd, Deze beide heren verrichten veellichamelijke arbeid ten behoeve van de restauratie. Voor deze restauratie dient CRM nog over de brug te komen. Hopelijk komt dit snel; restauratie van dit fraaie buiten is nu nog mogelijk! Wij hebben ook een heerlijke winterwandeling gemaakt door het prachtige park met zijn grachten- en vijverpartijen. De reigers waren reeds aangekomen. Tuinman K. Hiemstra zorgt voor het park. Bekijkt u nogmaals de fraaie aquarel van circa 1860 van A. Martin?

Dronriip,

G Uitgave A. 1<Ioekstr~! Dronr ij p. ~~

2. Met deze foto van het vroegere cafe "Halfweg", toveren wij de Rypsters wel een zeer bekend beeld voor ogen. Wat was het een fors gebouw met zijn bovenzaal en waranda. De heer Simon Bonnema is in deze zaak geboren. De familie Marten Bonnema dreef de zaak van 1895 tot 1917. De Friese Mij vergaderde er veel. Elk lid had een eigen Goudse pijp, waaruit tijdens de vergaderingen werd gerookt. Na Marten Bonnema kwam Klaas Bonnema; toen Piebe Prins. De laatste kastelein in Halfweg was Minne Westra. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw gesloopt. De voerman bij de wagen is de vroegere vrachtrijder Fonger de VIas:

Winsum-Dronrijp-Leeuwarden vice versa. De gas ten kwamen ook even poseren. Westelijk van het cafe was de speeltuin. Wat hebben we daar veel zondagmiddagen plezierig doorgebracht.

3. Zie hier een foto van de robuuste foarein van de boerenhuizinge waar de laatste honderd jaar achtereenvolgens hebben geboerd:

Cornelis Sijtsma, Germ Sijtsma, Cornelis Sijtsma, Albert van der Hem en Sjoerd van der Hem. Wij bewaren goede herinneringen aan deze boerenfamilies. Mijn vader nam elke zomer het verzorgen van diverse percelen suikerbieten en aardappels aan van Germ Sijtsma, later van Cornelis Sijtsma. Een groot deel van de bij deze boerderij behorende landerijen werd na de Tweede Wereldoorlog opgeslokt door de woningbouw. In het bedrijfsgedeelte is nu een manege ondergebracht, de foarein wordt thans bewoond door de familie Broer Hiemstra. De tiid feroaret folle dingen.

Villa $innema.

4. Hier zien we "Villa Sinnema Dronrijp", zoaIs vele geslachten Dronrijpsters die gekend hebben. Het wordt de hoogste tijd dat zulke voorname huizen in een boek worden afgebeeld. De tijd dringt; het geslacht dat aan huize Sinnema nog persoonlijke herinneringen bewaart, is bezig uit te sterven. It mei my noch heuge, dat wy as skoaIbern, mei keninginnefeesten, yn optocht dizze filla as einpunt hiene. Wy makken dan dy hiele rfinte urn de brune beuk hinne. Dan stie mefrou Rengers (de boargernastersfrou), op de stoepe am us aIlegearre in snobke te jaan. De villa is afgebroken. En wat dat snoepje van mevrouw Rengers betreft ... nu ik aan die tijd terugdenk, proef ik het nog!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek