Dronrijp in oude ansichten

Dronrijp in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4243-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dronrijp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Omstrceks 1916 deed de firma Geukervan der Schoot en Steensma, in de boerderij van Jacob Douma, een vlasfabriek inrichten. De heer Marten Geuker nam van de zwingelafdeling bovenstaande foto. We zicn van achteren naar voren: Sijbren Bruinsma, Dominicus van der Wal, Cornelis Roersma, Willem Roersma en Douwe de Groot. Het stof werd afgezogen, dat was zeer belangrijk. Hans Kingma ontbreekt op deze foto. De fabriek was uitgerust met een braakmachine en onze zwingelafdeling. Een aantal mannen maakte van vlasafval prach tige "f1uezen flaaks". Ook tegenover ons bevonden zich zes zwingels. Naast ons waren enkele Belgische vlasbewerkers aangetrokken. De fabriek gaf werk aan een vijftigtal personen. In 1919 werd een kleine fabriek gesticht te Holwerd. Ik werd acht weken uitgezonden, om daar de mensen wegwijs te maken in de vlasbewerking. Jammer dat de fabriek in 1921 moest worden gesloten. Nu zie je zelden meer vlas bloeien.

36. Ter gelegenheid van het schoolfeest, dat in juni 1928 werd gehouden in verband met het vijftigjarig bestaan van de open bare lagere school te Dronrijp, trokken de spelen vele belangstellenden. We zien hier op de bovenste rij: Popke van der Vlugt, Marten A. Geuker, Aart Terpstra, Evert Ganzinga, Gerben van der Witte, Jan Draaisma, Klaas Tolsma, Douwe L. Dijkstra, Gerlof van der lee, Trijntje de Boer, Maaike Hesselius, een onbekende, Lolke Meerstra, Trijntje Terpstra, Bokke Bokma, Saapke Meijer, met hoed onbekend, Jouke Rients Hilverda, Oenze Geertsma en Douwe van Diepen. Zittend op een bank: Sjoukje Hoekstra, Hinke van der Zee, juffrouw Halbertsma, juf Douma, meester Jonkers, meester T. Meijer en Sietske Cuperus. Liggend vooraan een jongere generatie: Piet Veersma, Ruurd Meijer, Simon Tolsma, Sybolt Wytzes de Boer, Lieuwe Meerstra, Jetze van Ruiten, Hille Span, Marten Dijkstra, Folkert van der lee, Durk Hiddinga, Dieke Zuidema, een onbekende en Klaas Geertsma. Op 2 juni 1978 werd het honderdjarig bestaan van deze school grootscheeps gevierd.

37. Op 11 april 1945 werd de bevolking van Dronrijp op de meest afschuwelijke wijze met de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog geconfronteerd. Veertien jonge mensen werden uit de Leeuwarder gevangenis gehaald en bij het Van Harinxmakanaal vermoord. Een van hen, de heer Gerard de Jong, bleef in leven. We lazen ter plaatse: Gefusilleerd 11 april 1945. Ook de tekst uit Efeziers 6:13: Daarom, neemt aan de gehele wapenrusting Gods opdat gij kunt wederstaan in den boozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Hier volgen de namen: Sijbrandus van Dam, Heinrich Harder, Dirk de Jong, Hendrik Jan de Jong, Ruurd Kooistra, Johannes Nieuwland, Hendrik .Tozef Spoelstra, Douwe Tuinstra, Egbert Mark Wierda, Klaas Jan Wierda en Hyltje Wierda. Dit waren drie broers. Twee zangkoren zongen, onder leiding van meester Tj, Meijer, op 4 mei het Wilhelm us.

38. Hier zien we de Dijkstra-Pleats voordat deze in februari 1933 in vlammen opging. We zien de tegenwoordige eigenaar, de heer Lammert Douwe Dijkstra, op de fiets. Hy wie doe in pear jier jonger, dat sjocht elk wol. Deze boerenhuizinge stond vroeger met het front naar het westen gekeerd. Lammert Douwe Dijkstra, de pake van de tegenwoordige boer, boerde er van 1886 tot 1916. Douwe Lammert Dijkstra volgde hem op tot 1943. De tegenwoordige boer en boerin wonen daar nu dus ook al 38-jaar. De plaats zoals wij die nu kennen, is in 1933 gebouwd door de bekende vroegere aannemer Gerben van der Witte. Zo zijn wij Dronrijp met u doorgewandeld van Schatzenburg tot aan Hatzum. Zijn we volledig geweest? Niet in zijn totaliteit. Dronrijp kent zoveel facetten. Wie weet, misschien komt er nog eens een tweede publikatie. U wordt thans gegroet door uw oud-dorpsgenoot Cornelia Sijmen Roersma. Ik wens u allen veel zon op uw levenspad.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek