Druten in grootmoeders tijd deel 1

Druten in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3198-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. DRUTEN INSTITUUT O.L. VR. VIR H. HART VOOR ZWAKZINNIGEN.

Het woord .Jdtotengesttcht" is losgelaten, men gaat met de tijd mee en het wordt een "instituut voor zwakzinnigen". De voorzijde van het drietal oude paviljoenen is voldoende aan de orde geweest. Een ansicht van 18 februari 1920 geeft aan dat het "Kriekve1d" (kriek is een soort kers) nog in oorspronkelijke staat verkeert. Thans is de achterkant vanaf deze plaats niet meer te ontwaren.

Het toenmalige "Kriekveld" is thans volgebouwd met diverse nieuwe paviljoenen en wooneenheden in modern ere stijl ten behoeve van de zorg voor pupillen van hetzelfde instituut. Het geschrevene op deze ansicht geeft aan dat een dochtertje in 1920 in het instituut is opgenomen wat de familie f 550,- gaat kosten. De hedendaagse prijs ligt aanmerkelijk hoger en wordt op een gehee1 andere wijze berekend en vergoed.

17. DRUTEN.

Een bijna zomers - wellicht he1emaa1 zomers - plaatje van de huidige Ambtshuisstraat met links weer het woonhuis van dokter J.B.e. Sauter. Deze situatie dateert van rond 1904. Het wegdek is hier nog niet gep1aveid terwiil de begroeiing rechts voor het pand (lindebomen) aangeeft dat de straat hier nog niet behoeft te vo1doen aan de eisen die moeten worden geste1d voor het stilaan in zwang komende gemotoriseerde verkeer. Paard en rijtuig, zeil- en stoomboot doen in deze tijd nog vo1op dienst.

Het beeldbepalende pand aan de rechterkant fungeerde tijdens de mobilisatie (1939/1940) gedeeltelijk a1s onderkomen voor onderofficieren. Het werd toen bewoond en beheerd door de familie Christiaans, die het exploiteerde als herberg/cafe.

Heden ten dage is dit pand qua raampartijen aan de voorgeve1 gedeeltelijk en duidelijk veranderd. Het pand is wit geschilderd en de uitstervende leipeer aan de (zuid- )zijgevel is eveneens verdwenen.

Thans wordt het pand bewoond en geexploiteerd door mevrouw Th. v.d. Hurk-Janssen (slijterijj' cafe/woonhuis), In 1913 was het - zij het op een iets andere wijze - Jan van Mulukom.

18. AMBTSHUISSTRAA T.

In vergelijking met afbeelding nr. 17 (anno 1904) is de Ambtshuisstraat verkeerstechnisch erop vooruit gegaan, Het wegdek is beklinkerd, trottoirs zijn aaiigelegd en jonge bomen zijn geplant. Een situatie van ongeveer 1930. Rechts het rijksmonument Ambtshuisstraat nr. 3, het Ambtshuis. Het pand waarin toen het polderbestuur, het gemeentebestuur en ook het kantongerecht zetelden. Op andere prenten van het Ambtshuis bestaat het topgeveltje in het midden van de voorgevel (nog) niet. Deze verandering moet tussen 1915 en 1930 zijn aangebracht. Aan het einde van het straatgezicht staat nog het pand van Klarenbeek, dat enkele jaren geleden plaats heeft moeten maken voor de bouw van een aantal moderne premiewoningen.

Links op de voorgrond het oude poortgedeelte van Huize Bo1dershof (toen nog Ambtshuisstraat nr. 4). Dit poortgebouw werd in 1953/1954 vervangen door het thans nog bestaande en beschermde poortgebouw van grof metselwerk en met smeedijzeren hekken.

Ret in Nederland zo populaire vervoermiddel - de fiets - wordt hier gestopt voor de fotograaf, die dit alles in een moeite meeneemt.

19. GROETEN UlT DRUTEN, HOOISTRAAT.

De Ambtshuisstraat uitlopend komende vanaf de richting Kattenburg en reehtsafgaand (voor het toenmalige cafe van Klarenbeek) gaat men de Hooistraat in. De Hooistraat was - tot kort voor de sanering in de jaren zestig - nog een voorname winkelstraat in het dorp Druten. Gevestigd waren er onder meer de bakker, de slager, de kruidenier, een textie1winkel, kleermaker, snuisterijenzaak, snoepwinkel en nog enkele andere neringdoenden.

De Hooistraat was tevens de schoolstraat, want in het huidige ingrijpend verbouwde pand van meubelfabriek Het Anker (daarvoor textielatelier Frantzen) was jarenlang de jongensschool gevestigd met tevens daarin ondergebracht de woning van de hoofdonderwijzer.

Het pand met de reclamep1aat ZEBRA werd ongeveer een jaar geleden gesloopt nadat er enkele jaren een tegelhandel in was gevestigd.

Dit plaatje van rond 1915 toont linksboven nog een oude straatlantaarn waarvan er weinig of geen in Druten bewaard zijn gebleven. Ook het pand links op de voorgrond bestaat niet meer. Het diende als grossierderij van Van de Pol, voorheen Van der Wielen. Het pand werd in 1945 vanaf de overzijde van de Waal geraakt door Duits granaatvuur en brandde af.

20. DRUTEN, DIJK METWAALZICHT.

Liep men vanuit de Hooistraat "de Horst" in (een huisje van de oude Horst staat er nog), dan kon men via een dijkpaadje de Waalbandiik op. Links afgeslagen de dijk opgaand riehting pontveer kwam men anna 1905 voor deze situatie te staan, Links op de voorgrond een dijkcafe uit die tiid met een fantasieriike voorgevel met daarbovenop een balustrade. De dijk - een voor die dagen wezenlijke verbinding tussen de diverse dorpen in Maas en Waal - was toen beduidend drukker dan nu, niet alleen voor wat het dagelijks verkeer betreft maar ook voor wat de bebouwing betreft.

Die bebouwing he eft de laatste jaren duidelijk in moeten boeten in verband met sanering en de nag steeds plaats vindende dijkverzwaring, Hierdoor verdwenen diverse karakteristieke panden, zo ook de twee links op deze ansichtkaart, zij het dat het cafe in het midden van de jaren zeventig afbrandde, Het werd toen nog bewoond door de familie Van Haaften die naar elders vertrok,

Het op de rijksrnonumentenlijst staande theekoepeltje (links) en het veerhuis met magazijn staan er heden ten dage nog en vormen op de dijkkruising een waardevol geheel met de woning die er tegenover staat en zijn ook een historisch waardevol gegeven in de geschiedenis van het veer tussen Druten en Echteld over de Waal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek