Druten in grootmoeders tijd deel 2

Druten in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5632-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Druten, 1993. Het is alweer acht jaar geleden, dat het boekwerkje "Druten in grootmoeders tijd" verscheen. Intussen is wederom interessant materiaal verzameld dat voor vast legging in boekvorm in aanmerking kwam. Het blijkt intussen dat nog lang niet alles tevoorschijn is gekomen en dat tevens bepaalde prenten en afbeeJdingen opnieuw in herinnering gebracht moe(s)ten worden.

In de jaren die achter ons Jiggen is er veel gebeurd in de wereJd, zelfs in de gemeente Druten. Ook nu weer is de zogenaamde vogelvluchtmethode gehanteerd om stukje bij beetje iets te Jaten zien van en over enkele dorpen binnen de grenzen van de gemeente. Zonder andere dorpen tekort te doen, aan het dorp Druten is verhoudingsgewijs meer aandacht geschonken dan aan de andere dorpen. Dit omdat daarvan veeJ meer materiaal voorhanden was.

De periode 1939-1940 is op een wat nadrukkelijke

wijze meegenomen. Het was de tijd van de mobilis atie van het Nederlandse leger, met het treffen van voorbereidingen op de komst van de Tweede Wereldoorlog. Wat daar het resultaat van is, weet nagenoeg iedereen. Echter voor het Drutense zijn er toch verschillende en opmerkelijke dingen te melden. Deze zijn, voorzover de ruimte het toelaat, meegenomen.

Via zijsprongetjes is er ook nog wat aandacht geschonken aan de tijd direct na de Tweede Wereldoorlog, maar de meeste charme gaat nog steeds uit van situaties, prenten en afbeeldingen van rond 1900 tot 1925.

De periode die dit boekwerk omvat loopt van ongeveer 1900 tot omstreeks 1947. Nagenoeg een halve eeuw, waarin - onder meer door toedoen van de eerdervermelde oorlog - het nodige is en werd veranderd. Soms zo ingrijpend, dat men zich bij het zien van dit boekwerk kan afvragen of het weI altijd op

deze manier heeft gemoeten. "Men moet met de tijd mee" of "regeren is vooruit zien", maar soms lijkt het erop dat de mens de tijd in de hand heeft, in plaats van de tijd de mens. En wanneer de mens de tijd in de hand heeft, dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat de mens de tijd dan ook met verstand gebruikt: de huidige mens heeft de opbouw van zijn bestaan te danken aan zijn voorouders, met behulp van middelen en zaken, die op zich bewaard dienen te bJijven voor het nageslacht.

De Hogestraat te Druten kreeg enkele jaren geleden een wat nostalgische facelift, waar ook de Kattenburgers om geroepen hebben en zullen blijven roepen. Het in het begin van de jaren zeventig gereconstrueerde marktplein met randbebouwing zal waarschijnlijk de voorkeur krijgen, want dit jaar zal al een gedeelte (voormalig TRIO-TREeO gebouw) worden gereconstrueerd door er winkels met bovenwoningen te bouwen. De plannen bestaan om de

structuur van het gebied van weleer weer voor een groot gedeelte op eigentijdse wijze terug te brengen. Terugkijkend naar reeds eerder uitgegeven boekwerken in dit genre, waarin diverse gevelpartijen en straatbeelden werden opgenomen, vraagt dit alles om een iets meer harmonieuze oplossing.

Het zaJ velen opvallen dat van bepaalde situaties min of meer dezelfde afbeeldingenlprenten zijn opgenomen. Dat is gedaan om een beeld te geven van hoe in een reeks van zo'n vijftig jaren de mens is omgegaan met zijn omgeving onder invloed van zienswijzen, gebruik van materiaal en de tijd waarin werd geleefd. In ieder geval is getracht een gedeeltelijke weerspiegeling van dit alles te geven die voor velen goede en hopelijk voor weinigen slechte herinneringen oproepen, die door dit boekwerk worden vastgelegd voor allen die na ons kamen.

Druten, april/mei 1993

Willem den Tauwslager

1. Hotel "De Gouden Leeuw" op de hoek van Hogestraat en Kattenburg te Druten, Het pand werd toen nog gesierd door een heuse veranda, die op de dag van vandaag ook niet zou misstaan. De zijgevel was nog voorzien van een bord, dat aangaf dat het hotel fungeerde als wachtkamer voor de Stoomtram Maas en Waal. Tot 1926 was dit het geval. Terugkomend op de veranda - die is kort na de Tweede Wereidooriog verdwenen, doordat hij was stukgereden door zwaar vervoer, met name in de bocht waar de schuine afkanting was aangebracht. Een plaatje uit de jaren twintig, toen de hond nog rustig onder de kar van zijn baas kon uitrusten en wachten. Anno 1993 heeft het gehele pand een facelift ondergaan, waarbij de veranda helaas niet is teruggekeerd.

mUTEN. Dornsstraat (1l.. K. kerk). uUg. Gebrs. Campagne. Tiel

2. Voor het jaar 1900 gaf de "Dorpsstraat", thans de Kattenburg, een zeer rustige en vredige aanblik. De kruiwagen was toen een veel voorkomend vervoermiddel en tevens een hulpmiddel voor hand- en spandiensten. Vee! is er, naar de situatie van heden kijkend, veranderd. Links vooraan nog de oorspronkelijke bebouwing van het thans nog bestaande Hotel Juliana, met daarnaast garage Willems, waarop thans nog de letters prijken "E.D.A.B." (Eerste Drutens Automobie! Bedrijf). De populieren hebben plaatsgemaakt voor benzinepompen. Verderop het nog in zijn oorspronkelijke staat verkerende pand van de in 1992 gesloten schoenenzaak Bekkers, met een gevel waarop men zuinig had moe ten zijn.

3. Een prachtig "doorkijkje" van een stukje Druten richting parochiekerk. Het passe-partout is gelegd op een situatie van omstreeks 1902 met dames in .Jiet lang". Rechts op deze prent het pand van voorheen aannemingsbedrijf Baars. Thans is er in dit pand een fotozaak gevestigd, met in een gedeelte ervan een van de vrouwelijke nazaten van voormelde aannemer. Het plaatje moet van net voor 1902 zijn, want de rails voor de Stoomtram Maas en Waal zijn nog niet aangelegd en de paardemoppen prijken nog volop op het wegdek, met aan weerszijden een provisorische molgoot voor het afvoeren van het hemelwater.

Xalfeburg met 1(. X.

Kerk,

4. Waren we bij de vorige prent rond hetjaar 1900aangeland, deze prent starnt van rond 1910. Er liggen inrniddels stoorntrarnrails in het wegdek van de Kattenburg te Druten. Trottoirs (stoepen) zijn nog niet te bekennen. Op de aehtergrond van dit "Kattenburgplaatje" staat de rooms-katholieke kerk nog omgeven door het oorspronkelijke smeedijzeren hekwerk. Een dergelijk hekwerk - thans nog bestaand - is ook links op deze prent te zien. Dit behoort bij het pand Kattenburg 57, thans eigendom en bewoond door de familie Walreeht, voorheen door de familie Den Daas en wellieht toentertijd door de familie De Kadt.

5. Wederom de .Kattenburg''. maar nu in de jaren twintig. Links vooraan op deze afbeelding de auto's van het E.D.A.B., met daarnaast al tekenen van het "ontstaan" van hotel Juliana. Daartegenover het pand "van Baars", echter nu zonder de oorspronkelijke blinden. Daarvoor een pand dat tot op heden zijn muurankers en zijn oervorm niet heeft verloren, aileen de raampartijen zijn gewijzigd. De Kattenburg is "beklinkerd", zoals ook thans de Hogestraat, echter zonder trottoirs maar wei met een aangebrachte molgoot. De kerkklok van de Ewaldenkerk - duidelijk aanwezig op de achtergrond - wijst tien voor half een etenstijd - vandaar de rust op straat. Rechts op de voorgrond de grote winkelruit van weleer bakker Klabbers.

6. Druten, Lange Brouwerstraat - omstreeks 1935. Een duidelijke weergave van een straatbeeld met rechts vooraan het pand van rijwielhandel Renkens (1993) met zijn Shell-benzinepomp. Daarnaast de aangepaste gevel met dakkapellen van hotel "De Gouden Leeuw". Links vooraan het al meer beschreyen prachtige geveltje van de Drutense Bazar, waar de gevlochten wasmanden buiten op de stoep staan uitgestald. Ook hier is weer duidelijk de klinkerbestrating te zien.

7. De Kattenburg in de jaren dertig. Het ANWB-bord aan zijn oorspronkelijke, gietijzeren paal wijst de weg naar het veer over de Waal, "Tiel 16 km, Kesteren 10 krn, Wageningen 14 krn, Arnhem 62 krn." De tijd- beter gezegd het straatbeeld - is aanmerkelijk veranderd. Trottoirs zijn gelegd, stoomtramrails zijn verwijderd (in 1934) en de auto heeft steeds meer zijn intrede gedaan en natuurlijk is de benzinepomp daarop gevolgd. Een plaatje in een reeks waarin de ontwikkeling van het straatbeeld van de Kattenburg in een tijdsbestek van ongeveer veertig jaar is gevolgd. Om "tien over twee" een stukje Druten waar het pand van bakker Klabbers - rechts vooraan - goed te zien is.

8. Aansluitend op de vorige afbeelding zien we hier inderdaad een verdere ontwikkeling. Deze situatie is nog van voor de Tweede Wereldoorlog met op de voorgrond de nog jeugdige eenzame fietser. Een prent gemaakt op een zonnige zomeravond rond de kJok van half zeven. Op de kaart wordt aangegeven "Kosthuis", met pijl wijzend naar het pand van Baars (?), van iemand die dit plaatje stuurde aan een persoon die moest weten waar in Druten de Kattenburg moest liggen, met de plaats van het onderkornen van de afzender. Er staat een auto met het nummerbord M 1843. De M staat voor de provincie, in dit geval Gelderland,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek