Druten in oude ansichten

Druten in oude ansichten

Auteur
:   W. van den Dobbelsteen
Gemeente
:   Druten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4123-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Druten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Druten, momenteel een nijvere en welvarende gemeente van 10000 inwoners, was bij de aanvang van deze eeuw niet meer dan een kleine plattelandsgemeente van nog geen 3000 zielen.

Elke inwoner had er toen zijn eigen "hofke" of stukje land. De landbouw vormde er het hoofdmiddel van bestaan; zelfs binnen het dorp stonden op vele plaatsen boerderijen met hun moestuinen. Ook het geluid van knorrende varkens en kakelende kippen behoorde tot de alledaagse geluiden die de rust "verstoorden".

In nauwe samenwerking met de historische vereniging "Tweestromenland" zijn we gekomen tot dit oplichten van een tip van de geschiedenissluier van het dorp Druten.

Daarbij hebben we ons echter moeten beperken tot een tijdvak, dat ligt tussen de jaren 1875 tot 1935.

Men ziet na vergelijking met de tegenwoordige toestand

welk een ingrijpende veranderingen er zich in de loop van 60 tot 95 jaren hebben voorgedaan.

Klinkers en maaskeien vormden met grind de belangrijkste bestrating van de in het dorp liggende wegen. Langs de straten lagen de open riolen, "de geuten", die het hemelwater zowel bij harde als bij zachte regenbuien naar een lager gelegen punt moesten afvoeren Modderplassen waren na een fikse bui een normaal verschijnsel. Opmerkelijke verschillen ten aanzien van het verkeer, de bedrijvigheid, het vertier en de werkgelegenheid van toen en van nu, zijn bij het zien van de in dit boekwerkje afgebeelde prenten beslist te constateren.

Het knusse en gezellige van toen is grotendeels verdwenen, nu wordt de' rust verstoord door het drukke en snelle geraas en gehaast van mens en verkeer.

Het was bij iedereen de gewoonte bij het zien van een

bekende dorpsgenoot een gezellig praatje te maken, zelfs er vaal' van zijn fiets te stappen.

Het geratel van het. karrewiel of het geluid van de stoomfluit van de door Druten tuffende stoomtram verstoorde toen alle rust en stilte. De tram, die op vaste haltes in het dorp stil bleef staan om de reizigers in of uit te laten stappen,

Door dit boekje proberen wij de charmes van het Druten-van-toen wederom te presenteren.

Open bare nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit waren nauwelijks of helemaal niet aanwezig. Men moest zich behelpen met het petroleumlampje en blokken hout, in sommige gevallen met steenkool.

Amusement was er niet veel, echter de gerneenschapszin was naar verhouding bijzonder groot.

Buiten dit, bestond het leven uit vroeg opstaan, hard werken en het zich met de schemering al klaar maken voor de komende nachtrust.

De verbinding met de buitenwereld was van dien aard, dat men hoofdzakelijk was aangewezen op diverse, soms gebrekkige voorzieningen in het dorp zelf. Wel reed er van 1902 tot 1934 de stoomtram "Maas en Waal" en was er via de rivier de Waal een stoombootverbinding met Rotterdam en Nijmegen, Later werd deze "ontsluiting" aangevuld met een busverbinding tussen Nijmegen en WameJ.

WelJicht, zo hopen wij, dat u door deze korte inleiding iets zult proeven van de sfeer van het Druten in grootvaders tijd. Moge aldus bij u een beeld worden gevormd dat u een genoegen zal verschaffen,

Tenslotte spreken wij de wens uit, dat de lezer van dit boekje veel vreugde zal beleven aan het zien van de prenten en foto's. Velen zullen de opgeroepen herinneringen met enig heimwee ervaren.

Nogrnaals veel genoegen.

Druten, 1<uize "l.IJelteu eden"

1. Aan de Heersweg staat ook thans nog de in 1881 door notaris Charles Auguste Amedee van de Garde gebouwde riante villa "Weltevreden". In 1912 werd dit huis gekocht door dokter Steenhuijs-Piters. Thans fungeert de villa als dienstwoning voor de directeur-geneesheer van de Stichting Huize Boldershof. Deze inrichting staat achter de tuin van dit pand,

1:ltgaTe :S.li". van l:leore eld a:. Co., Druten.

2. De "Groote Najaarsmarkt" te Druten staat beter bekend als de "Leste Mert". Deze prent geeft een indruk van de markt in 1913. Reeds lang voor de eeuwwisseling (circa 1860) was het al gebruikelijk, dat deze markt werd gehouden in het centrum van Druten (Marktplein en Hoogestraat). De benaming "Laatste Markt" ontstond waarschijnlijk, omdat aan het eind van het marktseizoen, samenvallende met het in de stal brengen van het vee door de boeren, deze markt plaats vond. De markt breidde zich uit met diverse nevenprodukten, waardoor het geheel voor iedereen een aantrekkelijk "merten" ging geven. Nu, in 1971, zal officieel de l l Ide "Leste Mert" plaats vinden. De markt is in de gehele streek bekend en befaamd.

3. De Ambtshuisstraat in 1904, toentertijd Kattenburg geheten. Aan de linkerkant stond eertijds een grotere boerderij "Boldershof", later werd hier de villa "Boldershof "gebouwd, waarin dokter J. B. C. Sauter zijn praktijk uitoefende en tevens onderdak bood aan een zestal Franse "Zusters der Wijsheid", die vanuit Frankrijk waren gevlucht en in Druten hun sociaal emplooi hadden gevonden, door het verzorgen van "idiote meisjes", zoals in die dagen werd gezegd. Rechts het thans nog bestaande cafe-restaurant van de weduwe Van den Hurk. Links in het midden het pand waar thans na ingrijpende verbouwingen een supermarkt van de familie Dekkers is gevestigd.

4. Wederom huize "Boldershof", maar nu in 1918 en in iets grotere vorm, opgetrokken in een voor die tijd zeer moderne bouwstijl. We zien de zij- en achtergevel vanaf het terrein voor de hervormde kerk aan de Korte Brouwerstraat, thans Kattenburg. Op deze prent is ook duideJijk het paadje te zien, dat achter huize "Boldershof" Jiep en waarJangs men naar de Boterdam (Veerstraat) kon gaan. Aan het einde van dit paadje lag toentertijd een vlondertje (houten bruggetje) waarover men moest om op eerdergenoemde Boterdam te komen. Rechts ging men de Korte Brouwerstraat in. De afgebeelde afwateringssloot fungeerde als open riool voor de reeds genoemde inrichting. De gemeentearchitect uit die dagen klaagde reeds bij het gemeentebestuur dat de sloot nogal stonk. Toen al aandacht voor de milieuhygiene!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek