Dubbeldam in oude ansichten

Dubbeldam in oude ansichten

Auteur
:   S. Schillemans en W. Veerman
Gemeente
:   Dordrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3633-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dubbeldam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Dubbeldam is Dordrecht niet, hoe dieht ook erbij gelegen. Tot de Tweede Wereldoorlog was het een eeht dorp, een agrarisehe gemeensehap; vreemdelingen, zoals Dordtenaren, werden sleehts sporadiseh opgenomen. Na 1945 kwam een kentering: nieuwe woonwijken verrezen en Dubbeldam groeide, ten koste van de nabijgelegen stad.

Het is nog de vraag of deze ontwikkeling weI zo gunstig beoordeeld moet worden. Het dorpse karakter dreigde immers verloren te gaan, waardoor een aansluiting bij Dordreeht alleen maar vergemakkelijkt kon worden. Nu de gemeente Dubbeldam is opgehouden te bestaan, zal de gemeensehap van Dubbeldam aile zeilen moeten bijzetten zich niet tot een Dordtse buitenwijk te laten degraderen.

Dit boekje, dat de oude Dubbeldamse sfeer nog eens wil oproepen, levert het bewijs dat Dordtenaren daarbij kunnen en willen helpen.

dr. Th.E. Jensma arehivaris van Dordreeht

IN LEIDING

Van dit dorp, het eenigste 't welk op het eiland van Dardrecht, ook de Dordsche Waard genoemd, een kerk heeft, kan (hoewel vrij aanzienlijk in zijn soort zijnde) zo wei als van de beide andere in deeze waard gelegen, weinig bijzonders gezegd worden.

Aldus 1. van Ollefen in "De Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver uit 1793".

Dubbeldam ontving zijn naam naar de afsluiting van het riviertje de Dubbe!. Symbolisch is dat ook vastge1egd in het gemeentewapen.

Intussen zijn er al bijna tweehonderd jaar voorbijgegaan, na Van Ollefens verhaal, waarin toch het een en ander gebeurd is. WeI is het een feit dat over de oudste geschiedenis van Dubbeldam weinig bekend is. Het oude Dubbeldam werd op 19 november 1421 tijdens een grote stormvloed, bekend geworden onder de naam St.-Elisabethsvloed, samen met vele andere dorpen door het water verzwolgen. Dit oude Dubbeldam kennen we nu nog slechts uit vermeldingen in sporadisch bewaard gebleven archivalia; van het dorp zelf is niets meer teruggevonden.

Het duurde ruim een eeuw voor er aetiviteiten werden ontplooid om het Dubbeldamse gebied droog te krijgen. In 1589 werd er een zomerkade aangelegd en in 1603 een winterdijk. Weldra gingen zich weer buurten en gehuehten vormen en zo ontstond tussen 1603 en 1630 in de Oud-Dubbeldamse Polder, het tegenwoordige Dubbeldam.

In dat laatste jaar werd ook - de in 1965 helaas gesloopte kerk gesticht, de spil waarom het 1even van het gehele dorp draaide, want men werd er gedoopt, huwde er en werd er met alle eer begraven. De begraafp1aats werd in 1873 verplaatst

naar de Zuidendijk op het voormalige 1andgoed van de familie Neurenberg, bekend onder de naam "Wie1borg".

Dubbeldam groeide voorspoedig. In 1632 waren er maar 56 huizen, in 1732 reeds 107 en in 1840 waren er 243 huizen. V66r 1945 waren er al 1219 woningen en in 1965 in totaal 1928. Intussen had echter uitbreiding van het grondgebied plaatsgehad. In 1602 en 1604 was de grens gewijzigd als gevolg van het aanleggen van fortificatien voor de stad Dordreeht. Dubbeldam werd to en begrensd door Dordreeht in het noorden, ten oosten door de Biesboseh, ten zuiden door de gemeenten Made en Drimmelen en Wieldrecht en ten westen door Wieldrecht en de Mij1, Krabbe en Nadort. Ingevolge de wet van 27 december 1856 (Staatsblad 148) werd Wieldrecht met een deel van de Mijl bij Dubbeldam gevoegd. Op 1 juli 1871 werd de grens gewijzigd en het gebied verk1eind, terwij1 een vanaf 1894 bij de regering in behandeling zijnd grenswijzigingsvoorstel per 1 januari 1903 werd uitgevoerd.

Keren we weer terug naar Van Ollefen. Deze schrijft: Het dorp, waarop de kerk, pastory en 't schoolhuis staan, is een half uur gaans van de voornoemde stad Dordrecht, gelegen aan een zeer lommerrijke en met essen-boom en net beplanten weg, de straat of zandweg genaamd.

AI vroeg trok dit ,,1ommerrijke" (waarvan he1aas al vee1 verdwenen is) ook de Dordtenaren. Vele families hadden er tuinen en de we1gestelden lie ten er een landhuis bouwen. Er zijn heel wat van deze 1andhuizen geweest, s1echts .Dordwijk" en een dee1 van "Eykendonk" zijn bewaard gebleven. Als de Dordtenaren van de achttiende en negentiende eeuw hun zondagse wandeling naar hun "p1aisierp1aetsen", via de Toulonse1aan, naar het hart van het dorp Dubbeldam maak-

ten, passeerden ze vele kleine herbergjes, waar men de dorst kon lessen.

In het midden van de negentiende eeuw telde de gemeente Dubbeldam ruim 1540 inwoners, waarvan de meesten hun bestaan von den "in den landbouw, vlasscherij, de melkerij, de veeteelt en de visscherij", zoals A.J. van der Aa, "onder medewerking van eenige Vaderlandsche Geleerden", in zijn "Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden", uit 1841, schrijft. Verder waren er nog enkele industrieen: een steenfabriek, twee mout- en korenmolens, vier oliemolens en acht houtzaagmolens, waarvan er enige eigendom waren van Dordtenaren. Van oudsher was Dubbeldam een ambachtsheerlijkheid, welke in erfpacht werd gehouden van de grafelijkheid van Holland door het geslacht Van der Mijle. In de negentiende eeuw was het in het bezit van de familie Van den Boetselaer. Vanaf 1572 werd Dubbeldam geregeerd door een schout en drie schepenen, die door de ambachtsheer werden aangesteld. Maar na 1795 verloor de ambachtsheer er zijn rechten, zoals tienden van diverse gewassen, het visrecht en beplanting der open bare wegen. Koning Willem I herstelde deze rechten gedeeltelijk, maar na 1848 bleven aIleen de zakelijke rechten gehandhaafd.

Intussen waren de plattelandreglementen ingevoerd en als gevolg hiervan werd een burgemeester benoemd. De eerste die deze functie uitoefende was de Dordtse notaris H. Struyk (1825-1844). Hij werd opgevolgd door zijn zoon G.P.A. Struyk (1844-1852). Deze werd opgevolgd door C.W.O. van Dorsser (1852-1873), welke op zijn beurt weer door zijn zoon, J.A. van Dorsser (1873-1844) werd opgevolgd. Een bijzonderheid is dat deze vier burgemeesters allen het notarisambt te Dordrecht vervulden, waar ze ook woonden. Tevens

hadden zij hun burgemeesterschap gecombineerd met de functie van gemeentesecretaris. Een hoogtepunt in de Dubbeldamse geschiedenis was de benoeming van de heer D.H. Jas tot burgemeester (1844-1914). Van oorsprong landbouwer en rasechte Dubbeldammer, was hij via het wethouderschap omhoog geklommen en hij was ook de eerste "eigen" burgemeester die in het dorp zelf woonde. Hoe "eigen" hij was moge blijken uit het feit dat men, als men hem wilde spreken, niet de moeite nam naar het raadhuis te gaan. Men wist precies op welke tijd de burgemeester met zijn tilbury van zijn boerderij naar het raadhuis vertrok en wachtte hem dan langs de weg op, hield hem staande en besprak gemoedelijk het probleem even. Het scheelde een flink stuk lopen en eventueel wachten! Het is geen wonder dat burgemeester Jas door de Dubbeldammers op handen gedragen werd! De volgende burgemeesters waren: G.F. de Roo van Westmaas (1914-1945) en J.B.M. Beelaerts van Emmichoven (1946-1970).

Tijdens het bestuur van de laatste burgemeester ontwikkelde Dubbeldam zich sneller dan ooit. Nieuwe woonwijken, zoveel mogelijk in laagbouw, trekken vanwege het goede leefklimaat ook veel Dordtenaren, wat door de laatste grenswijziging, waarbij Dubbeldam Dordts grondgebied werd, nog meer toenam.

In de kern van het oude Dubbeldam is de rustieke sfeer verdwenen, maar op vele plaatsen in de polder komt men nog dezelfde romantische plekjes tegen zoals u die op vele van de ansichten kunt zien.

V A N W E G E DEN K 0 N I x G.

DE HOOGE RAAD VAN ADEL, gebruiJ: _iende yan tie magt

aan

tiellUlYen Yerleend, bij bermit ~tiell :10- Februarij 1816, beyer/igt bij

tlezen thr/.ui~T:,.. ~ /tf< /~~-~...j------

ingeyo/ge !ret, door ~ getiaan verzaek , in Mt bezit y net ntlYo/gende Wapen:

c:

/'7 v.....-&'~ -~,,- _ .~ _J"". "'--- 7·~.r·

-::::::-- .

Getltt011 in ~YENH JC"E -tlefl7.6·~i""'_.".c~ 7:77

. ~~

)

TER ORDONN ???? "ITIE VAN DEN HOOC£N RMJ).

1. Op 24 december 1817 ste1de de hoge raad van ade1, op verzoek van de gemeente Dubbeldam, haar in het bezit van een gemeentewapen, "zijnde van lazuur, beladen met een dam van synopel". Tot aan de samenvoeging met Dordrecht (1971) heeft dit officiele stuk ingelijst in de raadzaal van Dubbeldam gehangen.

2. De buitenplaats .Dubbelsteyn" werd gebouwd omstreeks 1785 en afgebroken in 1878. Nu rest aileen nog het park Dubbelsteyn met het oude toegangshek. Foto omstreeks 1870.

3. De eerste huizen aan de Burgemeester Jaslaan, tegenover het bos van Repelaer. Foto omstreeks 1925.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek