Duiven in oude ansichten deel 2

Duiven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A.J.M. Frijhoff
Gemeente
:   Duiven
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2942-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Duiven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Na het verschijnen van het boekje "Duiven in oude ansichten" in 1976 volgt nu van mijn hand in 1984 deel 2. Aangezien er destijds nogal wat materiaal is verzameld dat door mij in het eerste boekje niet is gebruikt, werd het idee geboren nog een tweede deeltje te laten verschijnen. In de afgelopen jaren werd, naast het aanwezige materiaal, naarstig gezocht naar nieuwe foto's en ansichten. Het was namelijk geenszins de bedoeling er een slap aftreksel van het eerste deeltje van te maken, ook deel twee moest weer in aile opzichten een aantrekkelijk geheel worden. Oproepen om materiaal in bruikleen te geven in de Duivense bladen sorteerden helaas weinig effect, zodat aIles uit persoonlijke contacten moest komen. De oude dorpsgezichten wisselen elkaar af met foto's van de oorspronkelijke bevolking, waarbij getracht is de onderschriften, ondanks de beperkte ruimte, zo voIledig en duidelijk mogelijk te laten zijn. Duiven, Groessen en Loo, samen de gemeente Duiven vormend, geven in vroeger jaren een beeld te zien van rust, welvaart, een grote gemeenschapszin en een bloeiend verenigingsleven. Met name het dorpsbeeld van Duiven verandert nu, in deze tijd, zeer snel en de

nieuwe inwoners van Duiven krijgen langzaam maar zeker de overhand.

De bebouwing rukt op richting Zevenaar en Westervoort waarbij rijk, provincie en gemeente het maar moeilijk eens kunnen worden over de toekomst. Komt er een agglomeratie Duiven-Westervoort of niet? Het probleem is niet nieuw, getuige het gemeenteraadsverslag van 19 januari 1820: " ... Op welke gronden de Gemeenteraad, de belangens der Gemeente behartigende, en steunende op de bekende billijkheid van Zijne Majesteit en 't aangenomen principe, dat aan geene gemeente tegen deszelfs wil en begeerte eene schadelijke vereeniging kan worden opgedrongen, vast durft hopen, dat eene vereeniging van het Schoutambt Duiven met dat van Westervoort, welkers nadeel dezelve reeds onder het Fransche despotismus heeft ondervonden, niet zal worden toegestaan." De geschiedenis herhaalt zich dus inderdaad!

Voor de oorspronkelijke inwoners uit Duiven moet het bekijken van de foto's met een beetje nostalgie gepaard gaan. Dat bleek at tijdens de vele bezoeken die ik moest afleggen om de tekst te verzamelen.

Aangezien ik geen echte Duivenaar ben, dacht ik het geheel wat afstandelijker te kunnen benaderen. Maar al snel werd ik bij het bekijken van de foto's meegesleept door het vuur van de mensen.

Ik hoop dat het zo ook gaat met de nieuwe inwoners van de gemeente. Zij zullen door het bekijken van het boekje een globaal beeld krijgen van het reilen en zeilen van de gemeente in de jaren tussen ongeveer 1900 en 1940 en daardoor rnogelijk ook begrip kunnen opbrengen voor oude gebruiken, gewoonten en verhalen van de oorspronkelijke bevolking. In ieder geval valt aan te nemen dat de gemiddelde inwoner uit de gemeente toch een ruime belangstelling heeft voor de historische achtergronden, gezien de merkwaardig grote aantallen die voor zo'n betrekkelijk kleine gemeente van het eerste deeltje verkocht zijn. Hoewel er natuurlijk altijd nog wel bij deze of gene foto's te vinden zijn heb ik toch het idee dat de deeltjes 1 en 2 samen een behoorlijk compleet beeld geven van de gemeente in het begin van deze eeuw. Wat betreft de volgorde van de foto's is wederom gekozen voor een soort "bedevaart" langs de markante punten van de dorpen. In Duiven leid ik u,

komende uit de richting Zevenaar, via de Rijksweg naar de huidige Van Dorth tot Medlerstraat en vandaar via het station naar de kerk. In Loo volgen we de Loostraat vanuit de richting Duiven naar de "Loowaard". In Groessen staat de Dorpsstraat centraal, waarlangs zich bijna alles afspeelt.

Het verzamelen van het fotomateriaal en de feiten voor de tekst heeft mij weer veel plezier geschonken. Zonder medewerking van vele inwoners van Duiven, Groessen en Loo zou dit boekje echter niet tot stand zijn gekomen, omdat ik zoals gezegd oorspronkelijk niet uit Duiven kom en er tegenwoordig zelfs ook niet meer woon. Met name noem ik de heren C. Polman en W. Staring uit Duiven, Th. Nass en J. Janssen uit Groessen, H. Driessen uit Druten (oud-inwoner van Groessen) en H. Zweers uit Loo. Zij wisten vele feiten en veel materiaal aan te dragen of weer namen van mensen te noemen bij wie ik weer verder kon infermeren. De tijd van elektronica, computers en andere futurismen is nog ver als u de foto's in dit boekje nu gaat bekijken. Hoe snel kan een dorp veranderen ...

1. Dank zij het dagblad De Gelderlander weten we dat dit interieur van de klaslokalen van instituut Geubbels dateert van 1924. De gietijzeren banken passen dan ook volledig in dit tijdsbeeld. Deze ansichtkaart en die op de volgende bladzijde zullen weI bedoeid zijn geweest om af en toe eens een teken van Ieven te sturen naar het "thuisfront" van de kostschooljongens. De Iokalen stonden kennelijk met eikaar in verbinding, waardoor er eventueel met weinig mankracht gesurveileerd kon worden.

Corridor 2de Btage.

2. De jongens die de kostschool van instituut Geubbels bezochten, hadden ieder hun eigen "chambret" (kamertje). Op de overloop is de toegang tot enkele te zien. Adriaan Geubbels zelf was een erudiet man, hij sprak wei een stuk of zes talen. In de oorlog stond het gebouw leeg. Na de oorlog kwamen de paters Oblaten erin. Op het ogenblik behoort het aan de gemeente. De Lymers muziekschool is er in ondergebracht, de fanfare Sint Remigius gebruikt het als oefenruimte en de Hervormde Kerk houdt er diensten in.

3. In 1928, bij gelegenheid van de fancy-fair voor een nieuw kerkorgel, werd deze gezellige groepfoto gemaakt. Op de foto zien we boven, van links naar reehts: Jo Sneider, Frans Klappers, Annie Holleman, Jan Hugen, Fien Gerritsen, Anne Roelofs, Anna Hugen, een onbekende, Marie Kerkhof, Hendrik Sneider en Marie Verhoeven. In het midden: Netje Willemsen, Anna Willemsen, een onbekende, Annie Verhoeven, Jan Bloemberg en nog een onbekende. Onder: Keetje Winters, Hugen en Marie Polman.

4. Hier eens een foto van cafe Hugen, genomen in de richting van Westervoort. De Dorpsstraat wordt hier "Hoofdweg" genoemd. Langs de weg lopen al fietspaden. Tussen de born en door is nog net het pand van Hooyman te zien. De markies rechts op de foto is van het cafe van Toon Polman. De weg ziet er ter plekke tegenwoordig heel anders uit. De rust die er hier nog van uit gaat is momenteel wel verdwenen. Misschien dat bij het gereedkomen van de rondweg om Duiven de rust ook weer wat terugkomt.

5. Het is niet duidelijk bij welke gelegenheid deze foto gemaakt is. Missehien bij het Isidorusfeest, de sehutspatroon van de A.B.T.B. in Duiven. De foto dateert van de jaren dertig. Van links naar reehts, op de bovenste rij: Hent Wieleman, Herman Mulder, Gerrit Jansen, Gerrit de Kinkelder, Hoppenreys en Piet Mulder. Onder hen: Jurrius, Kampsehreur, Piet Mulder, Bertus van Huet, Puntman, kapelaan, een onbekende, Leo Kok, Geriehhausen, Kees Polman, en G. Greve. Derde rij van boven: Jan Kerkhof', Vuulink, Mart Gerichhausen, Meister, Gradus Staring, Gradus Mulder, een onbekende, Frans van Huet, Borgers, Jurrius, Brandenburg en Kampsehreur. De dames: Antoinette SneIder, Verhoeven, Riek Sehenning, een onbekende, Marie van Kerkhof, een onbekende, Marie Jurrius, een onbekende, Dina Willemsen, Heymen, Mulder, Vuuling en nog twee onbekenden. Onder hen:

Willemsen, SneIder, Beumer, Riet Jansen, Jan van Huet, pastoor van Sehaik, Teet Sneider, Laurens van Huet, Peters, De Kinkelder, Theodoor Beumer en Piet Veldman. Onderste rij: een onbekende, Johanna Jansen, Leen de Kinkelder, Marie de Kinkelder, een onbekende, Kampsehreur, Jansen, een onbekende, Fontein, Kampsehreur en weer een onbekende.

6. Uit de koopakte van 7 april 1876 citeren we: "C.R. Nass te Duiven aan mej. M.A. Berns, weduwe van J.C. Otten te Bergen, l. Bierbrouwerij De Star en 2. den tuin "den Veldhof" te Duiven." Beiden zouden belangrijk worden in het leven van C.C.G. Otten. In de brouwerij werd tot 1924 zelf bier gebrouwen en de tuin was voor hem in zijn vrije tijd een geliefde verblijfplaats. Als geboren Limburger mocht hij er graag asperges telen. In 1918 verkreeg Otten, naast de verkoop van het eigen .Duivensch Bier", een agentschap van Heineken. Boven in het huis beyond zich de graanzolder, de hop werd betrokken uit het buitenland. Na 1924 werd er zelf niet meer gebrouwen maar bestond het bedrijf uit een limonadegazeusefabriek en een bierbottelarij. Het bier daarvoor kwam in. fusten van 80 a 100 liter op het station aan, vanwaar ze met paard en wagen naar de brouwerij werden vervoerd om afgetapt te worden in beugelflessen: aanvankelijk van 1 liter later van 3/4 liter. Het bedrijfwerd in 1960 door C.J.M. Otten naar "De Plak" verplaatst. De gebouwen werden later door de gemeente opgekocht en afgebroken.

7. Het gemeentehuis rond de eeuwwisseling. Degene die het met de huidige situatie vergelijkt zal er zeker enige verschillen in ontdekken. We help en u een handje: de ingangspartij heeft nog geen ramen naast de voordeur en is nog niet overdekt; er zit nog geen dakkapel op het dak; de klok hangt hier nog bovenop de nok van het dak. In de oorlog moest de klok ingeleverd worden om er munitie van te maken in Duitsland. Het was eigenlijk een brandklok, maar werd als zodanig weinig gebruikt, Doorgaans luidde men in geval van nood de kerkklokken. De ingang naar het gemeentehuis is hier nog opzij. Bij gelegenheid van een jubileum van baron Van Dorth tot Medler werd de tuin helemaal opgeknapt, vol met rozen gezet (de lievelingsbloem van de baron) en kwam de ingang aan de rijksweg.

:r .~ ,/ ~

#,

? I

j r. ?.?? ;

,'1 r-'

8. Een zeer oude foto van de rijksweg riehting Westervoort. Reehts liggen de fusten van de brouwerij. Deze moesten regelmatig "gepekt" worden om ze waterdicht, of zo u wilt "bierdicht", te houden. Daartoe werd er kokende pek ingegoten waarna ze heen en weer werden gerold. Afnemers van "het beste bier uit de Lymers" waren in die tijd niet aIleen cafehouders, maar ook particulieren, voornamelijk boeren, tot ver in de Aehterhoek, die een vat van zo'n 30 liter op1egden. Wat een tijd! ! ! Na 1925 werd er niet meer aan partieulieren geleverd en beperkte de brouwerij zieh tot de groothandel. De grote boom aehter in de foto stond bij de pastorie. Links en reehts zijn de cafes van Rugen en Polman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek