Echt in grootmoeders tijd

Echt in grootmoeders tijd

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5261-7
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

20. In 1925 vestigdc zich in Echt de zesde kloostergcmeenschap. narnelijk de paters Passionisten te Maria Hoop. Drie paters uit Mook trokken toen in een oud huisje te Putbroek. Snel daarna koch ten de paters ruim 11 hectare grand voor f 800", voor de bouw van een klooster en kerk. Op 22 augustus 1926 had de plechtige inzegening van de kerk plaats. Eerste rector was pater E. Simons, opgevolgd door C. Fleischhouwer, daarna A. van Iersen en laatstelijk pater W. Meuffels. Per 1 juni 1984 vestigde zich in het voarmalige klooster de Stichting Enonita (griekse woord voor eenheid), die het niet lang uithie1d en sinds 1989 is er gevestigd de Free Daist Communion. Maria Hoop heeft gewerkt voor de paters, de paters hebben gewerkt voor Maria Hoop. De paters zijn verdwenen ... Maria Hoop is gebleven.

Beschildering van Cone a en - '. ""1=~ '00" ~ de Kerk van de Pa en Pe ss ionis en .e M,::~ - cOP.

Jitg~voerd 000· Cuype's' <unstwerkp aats~~

0 -1

De nieawe abi van Lilbosch, de Hoogeerw. Dom Anselmus van Hooff - op /5 OctolJer1927 gekozenzegent de kist met het stoffelijk. ovusehol van zijn Hoogeerw. lJoorganger in, voor de geopend« grOtVe op het kloosterkerkhof der

Cistercienser-obdii ze LiJ· bosch op JO ]anuari j.L Hiernaast. be: portret va" Dom Victor van de" Eijndu, eersze abt va" Lilbosch, als zoodanig 01 3 October 1912 gekozet. en 17 januari j.l. op 65· jarigen leejtijd overteden

21. Uit: Katholieke Illustratie van 22 februari 1928.

22. Op 16 juli 1933 werd ter geJegenheid van het 50-jarig bestaan van de abdij Lilbosch, tegenover de oprijlaan een zogenaarnde Calvarieberg geplaarst (kruis met twee beelden, voorstellende Maria en Johannes). De groep werd ingezegend door monseigneur Lemmens, de toenmalige bisschop van Roermond. Hier de ruiterclub aan de ingang van de oprijlaan. Door de Tweede Wereldoorlog was de Calvarieberg zwaar beschadigd, zodat - na de wegverbreding in 1948 - een nieuw monumentje werd geplaatst , voorstellende een smeedijzeren crucifix onder een afdak. gemaakt door de kunstenaars pater Victor en pater Hugo van Lilbosch.

23. De oude zeventiende-eeuwse hoeve "Lilbosch" werd met ruim SO hectare grond op 11 juli 1883 door de paters Cisterciensers aangekocht. Later werd begonnen met de bouw van kapel en klooster. Het grondbezit werd daarna nogeens uitgebreid met 167 hectare. Het klooster Lilbosch werd in 1912 tot abdij verheven. Hier op deze foto is een aantal monniken op het veld werkzaam met de geheel nieuwe hooidraaier!

24. In 1904 werd re Lilbosch bcgonnen met het nieuwe collegegebouw. Het gebouw was 100 meter lang, 10 meter breed en 25 meter hoog, met drie verdiepingen en ecn zoldcr. Bij de studenten kreeg hct al gauw de naam "De Kist". Tijdens de Twcede Wereldoorlog rnoest het college op last van de Duitsers worden gcsloten. In 1965 brak er brand uit , waarna het gcbouw nog maar tot halve hoogtc werd hcrsteld, In 1968 werd het aangekocht voor de Pcpijnklinickcn. Hier een foto van hct college in 1912. Let op de Duitse barctten en de post: "Waldfeucht" ... en toch gerncente Echt!

25. De gastenkamer (of spreekkamer) van de abdij Lilbosch (let op het prachtige interieur). Veel zwervers en bedelaars klopten bij de abdij aan voor eten of onderdak , hetgeen krachtens de kloosterregel- altijd moest worden verleend. Boven een foto uit 1928, met Ties Verheycn, Willem Poot en pater Henricus in de schoenmakcrswcrkplaats te Lilbosch. Tics had ook een eigcn goed beklante schoenmakerij op de Kerkveldsweg te Echt.

26. De "Hammerhof", gelegen in het Hamveld te Ophoven. werd gebouwd in 1754. In vroeger tijden wcrd de hoeve bewoond door Cornelis van Leeuwen (zie gevelsteen in de voorgevcl). daarna door de familie Van der Asdonk en sedert 1931 door de familic Peeters. Hier een officiele trouwfoto uit 1913, genomcn op de Hammerhof. Guus Schloszmachcr trouwde toen met Lieske van der Asdonk (zij stierf aan de Spaanse griep in 1918). Links de familie Schloszmacher en rechts de familie Van der Asdonk met twee orna's in Brabants kostuum,

27. De eerste postauto van Jac, van Kempen uit Koningsbosch in 1920. Hij vervocrde in zijn Ford niet aileen de post, maar ook mensen en goederen!

28. Een Adler uit diezelfde tijd, bestuurd door Piet Gerards. De foto werd genomen voor de onbewaakte overweg, alwaar in 1932 een herder met 62 schapen door de trein werden gedood en iets later de gebroeders Delsing in hun auto verongelukten.

29. Echt had tot 1966 naast het station nag twee blokposten, post I aan de Peijerstraat en post II aan de Kerkveldsweg. Op deze posten werden scinen, wissels en oak de spoorwegbomen bediend. Vroeger was cr oak nag een post aan de Wilhelminalaan, waar ook overwegbediening was. Deze post is in 1928 naar de Kerkveldsweg ovcrgcbracht. Deze spectaculaire verhuizing geschiedde over de spoorlijn. (Zie foto op hct moment van de plaatsing.) Vanaf het Kerkveld werden toen twee overwegen bediend. In 1966 werd de beveiliging geautomatiseerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek