Echt in oude ansichten deel 1

Echt in oude ansichten deel 1

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3637-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echt in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Op 1 mei 1866 werd het beeld van O.L. Vrouw van de Zeven Smarten, waaraan het klooster der Ursulinen is toegewijd, in de voorgevel boven de hoofddeur geplaatst. Geleidelijk aan werden de naastliggende huizen aangekocht voor de uitbreiding van het klooster. Op 2 juli 1906 was de eerste steenlegging voor de nieuwe Kweekschool. Links: vooraan het huis der familie Van Montfort, waarin later een nieuw timmerbedrijf. De firma van Montfort werd een gerenommeerde zaak waar sinds 1870 gedegen vakwerk wordt geleverd.

63

-l

Hier een foto uit 1908 van de Hostie-bakkerij der zusters Ursulinen, met zuster "Doortje" Philipsen (let op de grote nonnenkap). Het klooster was de leverancier van hosties voor de vele kerken en kloosters in Midden-Limburg. De Hostiebakkerij was een apart gebouwtje naast de oude boerderij van de zusters. Later is de bakkerij overgedaan aan de Zusters van het Kostbaar Bloed te Sittard,

De dakpannen- en k1eiwarenindustrie "De Valk" is de graotste van ons land en voor zover bekend van de he1e wereld! Zij werd opgericht rand 1890 door dhr, J. Meuwissen. De fabriek is herhaa1delijk geteisterd door brand, o.a. in 1927, 1933 en 1966. V66r de were1doorlog 1914-1918 waren er zo'n 150 personen werkzaam en sinds 1945 werken er ongeveer 250 personen. Directeuren waren achtereenvo1gens: J. Meuwissen, A. de Haes, F. Meuwissen, J. de Haes, J. Meeuwissen en II. F. Otten.

65

66

De vrijwillige brandweer van Echt be staat al sinds mensenheugenis en had eertijds haar Z.g. "brandwacht met brandspuithuis" in de Wijnstraat nabij de Maeseyckerpoort. Er naast, in het huis van Jonker Groenen, ontstond in 1703 een brand waardoor de gehele Wijnstraat afbrandde. In het jaar 1750 was schepen Gerrit Bocken brandmeester. Op de foto: de gloednieuwe brandspuit (voordien was nog de oude handpomp in gebruik), waarmede in 1927 de grote brand bij "De Valk" werd geblust. Tevens op de foto: Kapelaan van Kessel, Thei van Montfort en Sef Geurts (chauffeur-spuitmeester). In 1931 kwam de huidige "Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer" met als commandant Ronda (thans L. Levels).

Op de Jodenstraat zouden vroeger oude Joodse families gewoond hebben, zoals Abrahams, Adami, Noe, Rozen e.d. Vooraan links het 17de eeuwse huis van Kapelaan van Kessel (later huis Geurts) met daarachter o.a. het huis van familie Mangels en Versteegen. Vooraan rechts lag het Oranjehotel (tevens banketbakkerij van Joosten) waarin later woonden Ruyters, ZeeJen en thans de textielwinkel Rooyakkers. Daarnaast het winkelke van de familie Cuypers (thans slijterij "Het Winkelke", met daarachter het huis van slagerij Geurts.

67

.,,< ?? :.~ /. a. <-4'" _ ?;., I, ,

,LJ /« .. I .c. '(II~t' rl'<

;r e » rt L., (./ A". -:r" ,-J'. / "I <:

( < r ~ C- r to I~ i". r ~. : ~

"',~.r/: ..... ; /,«. J.,~ //1'/~"'.'

',jl)('t ,..~"}.("l~l. ???.? ,~". -:"., ??. , ?. ,. r

/.L

68

Kasteel Verduynen - een Gelders leengoed - wordt reeds in 1400 genoemd en was omgeven door een ringgracht. Aan het kasteel was een cijnshof of laatbank verbonden. Het tegenwoordige kasteel dateert uit de 17de eeuw. (In 1730 was J. A. Geeten, secretaris van Echt, eigenaar.) In 1785 wordt het kasteel verkocht aan J. A. Michiels, drossaert van Montfort. Door erfenis kwam het aan de familie Michiels van Verduynen, die het liet bewonen door zijn rentmeester Stassen, thans eigenaar.

Grafkelder te Echt van de familie Michiels van Verduynen. Deze en ook andere adellijke families van Echt hadden vroeger langs de oude Kerkgracht een z.g. begraafkelder, die telkens door een "murer" (metselaar) moest worden geopend om de grafsteen te lichten. Bij hoge waterstand van de Kerkgracht kwamen deze begraafkelders vaker in het water te staan, hetgeen de baronesse Michiels van Verduynen geen aantrekkelijke plaats voorkwam. Op haar verzoek werd daarom rond de eeuwwisseling een nieuwe grafkelder gebouwd op het grote kerkhof te Echt, waar thans 12 adellijke familieleden (baronnen, ridders, kamerleden, ambassadeurs en gezanten) begraven liggen.

70

}l n/onius- }{ospilaal

Dit "St.-Antonius-hospitaal" ook weI .Jdosterke of gasthuis" genoemd, werd gebouwd rand 1900 door enige zusters Franciscanessen, op de plaats waar eertijds het oude Echter Gasthuis, met zekerheid in het jaar 1307, gestaan heeft, De Gasthuissteeg en Gasthuisstraat vinden we ook al op de bekende kaart van Echt van 1546 van Jacob van Deventer, Bet convent telde gemiddeld 18 zusters en er genoten ongeveer 70 bejaarden gastvrijheid. In 1968 werd begonnen met de bouw van het nieuwe .Beiaardencentrum de Egthe" met 6 verdiepingen voor 142 bejaarden. De opening was in 1970. Eerste directeur G. M. Borghouts.

Evenmin als thans zullen vroeger geen geestelijke gebeurtenissen voorbij gegaan zijn, zonder de feestelijke tonen van instrumentale muziek. In 1869 trok een kleine fanfare mee in de stoet om de nieuwe burgemeester Coenegracht af te halen aan de grens van de gemeente en met muziek te begeleiden naar het stadhuis. De harmonie St.-Caecilia werd opgericht in 1880 met als eerste bestuursleden: J. Telders, rijksontvanger - voorzitter en J. Welters, gepensioneerd ritmeester - als schrijver/secretaris. De harmonie ontving het predicaat Koninklijke in 1961. Voorzitter der vereniging is thans F. Smits.

71

72

In 1865 werd de eerste zangvereniging "De Liedertafel" opgericht. Op 6 januari 1900 werd een nieuwe zangvereniging opgericht, genaamd .Vriendenkoor" (door de Echtenaren meestal genoemd "de Zank" of ,,'t Zengske"). Ais eerste bestuur werd gekozen: H. Meuwissen, J. v. Kempen, J. Smeets, W. Laumen, F. Schneider, T. Simons en H. Coonen. Bij de oprichting werd door Mere Angele Lebesque de march .Leve de vriendschap" gedicht, dat vierstemmig getoonzet werd door de directeur H. Coonen en zoals hij heden ten dage nog steeds wordt gezongen. Meer dan 60 jaar voorzitter was de bekende dokter P. van Kempen, in 1969 opgevolgd door J. Theunissen.

ter P. van Kempen, in 1969 opgevolgd door J. Theunissen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek