Echteld, Ochten en IJzendoorn in grootmoeders tijd

Echteld, Ochten en IJzendoorn in grootmoeders tijd

Auteur
:   W.H.P. Vallen
Gemeente
:   Echteld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5248-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Echteld, Ochten en IJzendoorn in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

In 1972 verscheen bij de Europese Bibliotheek in Zaltbornrnel het boekje .,Echteld, Ochten en I1zendoorn in oude ansichten". Daarmee kreeg onzc gemeente ecn plaatsje in de serie fotoboeken, waarin tot heden meer dan 4000 steden, dorpen en therna's zijn opgenomen. Dat boekje is allang uitverkocht. Degenen die toen een exemplaar aangeschaft hebben, zullen het ongetwijfeld vaak en met genoegen doorgebladerd hebben.

Het zal de inwoners van onzc gerneente wellicht ecn beetje merkwaardig voorkomen dar deze nieuwe uitgave gemaakt is door een "vreemde". Dat vergt cnige toelichting. De uitgever nam eind mei 1991 contact op met het gerneentehuis. De gemeente Echteld is in die laatste twintig jaar f1ink uitgcbreid en dat was mcde aanleiding om met een nieuw fotoboek "uit grootrnocders tijd" te komen. Omdat ik sedert een jaar of acht fanatiek oude ansichten en fotos van onze gemeente verzarnel, kwam het telefoontje bij mij terecht. Na enkelc besprekingcn heb ik deze - toch moeilijke en vooral erg tijdrovende - klus op mij genomen. Daarbij kon ik voor een groot gedeelte beschikken over ansichtkaarten uit mijn eigen verzameling, die het bekijken rnccr dan waard zijn. Bovendien mocht ik van het gemeentebestuur putten uit ccn twectal oude fotoalbums, die in 1914 ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de burgerneester/sccretaris van Llzcndoorn , de hcer De Haas, werden aangeboden. Ook deze toto's zijn bijzonder fraai en menigeen zal hierop nog grootouders, ouders, andere farnilieIeden of be ken den kunnen ontdekken.

Toen kwam het moeilijkste karwei. Want bij iedere afbeelding hoort natuurlijk ook tekst. Uiteraard heb ik daarbij het eerder

verschenen boekje gcraadplecgd. De daarin verrneldc feiten blijven immers onveranderd. Daarnaast heb ik vele uren gesproken met inwoners van de drie dorpen "die allemaal nog veel weten". Van beide zijden werden deze gesprekken met veel plezier gevoerd en ik wil iederecn daarvoor hartelijk danken. Zender hen was dit boekje niet zo uitvoerig geweest. Ook kwamen soms spontaan authentieke foto's uit een schoenendoos te voorschijn en die zijn, voorzover bruikbaar.natuurlijk geplaatst. Daarvoor moest dan weer iets anders wijken dat net met veel moeite compleet gernaakt was.

Bij de samenstelling van het fotornateriaal heb ik zoveel mogelijk afbeeldingen gebruikt, die niet al in het vorige boekje werden gepubliceerd. Een enkelc keer moest daar noodgcdwongen van afgeweken worden, omdat de betreffendc foto beeldbepalend was voor het dorpsleven van toen, of omdat van die straat of dat punt niets anders beschikbaar was.

Hoewcl deze uitgave twee keer zoveel toto's bevat als het cerste boekje kan hct natuurlijk niet vollcdig zijn. Een gemis vind ik het ontbreken van een afbcelding van de windmolen van IJzcndoorn, die in 1925 geheel afbranddc. Ook matcriaal uit Echteld bleek erg moeilijk. De dijkdoorbraak in de oorlog heeft vee! oude Iotos. die in de grond vcrstopt warcn, latcn verdwijncn.

Toch zal dit Iotoboek ccn welkorne aanvulling zijn voor icdcrecn, die graag cens hcrinncringcn "uit grootrnocders tijd" wil ophalcn en ik wens u veel plezicr met uw nicuwe aanwinst.

Ochtcn, oktober 1991

W.H.P. Vallen

cchteld

Uilimve: A.. van oten, Tiel

Station

I. ECHTELD. Station. Zo zag het station van Echteld er vroeger uit. De twee zijvleugels zijn helaas gesloopt, maar gelukkig is het hoofdgebouw gespaard gebleven en wordt het tegenwoordig zelfs bewoond. Het station in Echteld had een loskade voor de aanvoer van steenkool, alsrnede cen laadkade voor de afvoer van in de streek geteelde landbouwprodukten. In 1910 stoptcn hier dagelijks vijf pass agierstrcinen die richting Rotterdam gingen en vier treinen in de richting van Kesteren.

Voorstraat »Ruimzicht",

Uitg. Gebr . Campagne. - Tiel.

2. Voorstraat met .Ruimzicht". De boerderij "Ruimzicht" was gelegen op de viersprong aan de Voorstraat tegenover De Oude Duikenburg. In het begin van deze eeuw woonde hier schoolmeester H. Doornenbal , daarna werd het huis eigendom van de heer Van Ringelenstein. Het pand staat er nu nog.

ECllTELD,

3. Medelsho]. Boerderij "Medelshof", gelegen precies in de bocht van de Medelsestraat, was eigendom van de hereboer Hans van Versendaal , die ook het daarnaast gelegen "Paulushof' in bezit had. Oat laatste pand werd bewoond door de gebroeders Van Dam, die oorspronkelijk uit Beusichem afkomstig waren en die in paarden handelden.

4. Kom Echteld met pastorie. Een juweel van een ansichtkaart van de Dorpsstraat , thans Voorstraat , uit het begin van deze eeuw. Het eerste huis rechts, nog altijd een beeldbepalend pand, is de pastorie , waar dominee Creuzberg woonde. In het volgende huis woonde de koster Hendrik van Eldik. De kosterij is in 1943 verdwenen toen er een Engels vliegtuig op viel. Dat toestelligt nog altijd in de grond onder de Ooisestraat.

Uitg, Gcbr. Campagne. - Tiel.

5. Kom. Weer de Dorpsstraat. De hoofdstraat van Echteld had vroeger een aankleding van fraaie bomen. Links staat Huibert van den Berg voor zijn huis. Wagenmaker Johan van Dulm was bij hem ingetrouwd. Rechts woonde schapenfokker Willem Starn; de schaapskooi is pas een halve eeuw geleden afgebroken. Het tweede huis was van timmerman Janus Roelofsen. Zijn zoon Ad dreef in het achterhuis het postkantoor, later deed Koster dat. In het huis met de schoorsteen woonde Derk van Ommeren. Dat pand is op tweede paasdag 1916 afgebrand.

ECIITELD,

Uitg. Gebrs, Campagne. - Tiel.

6. Voorstraat met" Duikenburg", Het is nauwelij ks meer te herkennen, maar dit was echt . .De Duikenburg" van Toon Keuken aan de Voorstraat in Echteld. In 1928 kocht de heer Hagedoorn dit pand en bouwde op deze plaats een nieuwe woning. Wanneer we op de richtingwijzer links op de foto mogen afgaan was dit vroeger een belangrijk kruispunt.

7. Schoolfoto Echteld uit 1919. Een haarscherpe foto van de open bare lagere school. Achterste rij, van links naar rechts: Alie van Dulm , Corrie Beijer , Gerda van Ornmeren, Corry Ton, Joke van Wely en Mien Pallada. Tweede rij: Bartha de Krieger, ?, Jan Beijer. Broer van Dulm, Frits Kief, ?, Mientje van Dee, Keetje van Ingen en Lena Pallada. Middelste rij: Jo van Kampen, Menze van Wely, Klaas van Dee, Dirk Koster, 't , Gijs Heg, ?, meester Van Welyen Ad Vermeulen. Zittend: Keesvan IJzendoorn, Gerrit v.d. Berg, Arie v.d. Berg, Arnold de Krieger, Teuntje van IJzendoorn, Jacob van Hal, ?, Teunis van IJzendoorn, Peter van Dee, Gel' Zoetekouw en W. van Ommeren. Vooraan: Huib Boerke , Wim van Kampen, Jannie van Kampen, Hendrik van Lent, R. v.d. WaL B. v.d. WaL ?, ? en Jan van Ingen.

Waaulijk, Zwaan"

8. Cafe "De Zwaan" aan de dijk. Er gingen vanuit Echteld twee wegen naarTiel: via de Medelsestraat en, de belangrijkste, over de dijk. In Echteld was cafe "De Zwaan" een bekende pleisterplaats, Het is later door de heer Florenstein afgebroken en die zette een nieuw cafe, .De Witte Zwaan" neer aan de Ooisestraat , naast het voetbalveld. Aan de voet van de dijk ziet u een gedeelte van de buurtschap "De Ooy", die in de volksmond de naam "Groot-Amsterdam" had vanwege de vele kinderrijke families. De man met de hoed is meester Doornenbal.

9. Brede Steeg: huis Aart-Jan Peters. Dit gezelschap is gefotografeerd voor het huis van Aart-Jan Peters aan de Brede Steeg. De man met de fiets is de in de wijde om trek bekende Echteldse wonderdokter Huib van Alfen. Huib kon wratten weghalen en brandwonden genezen. Niet zelden gebruikte hij daar zijn pruimtabak VOOL Hij likte dan aan de wratten en sprak de woorden: "AIIe zegen komt van boveri." Geloof het of niet. maar het hielp! Tweede van rechts is Frank van den Berg, met links naast zich zijn zoon Frank jr. en aan de andere kant Tom.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek