Ee in oude ansichten

Ee in oude ansichten

Auteur
:   Douwe A. Zwart
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3096-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ee in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

"Ee in oude ansichten" met foto's uit de periode 1880-1940 is tot stand gekomen, mede dank zij de geweldige medewerking van het streekmuseum ,,'t Adrniraliteitshuis" te Dokkum en de heren L.P. Visser, J. Plantinga en T. Douma. Verder dank aan Korstiaan Bruinsma die vele uren heeft opgeofferd aan het ontwikkelen van de vele nag aanwezige oude negatieven.

Dank ook aan de ouderen voor hun onmisbare hulp. Nagenoeg aile foto's zijn genomen door de grootvader van L.P. Visser, namelijk Lubbert Pieters Visser, fotograaf', kuiper, klokkenmaker, fietsenhersteller, meubelmaker en boer (zie foto). Met zijn camera en statief ging hij met Durk Eelses Visser de vele markten, kermissen en dorpsfeesten af. Als bijnaam kreeg hij "Lubbert Kuper". Vele ouderen zullen zich vast nog herinneren hoe hun dorpsgenoot zich verschool achter het zwarte doek.

Een aantal van deze beelden is definitief verleden tijd, want zo verdween een van de twee grootste monumenten van het dorp, namelijk de eeuwenoude koren-

en pelmolen. Vreemd genoeg droeg de molen geen naam in tegenstelling met de molens in andere dorpen.

De naam Ee moet zijn afgeleid van het Latijnse aqua, wat op water duidt; Ee is dan ook een terpdorp. Het is oorspronkelijk gebleven en daarom, terecht, beschermd dorpsgezicht. Dat de landbouw al van oudsher belangrijk was, blijkt weI uit de vele monumentale boerderijen, waarbij namen voortieven als: Obbema, Kinnema, Wygara, Humalda en Mockema, Het eens zo fraaie Holdinga ging door brand verloren. Gelukkig is de stookhut nog b1ijven staan. Al deze boerderijen of staten voerden vanouds het stemrecht, Unia kende nog een tweede recht, het recht van zwaandrift. Oorlog en strijd bleven ook niet uit. Zo werd de voormalige Mockema-stins (nu boerderij) door de Saxers in april 1500 met zwaar geschut ingenomen en verwoest, wegens de weerspannigheid van Popcke Mockema. Ook Obbema-state op Oudterp onder Ee liep gevaar voor verwoesting, maar het bleef bij een bedreiging. WeI werd de bewoner Poppe Obbema ge-

vangen genomen en naar de Sjaarderna-stins onder Franeker gevoerd. Daar onderging deze dappere Fries het "spitzen", een wijze van marteling waarbij een paal door het lichaam gedreven werd.

Rond die tijd was het dorp nog erg klein, maar naarmate de jaren verstreken, veranderde het dorpsbeeld. Wegen werden verbreed en de romantiek van paarden-wagen verdween. Ee kende rand 1900 twee smederijen, vijf timmerbedrijven, drie schilders, vier bakkers, vier herbergen en vele kleine winkeltjes die door weduwen werden gedreven. Kiestra, de dorpsdokter, noemde de Eesters een gezond volkje want: .Hja ite har siik oan spek, mar wer soun oan sl1penbrij! "

Ee in oude beelden, beeiden die al meer dan veertig jaar achter ons liggen. Voor jongeren en nieuwkomers zul1en zij vragen oproepen, voor de ouderen herinneringen.

D.A. Zwart

1. Het paard staat ingespannen en we kunnen met onze reis door het dorp en omgeving beginnen. In ,,'t weintsje" Douwe Andries Zwart en echtgenote Ettje Zwart-Witteveen, De kinderen ziin, van links naar rechts: Harmen, Pieter, Jan, Sijke en Andries. De foto werd genomen aan de Wouddijk in 1942 of 1943 door Jan H. Witteveen.

2. Een prachtige foto uit 1901. Links zien we de in 1962 afgebrande mo1en met pakhuis. AI in 1639 stand op deze plaats een molen. Aan de overzijde van de weg, die ons naar Tibben voert, recht tegenover de molen, zien we het "mounehus" van vader Johannes en zoon Jan Huizinga. In 1906 werd de molen met waning overgenomen door Sake Venema uit Driesum, in 1928 door Johannes Visser.

3. Greate Loane rond 1915. Geheellinks zien we de woning van "Auke Baes", schoenmaker en scheerbaas. Vanaf de kerktoren, van links naar rechts, de bakkerij van Tilstra, vanaf 1920 Willem Bekker, de woning van Sietse Keuning, die een zaakje in galanterieen had en tevens schilder en verzekeringsagent was. Het derde huis vanaf de toren was de bakkerij van Jan Zijlstra, Het huis dat dan volgt werd bewoond door de rentenierende Gradis Meindersma.

E E

GROOTE KERKLAAN.

4. Gezicht op de Stienfeksterwei rond 1912. Op de foto zien we de oude gereformeerde kerk en pastorie. Zo te zien heeft de heer Visser vee1 bekijks met zijn fototoestel!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek