Eersel in grootmoeders tijd

Eersel in grootmoeders tijd

Auteur
:   A.D. Kakebeeke en G.R.H.G. Remery
Gemeente
:   Eersel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3332-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eersel in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Dit is een Eersels prentenboek, geen Eerselse geschiedenis. Ik heb herhalingen van foto's uit het door wijlen P. Kwinten bewerkte deell willen voorkomen: dit beperkte mijn keuze. Toch heb ik gepoogd enige lijn in de opzet van het boekje te brengen. We beginnen met de kinderen, dan volgen het kerkelijk leven, het dorpsbeeld, de middelen van bestaan, het dorpsbestuur en tenslotte iets waar Eersel zeer bekwaam in is: feesten en het bedenken van feesten.

De heer Remery heeft datgene wat P. Kwinten had verzameld vervolledigd en bijgehouden. Als hij dat niet had gedaan, zou dit boekje niet hebben kunnen verschijnen. Vele dorpsgenoten hebben mij inlichtingen verstrekt of op een goed spoor gezet. De heren Spoorenberg van het Streekarchief en Wintermans van de gemeente Eersel dank ik voor hun medewerking.

Ouderen kunnen aan de slag door te pogen kinderen of mensen op onze foto's te herkennen. Jongeren kunnen ouderen ondervragen over datgene wat op de foto's te zien is. Hebt ge succes, laat het ons dan weten. Besef hoeveel moois niet meer te achterhalen is!

Op de zolder of in een verloren hoekje liggen vast en zeker nog belangrijke foto's uit het verleden. Breng die dan, als ge toch naar het dorp gaat even "bij Remery's". Hij maakt dan een kopie voor de verzameling en gij krijgt oew foto weer terug! Doe er een briefke bij wat op de foto staat en welke personen er op zijn te vinden. Ge doet er een goei werk mee.

En doen, hurre!

A.D. Kakebeeke

Ret was in de tijd dat deze foro's van oud Eersel gemaakt werden een hele gebeurtenis, als een fotograaf in een dorp of stad de mooiste plekjes opzocht, om deze op de "gevoelige plaat vast te leggen", ja letterlijk, "een gevoelige plaat", want het waren glasplaten waarop de foto's gemaakt werden.

De zeer grote en zware, houten, opvouwbare platencamera werd in een rugzak meegevoerd op de fiets, met daarbij een groot houten statief en diverse glasplaten, die als fotomateriaal in de camera gebruikt werden. Voordat de eerste foto gemaakt kon worden, moest dus de camera bedrijfsklaar gemaakt en op statief worden geplaatst.

Intussen wisten de dorpsbewoners, die altijd weI ergens aanwezig waren, dat er iets bijzonders ging gebeuren. De grote zwarte doek over de camera geslagen, do ok de fotograaf hieronder, om op het matglas het omgekeerde beeld scherp in te stellen en de goede uitsnede te maken. Was een en ander tot tevredenheid goed ingesteld dan was het, om de foto levendiger te maken, weI interessant om enkele mensen te laten poseren. Er waren er die meteen klaar stonden, anderen die, schuchter, het hele gebeuren op afstand bekeken. De hand ging omhoog, iedereen moest goed stil blijven staan en de foto werd gemaakt.

Eersel had ook in die tijd veel plekjes die het waard waren om te worden gefotografeerd, getuige de vele mooie foto's die indertijd gemaakt zijn van ons dorp, vooral van het sfeervolle en lommerrijke marktplein. Een markante en vakbekwame fotograaf was in die tijd de heer J. Bijnen (1874-1959) uit Waalre. Hij doorkruiste op zijn flets de hele Kempen en verre omgeving. Veel oude foto's zijn bewaard gebleven door de heer P. Kwinten (1908-1979), die een zeer uitgebreide fotoverzameling had van Eersel en de Kempen.

Ook kunnen we niet onvermeld laten het goede fotowerk van kapelaan Gommers, die van 1924 tot 1930 als assistent van pastoor Goossens en nadien van pastoor Joosten in Eersel werkte. De jaarlijkse processie naar Werbeek en de diverse feesten in Eersel, zoals pastoors- en kerkfeesten, harmoniefeesten en de weekmarkten zijn door hem gefotografeerd. Ret werk van deze mensen geeft ons nu de mogelijkheid u dit boekwerkje .Eersel in grootmoeders tijd" aan te bieden.

Goed van toepassing is hier weI de mooie uitspraak:

"Met foto's beleef je het steeds opnieuw."

Eersel

23 oktober 1985

Gaston Remery fotograaf

1. Deze jongens waren leerlingen van de openbare school, waarvan de heer M. Kwinten hoofd was. De onderwijzer, de heer H. van Eyndhoven, ziet u links. De foto (uit ongeveer 1920) is een van de jongens zo dierbaar geweest, dat hij haar jaren in zijn binnenzak heeft gedragen: vandaar al die kreukels! Zijn school was gevestigd in het pand Dijk 14, waar na de opheffing van de school in 1927 de huishoudschool, de kleuterschool, het politiebureau en gemeentediensten onderdak von den.

2. In 1902 werd het klooster op de Dijk gesticht. Toen in 1903 zuster Gaudentia naar Eersel werd overgeplaatst, had het klooster een onderwijzeres met hoofdakte in huis. Bij aIle taken die de zusters op zich genomen hadden, kwam nu het onderwijs aan de Eerselse meisjes. Tot eind september 1927 had me ester Kwinten dus een gemengde openbare school. De zustersschool was (toen nog ongesubsidieerdl ) een bijzondere school. Dit is zuster Aloysia met de hoogste klas omstreeks 1930.

3. De leerlingen van de hoogste klas van de lagere school die het best de katechismus konden opzeggen, kregen een prijs. In 1921 was de huidige mevrouw Smolders-Maas de beste, daarom mocht zij de lei vasthouden. Wat zij gekregen heeft is ons niet bekend.

4. De huishoudschool was aanvankelijk gevestigd in de voormalige openbare jongensschool aan de Dijk. Hier ziet u de directrice, de burgemeester, de landbouwleraar Van der Zanden en enige leraressen op het voorplein van de kerk (1936). De huishoudschool was een streekschool, vandaar het grote aantalleerlingen.

5. In 1927 werd de jongensschool op de Postakkers gebouwd. De Sint-Willibrordusschool was een rooms-katholieke school, die de openbare jongensschool van meester Kwinten verving. De leerkrachten kregen wachtgeld. De heer Kwinten overleed in 1944, de heer Van Eyndhoven overleed na een langdurige ziekte in 1937. Dit zijn de leerlingen van het nieuwe hoofd der school, de heer Maas. Ze zitten in de zesde, zevende en achtste klas.

6. Met ingang van 1 september 1927 werden aan de Sint-Willibrordusschool drie leerkrachten benoemd, de heren Maas (hij was hoofd van de school), Stravens en Kwinten. P. Kwinten was de zoon van het hoofd van de openbare school en de samensteller van "Bersel in au de ansichten deel1". Niet lang daama werden de heren Dankers en Van Dooren benoemd. Hier zijn de heren (van links naar rechts) Van Dooren, Dankers, Kwinten, Stravens en Maas.

7. Hier staan enige tieners van omstreeks 1928 voor het aantrekkingspunt op de Markt: de winkel van Piet Moors. Links ziet u de afdeling snoep. Een van de grote attracties waren de "snuupkes mee geluk". Je kreeg er twee voor een cent. Het geluk hield in dat bij het snoepje een bon was verpakt, die goed was voor een geschenkje. Rechts was de etalage voor de afdeling speelgoed. Veelluxe kende Eersel in die tijd niet, ongelukkig waren de tieners echter niet.

Groet uit Steensel

R. K. Kerk

8. De late middeleeuwen waren in onze streek de gouden eeuwen. Men bouwde torens en kerken in een eigen stijl: de Kempische Gothiek. Omstreeks 1648 maakten kleine groepjes inwijkelingen zich meester van de kerken. Daar kerkten dan enige tientallen mensen, terwijl evenveel honderdtallen rooms-katholieken buiten stonden. De kleine groepjes protestanten konden de kerken niet onderhouden. De toren waarvoor de gemeente zorgde - staat er nog. De parochie moest in 1821 de kerkruine vervangen door een nieuwe kerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek