COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3583-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9 De Hoogstraat met links cafe Kneepkens. Deze ansichtkaart dateert van rand 1 9 15. Later werd het etablissement Het Rozenknopje genoemd. Het is een oude, nu nag bestaande, herberg op de splitsing van de Hoogstraat en de Gestelsestraat. Dit was het middelpunt van het sociale en culturele leven van de wijk, die nu Rozenknopje wordt genoemd. De naam komt van de in 1887 opgerichte zang- en toneelvereniging Het Rozenknopj e, die er haar domicilie had. Links is nu de Gestelsestraat, maar vo or 1920 was dit de Zandstraat. De naam werd gewijzigd omdat er in Tongelre al een

Zandstraat was. Rechts de rails van de stoomtram naar Reusel, die in 1897 tot stand kwam en tot 15 mei 1935 dienst bleef doen. De Stoomtramweg Maatschappij De Meierij

ging later op in de BBA. De winkel rechts was van de familie Toirkens, die huishoudelijke artikelen verkocht.

lODe Hallenweg, gelegen tussen de Hoogstraat en de Gestelsestraat. Dit was een klein industriegebiedje in het hart van de stad, gebouwd in de jaren 1950-

1 95 1 in opdracht van de gemeente Eindhoven. De in totaal acht hall en waren zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde identiek. In de loop der jaren heeft men de hallen gesplitst in totaal zestien units van ieder zo'ri honderdvijftig vierkante meter, am daarmee aan de grate vraag naar kleine bedrijfsruimten te kunnen voldoen. De bouw wordt gekenmerkt door de typische stijl van na de Tweede Were ida orlog. Er moesten toen ver-

vangende ruimten worden gebouwd voor de door de oorlogshandelingen verloren gegane bedrijfsruimten. In de loop van de j aren tachtig heeft men de hallen grandig gerenoveerd. Er

heeft zich toen een diversiteit aan kleine bedrijfJes gevestigd van mensen met veelal een creatief beraep, zoals kunstenaars, een meubelmaker, een fotograaf en een instrumentmaker.

Door deze renovatie is een stukje industrieel erfgoed voor Eindhoven behouden gebleven.

11 Overweg Gestel aan de Hoogstraat. Er was toen nag een spoorverbinding tussen Eindhoven en Hasselt, die op 20 juli 1866 tot stand kwam. In de volksmond werd deze verbinding oak wei het 'Valkenswaards lijntje' ofhet 'Bels lijntje' genoemd.

Gestel kreeg in 1901 een eigen halte bij de spoorovergang met de Genneperweg. Aan het einde van de negentiende eeuw was het al mogelijk am zander over te stapp en via deze spoorlijn rechtstreeks van Amsterdam naar Luik te reizen. Dat is nag eens wat anders dan 'her rondje am de kerk', inzet van de onderhandelingen tussen de

bonden en de N ederlandse Spoorwegen. Later werd het lijntje gebruikt voor het woon-werkverkeer van Belgische Philipswerknemers en daarna enkel nag vo or goederenvervoer. De spoorlijn werd in 1959 opgeheven. Het overweg-

wachtershuis, nr. 38 op de hoek van de Hoogstraat en de Hagenkampweg, is het enige wat nag rest. Het beloop van de Hagenkampweg, de Scheidingstraat en de Bayeuxlaan herinneren hier aan.

12 De Gestelse Bazar aan de Hoogstraat. Deze zaak is voor veel Gestelnaren, maar vooral voor de kinderen, een begrip. Bijna nergens vindt men zoveel speelgoed tegen een meestal lagere prijs dan elders. Oorspronkelijk beg onnen de heer en mevrouw Lopik, grootouders van de huidige eigenaars, in 1946 hun bedrijf in huishoudelijke artikelen en galanterieen aan de Hoogstraat 211. Later verhuisden zij naar de huidige locatie, waar eerst op nummer 200 werd begonnen. In 1960 werd het pand nummer 198 eraan toegevoegd. Vanaf dat moment werd langzamerhand op speelgoed

overgeschakeld. Daarnaast worden seizoenartikelen verkocht, zoals carnavals- en kerstartikelen. De Gestelse Bazar geniet vooral bekendheid omdat iedereen er terecht kan: zowel mensen

met een kleine portemonnee als degenen die veel geld te besteden hebben.

13 Deze ansichtkaart vermeldt nag Eindhoven Labrehuis aan de Hoogstraat. Na de nieuwbouw van het Labrehuis aan de Boutenslaan rand 1 950, werd het voormalige Labrehuis omgedoopt in het Ritahuis, een tehuis voor meerderjarige vrauwen van welke confessie dan oak, in dezelfde geest als het Labrehuis vo or mannen. Aanvankelijk bood het Ritahuis een onderkomen aan ontheemde vrouwen en hun kinderen. Sinds 1980 is het Ritahuis alleen nag bedoeld am vrouwen tijdelijke bescherming en begeleiding te bieden. De kinderen worden opgevangen in de nabij gelegen kinderapvang De Kabouterberg. Het monumentale pand, dat thans op de rijksmonumentenlijst staat, was voorheen de waning van sigarenfabri-

kant]. Kerssemakers- Rath. Het draeg de naam 'Huize Kera', wat afgeleid is van de naam van de toenmalige bewoners. Het monumentale pand is, evenals een deel van het interieur met zijn oorsprankelijke indeling en marmeren en houten aankleding, gaaf bewaard gebleven. Reden am het op de monumentenlijst te plaatsen en het op die manier voor het nageslacht te behouden.

14 Labre-orgel-Eindhoven. Met dit orgel, dat in 1925 door Perlee sr. is gebouwd, maakten de bewoners van het Labrehuis dagelijks een rondgang door Eindhoven, waarbij steeds een ander stadsdeel werd aangedaan. Op de maat van de vrolijke klanken van het orgel werd met de eolleetebus gerammeld. De aldus opgehaalde gelden waren voor het Labrehuis bestemd. Het orgel kwam in 1 954 in het bezit van het Labrehuis en werd ondergebraeht in een stiehting. Door middel van donaties en optredens traeht de Stiehting LabreOrgel dit authentieke en handgedraaide orgel in stand te houden en het Labrehuis te ondersteunen.

Rand 1980 raakte het orgel in verval en ontstemd. Dankzij een 10k ale aetie, royale donaties en een subsidie van de gemeente werd het weer in ere hersteld en

kon het worden gerestaureerd. Oak nu nag wordt het orgel bij tijd en gelegenheid op verzoek voor de dag gehaald am zijn vrolijke klanken te laten klinken.

15 De nieuwbouw van het Labrehuis aan de Boutenslaan met het beeld Labremannetje van Rob Stultiens, die het in 1962 maakte. Het Labrehuis startte in 1946 in eerste instantie als opvang voor dakloze passanten. Maar door het tijdstip waarop het huis werd gerealiseerd, kwamen er aanvankelijk mensen terecht die als gevolg van de oorlogssituatie onderdak behoefden, zoals mensen die terugkeerden uit de Duitse arbeids- en gevangenenkampen. Het initiatief werd genomen door de bekende augustijn pater Mijnsbergen O.s.A. Hij stelde zijn ins telling onder het patronaat van

de heilige Benout Labre, patroon van zwervers en bedelaars, die leefde in de tweede helft van de achttiende eeuw. Was het Labre-

huis oorspronkelijk bedoeld als een tijdelijke

ins telling, in de loop der jaren bleek het te voorzien in een maatschappelijke behoefte voor de opvang van daklozen en uitgeran-

geerden. In eerste instantie werd gestart in een waning aan het Stratumseind en vervolgens werd Huize Kera aan de Hoogstraat betrokken. Daar is nu het Ritahuis, voor vrouwen,

gevestigd. In 1 950 werd de behuizing op deze ansichtkaart in gebruik genomen.

16 G. Kerssemakers & Zonen. Stoom- en handweverijen van eerste klas linnengoed; speciaal fijn damast en jacquard tafellinnen. Het bedrijfwas in 1750 opgericht en Gerardus Hubertus Kerssemakers was de eerste fabrikant. Deze tekening lijkt een wat overdreven perspectivische voorstelling, want al doet ze anders vermoeden - het bedrijfwas minder omvangrijk. De fabriek heeft aan de Hoogstraat 233 geleg en, daar waar nu de Boutenslaan begint. Links vooraan staat het prachtige pand waarin de directie van het bedrijf zetelde. De ingang van de fabriek was helemaal rechts, niet zicht-

baar, bereikbaar via het 'Kerssemakerspad' . Aan de achterzijde lag de Scheidingstraat. De fabriek ging in 1 936 voor een groat gedeelte in vlammen op. Later volgde herbouw. In

1957 is het fabriekscompie x gesloopt am de aanleg van de Boutenslaan mogelijk te maken.

17 Een foto uit 1936 van de grote fabrieksbrand van de textielfabriek van de firma G. Kerssemakers & Zonen. Uit de opname blijkt duidelijk dat het fabriekscomplex, althans gezien vanaf de straatzijde aan de Hoogstraat, lang niet zo groat was als op de prent (zie ansichtkaart 16) is weergegeven. Op die tekening, bedoeld voor reclamedoeleinden, heeft de fabriek tien ramen terwijl er in werkelijkheid, zoals de foto toont, maar vier ramen zijn. In de negentiende eeuw, met de opkomst van de industrie, was het de gewoonte am het bedrijfzo gunstig mogelijk, soms samengesteld

uit diverse fabrieksgebouwen, af te beelden. N aast de fabriek, aan de rechterzijde, een van de oudste panden die Gestel toen nag rijk was. Het dateerde van 1654 en is afgebroken,

evenals het fabriekscomplex, am plaats te maken voor de doorbraak van de rondweg, de Boutenslaan.

18 Het gemeentehuis van Gestel en Blaarthem op een fota uit 1929. Het gemeentehuis stand er taen nag in al zijn glorie. Negen jaar daarvoor, bij de annexatie op 1 j anuari 192 0, heeft de laatste (loco) burgemeester, M.G. van den Hurk, afscheid genomen. Zijn verdiensten worden onder meer bij ansichtkaart 27 beschreven. De Gestelse geschiedschrijver G.P. van den Berg weet na archiefonderzoek in zijn boek over de historie van Gestel te vertellen dat op de plaats van dit gemeentehuis voorheen de Sint-Nicolaaskapel heeft gestaan. In 1648 werd die kapel in gebruik genomen als school en later, in de tweede helft van de negentiende eeuw, als raadhuis. Daarna is volgens traditie het pand gesloopt en vervangen door een

gloednieuw gemeentehuis. Het deed als zodanig dienst tot de annexatie in 1 920. Het gebouw werd tevens gebruikt als bergplaats van de brandspuit en later als post voor de nachtwacht, te vergelijken met de huidige politie. De arrestanten werden in die periode in het cachot, onder in het gebouw, opgesloten. Het voor Gestel zo historische gebouw is niet meer.

Na de annexatie kwam het leeg te staan en werd afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek