COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3583-2
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Gestel'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

29 cafe 't Groenewoud, later De Tramhalte, heeft tot in de jaren zestig rechts op de splitsing Provincialeweg en Kasteelweg gestaan. Dus over het Afwateringskanaal, waar de Blaarthemseweg in de Provincialeweg overgaat. Op de andere hoek met de Ontginningsweg stand het eveneens welbekende cafe 't Wit Paard. Inmiddels is de situatie daar drastisch gewijzigd. De brug ligt er nag, maar maakt nu deel uit van de Karel de Grotelaan. De Kasteelweg began bij de oude eikenbomen aan de Eimerick. Van cafe

't Groenewoud was Harrie van Son de laatste kastelein voordat het werd afgebroken. In een huis direct ach-

ter het cafe woonde Van Son, die portier was bij wasserij De Vries. In het huis daarlangs had de familie Van Dooren, de eigenaar van de wasserij, haar domicilie. Oak de

wasserij langs de Provincialeweg is nag goed zichtbaar.

30 Steenfabriek De Meierij op Blaarthem. Het bedrijf werd in 1911 overgenomen door de uit Eindhoven afkomstige ].H. van de Ven. De oorspronkelijke naam was Machinale Steenfabriek De Meierij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de steenfabriek gesloten. Later, nadat de fabriek weer was opgestart, verdwenen de beide schoorstenen, omdat taen een nieuwe oven in gebruik werd genomen. In

1 968 is de fabriek door de gemeente Eindhoven onteigend en kwam er een einde aan het bestaan van steenfabriek De Meierij. Begin juni 1969 werd de steenfabriek definitief ont-

manteld en begin 1970 helemaal afgebroken am plaats te maken voor de verdere uitbreiding van het plan Gestelse Ontginning. In de directe omgeving van de fabriek stand cafe

De Fivie. Achter het cafe lag een ijsbaan die oak De Fivie werd genoemd, waar 's winters volop werd geschaatst. Niet ver van De Meijerij lag nag een steenfabriek, maar die was in de

naburige gemeente Zeelst gesitueerd.

31 De Staom-, Wasch- en Strijkinrichting los de Vries op Blaarthem aan de Blaarthemseweg. Deze ansichtkaart werd in 1915 uitgegeven door B. van Gennep uit Gestel. Wasserij De Vries, zoals het bedrijflater werd genoemd, startte in 1884 aan het riviertje de Gender vanwege het schone water en de mogelijkheid tot de lazing van spoelwater. Het bedrijfwerd in 1927 overgenomen door ].EP. van Dooren uit Oerle. Het voltallige personeel uit die tijd staat op deze foto voor het bedrijf en het woonhuis van de familie De Vries. De wasserij stand oak op sociaal gebied goed aangeschreven. De klan tenkring be stand voorname-

lijk uit adellijke en rijke families uit het hele land. De vuile en schone was werd via de spoorwegen verzonden.

In de directe omgeving gebeurde dat met paard en

kar. Helaas ging dit bedrijf in 1944 bij een bombardement grotendeels verloren, maar werd desondanks tach weer in bedrijf gesteld.

32 Het kasteel van Blaarthem. Al in 1340 was er sprake van een 'landgoed'. In de zestiende eeuw werd het 'dat Borchken' genoemd. Het was het grootste van de drie kastelen die Blaarthem rijk was.

In 1525 was het kasteel eigendom van Goyarts.

In 1560 werd Willem de Borchgrave pandheer van de hertog van Brabant. Omstreeks 1780 werd het gebouw gemoderniseerd. Op 27 mei 1893 is het afgebrand en bleef er enkel een ruine over. Op 22 oktober 1912 werd alles wat eens tot het Blaarthems kasteel had behoord door jonkheer F.L.]. del Marmol, ten overstaan van notaris

Fens, verkocht aan Johannes Coppelmans,landbouwer te Diessen. De ruine van het kasteel Blaarthem werd in 1 9 14 gesloopt. Lang bleef dichtbij de Gender een brokkelig stuk mum

staan, dat de plaats aanwees waar het kasteel had gestaan.

33 De kerk van Maria Middelares aller Genaden lag midden in de wijk de Bennekel. Deze naam van het gebied werd al in 15 10 genoemd. De herkomst van het woord Bennekel is niet bekend. Westelijk van de Bennekelse Akkers lag het voormalige 'kasteel' Gagelbosch. De kerk, waarvan de bekende pasta or C. Bracken bouwheer was, werd in april 1 952 in gebruik genomen. Pastoor Bracken kreeg in 1948, toen hij nag kapelaan in de Sint - Lambertusparachie was, de eervolle opdracht een nieuwe parachiekerk te stichten. Het kerkgebouw, zander toren, was vijfbeukig en werd in basiliek-

stijl gebouwd onder architectuur van C. Geenen. In oktober 1950 ging de eerste paal de grand in. De eerstesteenlegging was in juni 1951.

De kerk werd op tweede paasdag, 13 april 1 952, feestelijk in gebruik genomen. MonseigneurW Mutsaerts, bisschop van 's-Hertogenbosch, consa-

creerde de kerk op 10 mei 1954. Inmiddels heeft deze kerk in 1993 plaats moeten maken voor de bouw van appartementen.

34 De Sint-Barbaraschool aan de Bennekelstraat. Deze school werd in 1929 onder supervisie van de Eindhovense architect Kees Geenen gebouwd als een zevenklassige rooms-katholieke meisj esschool. Er was toen vrijwel geen bebouwing in de Bennekelse

Akkers, zoals het gebied werd genoemd. De school werd een j aar later door pasta or Bressers ingezegend. Aan de school, die eigendom was van het kerkbestuur van de SintLambertusparochie, werd les gegeven door de zusters van de Congregatie van

Onze Lieve Vrouw van Goeden Bijstand uit Schijndel. Zuster Cornelia was het eerste schoolhoofd. De Sint-Barbaraschool was de eerste semi-openluchtschool van ons land met lage open ramen. De school werd in 1953 verbouwd. De zusters stopten

in 1981 met lesgeven, toen de school overging naar de Sint - J osephvereniging, die vrijwel alle katholieke scholen in Eindhoven onder haar beheer had.

35 De Karel de Gratelaan met de flatwoningen van de Schubertlaan, huisnummers 1 tot en met 307, tot aan het Brucknerplein. Deze ansichtkaart uit 1 960 toont duidelijk wat de stedelijk ontwerper bedoelde met een weg van grate allure met hoogbouw aan de zijde van de Karel de Gratelaan. Door de aanplant van bomen, op de foto nag nauwelijks zichtbaar, zijn de flats thans meer aan het oog onttrakken en komen de naaktheid en kilheid van de bebouwing minder naar voren. Aan het einde van deze bebouwing staat nu het bekende staalplastiek van de kunstenaar Arie Berkulin. Het kunstwerk is opgebouwd uit vier stalen vierkante kokers van vijftien meter lengte met zijvlakken van anderhalve meter. Het geeft steeds een

wisselend beeld van elkaar kruisende en snijdende vlakken. Even voor dit kunstwerk, in de richting van de flats, staan Polynormwoningen gebouwd in 195 1. Deze waning en zijn gebouwd volgens het systeem van ingenieur

Alexander Horowitz, de uitvinder van de Philishave. Ze hebben een stalen skelet waartegen de stenen beplating werd aangebracht. Deze systeembouw maakte het mogelijk am in een kort tijdsbestek veel woningen te bouwen en daarmee het

grate tekort aan waning en van na de oorlog op te vangen. Nabij deze woningen standen oak de inmidde is verdwenen betonnen noodwoningen, de Maycretes, van ansichtkaart 36.

36 De Maycretes zoals die oorspronkelijk in het Genderdal standen. Tegen het riviertje de Gender, nu grotendeels gekanaliseerd, werd in de peri ode 19551959 een buurt gebouwd die Genderdal werd gedoopt. De beekloop hoort tot de oorspronkelijke geomorfologie van Eindhoven. Het beloop en het omliggende landschap zijn echter deels gewijzigd door stadsuitbreidingen en de aanleg van het afwateringskanaal, omstreeks 1940. Hierdoor heeft het zijn oorspronkelijke structuur grotendeels verloren. Thans is de woonwijk Genderdal een karakteristiek onder-

deel van de groenvoorziening in Gestel.

37 De parochiekerk H.H. Harten aan de Mendelssohnlaan in het Genderdal. In april 1960 werd pater H.W Lahaye s.s.c.c., pater van de congregatie Heilige Harten, tot bouwpastoor benoemd. Op 1 november 1962 werd tijdens de bouw een hoeksteen geplaatst waarbij een tekst werd ingemetseid. Niemand minder dan mgr. Bekkers ging voor bij de consecratie van de kerk tijdens een indrukwekkende plechtigheid op woensdag 24 juni 1964. In de hoofdvorm van het kerkgebouw is de intentie manifest tot uitdrukking gebracht. De geheel van het traditionele patroon afwijkende constructie, bestaande uit twee op elkaar aansluitende cirkeisegmenten, waarbij de maximale afstand tot het hoofdaltaar slechts twintig

meter bedraagt, mag als een novum in de kerkarchitectuur worden beschouwd. De tekst van het ingemetseide document luidt als voIgt:

In het jaar van onze Heer negentienhonderd twee en zestig op het feest van A1lerheiligen, de eerste dag van de maand November, in het vierde jaar van het pontificaat van Joannes XXIII, waarin het tweede Vaticaanse Concilie is gehouden, toen ]uliana koningin was der Nederlanden,Wilhe1mus Bekkers bisschop van 's-Hertogenbosch, Henricus Systermans algemene overste der congregatie van de Heilige Harten van Jesus en Maria, Ir. H.Witte burgemeester der stad Eindhoven, is van de parochiekerk der Heilige Harten, ontworpen door de architecten II. c.c. Geenen b.i. en Ir. L.R. T. Roskam b.i., uitgevoerd door de aannemer A.A. Janssen, deze steen gelegd door Lucas Brinkhoff, overste

der Nederlandse provincie der congregatie van de Heilige Harten, als eerste steen van deze kerk, toegewijd aan de Heilige Harten, waarvan Servatius Lahaye de eerste herder was, met medewerking van de kapelaans ].E.Ackermans en Bavo Kerstholt, onder wiens lei ding de

nieuwe parochiegemeenschap dit huis voor God gebouwd heeft eensgezind in onze Heer Jesus Christus door Wie, met Wie en in Wie, de Vader aUe eer en glorie toekomt in de eenheid van de Heilige Geest in aUe eeuwen der eeuwen.Arnen. w.g. R.K. Kerkbestuur.

38 Winkelcentrum Schubertlaan, Donizettilaan. Komend vanaf het centrum ligt rechts van de Karel de Grotelaan, achter het schoolcomplex van het Christiaan Huygenslyceum, een van de twee winkelcentra die in de nieuwe wijk Genderdal waren voorzien. Deze opname toont het winkelcentrum dat wordt begrensd door de Schubertlaan, Donizettilaan en Bellinilaan. Het andere winkelcentrum ligt aan het Brucknerplein schuin tegenover de H.H. Hartenkerk. In tegenstelling tot dit laatste winkelcentrum is het centrum op deze ansichtkaart uitgerust met winkels voor de alle-

daagse benodigdheden, er zijn een bakker, kruidenier, kapper, schoonheidssalon, cafetaria, Chinees afhaalcentrum, videotheek en oak een pandjeshuis. Dit laatste is een bank van lening die

een bedrijf dat toen oak in dit winkel-centrum was gevestigd.

zich bezighoudt met het belenen van goederen en de in- en verkoop van tweedehands goederen. De ansichtkaart is afgestempeld op 26 januari 1962 en uitgegeven door Chavanu,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek