Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2716-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11 De Stratumsedijk rond 1 900. Achter de bamen rechts lagen de maaie villa's, zaals 't Pannenhuis van A. Smits, de villa van de fabrikant van strohulzen Caron en de villa van de familie Van der Putt, van Van der Putt & de Vlam sigarenfabrikanten. Beide laatstgenaemde villa's zijn nag aanwezig als kantaorpanden. Links, nag net zichtbaar, de au de sigarenfabriekVan derTak en daarnaast vaor het cafe de razentuin van 't Pannenhuis.

12 De Stratumsedijk anna 1 940. Dezelfde situatie als de voorgaande foto, alleen nu de andere kant. De rozentuin van 't Pannenhuis en het ernaast liggende cafe hebben plaats moeten maken voor de Hertogstraat: de nieuwe weg richting centrum. De voormalige sigarenfabriek van Van derTak staat centraal op de foto met daarvoor een benzinestation. De auto was toen in opkomst. Voor de oorlog was de oude sigarenfabriek het hoofdkwartier van de SDAP. Tijdens het bombardement van 19 september 1944 werd deze hele hoek weggevaagd. Thans staat op deze plaats een haag flatgebouw.

13 Winkel en woonhuizen aan de Hertogstraat die eigendom waren van de heren A. van de Grinten, P. Marks en F. de Rooij. Oak deze panden zijn indertijd ontworpen door hetArchitecten- en Ingenieurs Bureau Th. P. van den Boomen ]zn. uit Eindhoven. Alle woonhuizen en panden op deze foto uit 1 935 standen aan het einde van de Hertogstraat en zijn tijdens het bombardement van 19 september 1944 verwoest.

Ze moesten wijken voor hoogbouw aan het Hertag Hendrik van Brabantplein. Links is de zaak van de bekende Eindhovense kapper Frans de Rooij, wiens zoon later de zaak overnam en nu nering doet aan de Primulastraat. Tegenover de kapsalon was hetA B Theater en daarnaast het benzi-

nestation van de vorige fota. Het witte pand rechts stand op de hoek van de Vondellaan en was het Rijwiel(Simplex)huis van Wim Slegers. Rechts, niet zichtbaar, buigt de straat af naar de Stratumsedijk.

14 De Hertogstraat gezien vanaf de Stratumsedijk. Een jonge straat in verhouding tot de straten in de directe omgeving.

De straat is aangelegd in de jaren dertig. Het waren voornamelijk rayale middenstandswoningen. Oak hier begint de verzakeling door te dringen. Diverse waning en hebben een bestemming gekregen als kantoor of winkel. Andere waning en zijn verhuurd aan studenten, waardoor deze straat aan woonsfeer heeft moe ten inboeten. Op de achtergrand steekt de gashouder met de bekende 'Persil' -reclame, op het terrein van de gemeentelijke gasfabriek aan de N achte-

gaallaan, boven de bebouwing uit. De gasfabriek werd in 1900 in gebruik genomen. In 193 1 verrees een grate nieuwe gashouder met een capaciteit van 70.000 m".

15 De Stratumsedijk, tussen de Hertogstraat en de Sint-]orislaan, in het begin van de j aren veertig. Verschillende waning en aan de rechterkant zijn nag aanwezig. In het voor de rooilijn uitstekende, lage pand is het Prentenkabinet van Frits Meerhoff gevestigd en twee pan den verder, tussen de beide witte panden in, het instituut Aquamarijn. De verdere panden zijn in de loop van de jaren negentig gesloopt am plaats te maken voor hoogbouw.

16 De Stratumsedijk in

1 937. De apname is gemaakt tussen de Sint-Jorislaan en de Leenderweg.

Al deze panden zijn inmiddels verdwenen en hebben piaatsgemaakt vaor de Wilmaflat. Het maken van een fata was in die tijd nag iets bijzonders, getuige de kinder en en de eigenaresse van de sigarenzaak links ap de fata. Zij paseerden vaor de fatagraaf.

EINDHOVlON, STRATUMSCHEDIJK.

17 Stratumsedijk met links de Elzentlaan en rechts de Sint-Iorislaan. Het pand rechts met de trapgevei is de oude jongensschooi van de Sint-]orisparochie. Zie ook de voigende ansichtkaart. Het is een fota van direct na de Tweede Wereidoorlog. Er is nog weinig verkeer, maar nabij het gemeentehuis (foto 25) dient het verkeer wei geregeid te worden door middel van een handbediend verkeerslicht. Opvallend is ook de 'Tempo' -driewieler bestelauto midden op de foto.

18 De rooms-katholieke jongenssehool van de Sint]orisparoehie. De kaart is op 23 juli 1918 afgestempeld. Links op de foto de entree naar de voormalige villa van de familie van

B. Sinkel, koopman te Amsterdam, van het bekende: 'Winkel van Sinkel, daar is alles te koop, hoeden en petten en dameseorsetten.' In 1918 hadden de zusters ursulinen dit pand met de toepasselijke naam San eta Ursula al in gebruik genomen

19 On twerp voor de Voltooying van de R.K. Parochiekerk te Stratum. Een kaart van Bijnen Kunsthandel te Waalre van omstreeks 19 1 O. Onder het pastoraat van mgr. L.]. Dijkmans werd aan architect Jacques van Gils opdracht gegeven de kerk te voltooien.

In 1 91 0 werd de kerk met een travee met zijkapellen en een monumentale toren met een hoogte van 96 meter uitgebreid.

Het moest de hoogste kerktoren van Eindhoven worden. Het was de wens van pastoor Dijkmans om hoger te bouwen dan de Petruskerk in Woensel en de Sint-Catharinakerk te Eindhoven. Pastoor ].].M. Sicking schrijft in zijn boek 'Bijdragen tot de geschiedenis van Eindhoven Sint-Joris in Stratum', uit 1958 op pagina 74:

De begroting was f 74.000,-. De pastoor beklaagde zich bij architect van Gils dat het bedrag toch zo hoog was en de architect antwoordde hem toen; dat hij alles niet zo kostbaar had willen maken en dat niet hij, maar de pastoor het geweest was, die de toren zo hoog wilde optrekken.

20 De Sint-Georgius- of de Sint-]oriskerk. Een foto van de bekende Waalrese fotograafBijnen van voor 1920, omdat de monumentale lantaarn op het Kerkplein ontbreekt. Deze lantaarn werd op 31 december 1919 onthuld en herinnert er aan dat Stratum op 1 januari 1920 op stijlvolle wijze zijn zelfstandigheid verloor.

De eerste steen vo or de neogotische kerk werd op 19 mei 1884 gelegd door pastoor Arnoldus Lombarts, die in 1860 tot pasta or van Stratum was benoemd. De kerk werd gebouwd onder architectuur van de Tilburgse architect Hendrik van Tulder, die meer kerken in Eindhoven heeft gebouwd. De kerk had aanvankelijk geen toren omdat de financiele middelen daarvoor ontbraken. De

Sint-]orisparochie zelfis ouder. Op 10 maart 1489 werd de toen bestaande Sint-]oriskapel, die viel onder de parochie van Sint-Petrus te Woensel (De OudeToren) , verheven tot zelfstandige parochiekerk.

I ~ ,

. r

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek