Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2716-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Stratum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

3 1 De Genestetlaan in 1939. De laan grenst aan de tuin van de beide gezellenhuizen van de vorige foto. Ongeveer in dezelfde peri ode als de bouw van deze beide gezellenhuizen werden oak de eerste villa's gebouwd in dit gedeelte van Den Elzent. Dit terre in was aanvankelijk bestemd voor de bouw van een nieuw ziekenhuis, het latere Sint-]osephziekenhuis, dat aan de Aalsterweg aan de rand van de stad werd opgetrokken.

32 De Elzentlaan met links de Vondellaan en rechts de Tollenslaan. De Elzentlaan is genoemd naar het gebied Den Elzent. De eerste huizen in deze villawijk werden gebouwd rand

1 920. De ansichtkaart is gedateerd 5 november 1930. De laan was toen nog voorzien van een plantsoen in de middenberm en aan de trattoirzijde al beplant met de magnoliabomen die deze laan, met z'n karakteristieke fraaie panden, vooral in het voorjaar zo'n bijzonder aanzien geven.

Eindhoven - Elzentlaan

33 Een Iuchtfoto van het Sint-]oriscollege en SintCatharinalyceum. Het schoiencomplex werd gebouwd in de peri ode van

2 juli 1923 tot circa 1 december 1924. Het was rector en directeur Van den Dank die zich inzette voor de plaats waar het schoolgebouw zou verrijzen. Al in 1918 filosofeerde hij hier over.

Het terrein worde zoo gekozen, dat de nieuwe school kome te liggen in het centrum van toekomstig Groot Eindhoven. De grootte moet toelaten, dat rondom de gebouwen terreinen worden aange1egd voor openluchtspe1 en voldoende plantsoen om de onmiddellijke nabijheid van de school rustig en landelijk te doen zijn. Het gebouw moet voldoen

aan hooge aesthetische eischen. Aile kilheid worde vermeden, kleur en lijn moeten spreken van vroolijke intimiteit zoodat de leerlingen gedurende de drie tot vijf jaren, er zich inderdaad thuisvoe1en.

In eerste instantie werd architectTaen uitAmsterdam aangetrokken.

Toen deze naar N ederlandsIndie vertrok, nam Architect Eduard Cuypers het werk over.

Slnt Joris College en Stnt Catharina Lyceum"

K.LM . Foto CopyJlght

34 Het Sint-Joriscollege voor jongens en het Sint-Catharinalyceum voor meisjes. Een foto uit 1942. Tijdens de vergadering op 1 6 november 1 9 16, op initiatief van de Eindhovense Rooms-Katholieke Middenstandsbond in federatiefverband samenwerkend met Ons Handelsonderwijs in Noord Brabant, werd be slaten tot de oprichting van de stichting rooms-katholieke Handelsdagschool. Op 13 september 1917 startte de opleiding voor zowel jongens als meisjes als handelsschool in het gebouw van de Sint- Vincentiusvereniging aan de Kloosterdreef (nu Ten Haghestraat) onder leiding van directeurTh.M. van den Dank. Op 1 september 1918 werd de school uitgebreid met een driejarige Hogere Burger School. Op 1 januari 1918 werd een tijdelijke locatie betrokken aan de Catharinastraat, waar vier aangepaste herenhuizen onderdak baden. Met ingang van het schooljaar 1919-1920 werd een aparte school opgericht voor meisjes: het Sint-Catharinalyceum. Het was genoemd naar de patroonheilige van de dekenale stadskerk, die eveneens onderdak kreeg in de noodvestiging aan de Catharinastraat. Na het gereedkomen van de nieuwbouw in Den Elzent op 1 december 1924 veranderde de naam van de handelsschool in SintJoriscollege, genoemd naar de patroon van de Sint-Jorisparochie, op wier grondgebied de school was gebouwd. Door de voortgaande groei van het aantalleerlingen werd in 1950 de goedkeuring ontvangen voor de nieuwbouw van het Sint-Catharinalyceum aan de Jacob van Maerlantlaan. De nieuwbouw werd op 30 november 1953

betrokken en er kwam een scheiding tussen het Sint-Joriscollege en het Catharinalyceum. De toevoeging Sint werd vanaf die tijd achterwege gelaten. Later, toen aan het Catharinalyceum oak jongens werden toegelaten,veranderde de naam in Van Maerlantlyceum. In 1970 ging het Joriscollege een fusie aan met de mavo-opleiding van Pensionaat Eikenburg en werd nieuwbouw betrokken op grondgebied van het pensionaat. Het oude gebouw van het Sint-Joriscollege ging daarna onderdak bieden aan de Academie voor Industriele Vormgeving. Nadat deze onderwij sins telling als Design Academie Eindhoven de Witte Dame betrok, werd het scholencomplex verkocht. Nu bestaan er plannen am er appartementen in onder te brengen.

35 Splitsing LeenderwegAalsterweg. Een foto uit de jaren zestig. Kleine voarmalige arbeiderswoningen rechts op de foto domineren oak nu nag deze splijting van de twee belangrijke uitvalswegen. De laagbouw links op de foto, met ondermeer het bekende cafe De Waterreus, heeft in de j aren tachtig plaats moeten maken voor de nieuwbouw van het Pastoar Harkxplein. Uiterst rechts is nag net zichtbaar de mum en de slagschaduw van een van de arbeiderswoningen 'De Twaalf Apostelen'. Deze moesten in de jaren zeventig plaatsmaken voor de nieuwbouw van het appartementen- en kantoargebouw Den Biest.

36 De kop van de Aalsterweg, vroeger Dijk, in het begin van de vorige eeuw. Een nag landelijke straatweg, oak al maakte ze toen al deel uit van de Rijksweg 's- Hertogenbosch - Hasselt. Verkeer was er nag nauwelijks en de bewoners liepen te hoop bij het maken van deze prent door de bekende Waalrese fotograaf Bijnen, die veel opnamen maakte in deze contreien. Links staat nu het appartementengebouw Den Biest. In die tijd stand hier cafe De Huifkar met in het verlengde daarvan de twaalf arbeiderswoninkjesDe Twaalf Apostelen'; zo genoemd naar de gelijkvormigheid van deze huisjes.

Oak van de bebouwing rechts op de foto is niets meer over. Deze arbeidershuisjes moesten eveneens plaatsmaken voor nieuwbouw bij de verbreding van de Aalsterweg als be-

langrijke uitvalsweg richting Valkenswaard en Belgie.

37 Op de ansichtkaart uit 1916 staat 'Stratum-Dijk', maar deze fata is genamen vaoraan ap de Aalsterweg. Links staat namelijk het cafe 't Fortuin. Aan het einde van de weg is nag net de Sint-]oriskerk zichtbaar. Taen nag zander toren, die pas in 1911 werd gerealiseerd. De fata is dus auder dan de datumstempel daet gelaven.

38 Aan de overkant van ansichtkaart nummer 37 lag cafe Rozenstein met in het verlengde daarvan, richting stad, 'De Twaalf Apostelen'. Rozenstein genoot later vermaardheid om zijn uitstekende keuken, maar ook werden er veel feesten en partijen gehouden. Naast concerten en toneeluitvoeringen kwamen de carnavalsviering van voetbalclub Eindhoven, de culturele vereniging De Limburgers en carnavalsvereniging De Bolhoedjes er tot stand. Het waren in het begin van de jaren zestig hoogtepunten in de carnavalsbeleving van 't Lampegat, de carnavalsnaam voor Eindhoven.

STRATUM

Rozensteln

Uitg. J. Bijnen, kunsthandel, Waalre.

39 Het interieur van Concertzaal Rozenstein aan de Aalsterweg. Het was een ontwerp van het Eindhovense architectenbureau Th.P. van den Boomen. Voorheen was er in deze ruimte een schoenfabriek gevestigd. Die werd door toepassing van celotexplaatbekleding tegen de wanden en plafond omgebouwd totToneel- en Concertzaal, waar onder in de kelder de kleedkamers waren gesitueerd. Door de celotexbekleding werd een goede akoestiek verkregen en deze gaf de zaal een warme aankleding. Naast deze zaal waren er kegelbanen. De uitvoering van de interieurs werd verricht door de Timmerfabriek

]. Koolen te Eindhoven.

40 De korenmolen van Stratum met op de achtergrand de Sint-]oriskerk.

De Stratumse molen, eigendam van molenaar Van Graotel, was een stellingmolen die stand in de Looiakkers, ongeveer op de hoek Anna Bijnsweg / Hofdijkstraat. De molen is omstreeks 1815 gebouwd en heeft tot 1920 dienstgedaan als koren- en schorsmolen. Het gemalen schors werd gebruikt bij het looien van de huiden in de diverse leerlooierijen langs de Dommel in Eindhoven. In

1 938 werden van de molen de kap en de wieken afgenomen, waarna in 1950

de inmiddels vervallen molenromp en de molenaarswoning werden gesloopt.

..-

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek