Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2703-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Strijp'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

S9 HetVeemgebouwaan de Beukenlaan. In de Philipsfabrieken werkten niet alleen Eindhovenaren, maar ook veel mens en van buiten.

Omdat er onvoldoende aanbod uit de regio was, ging Philips zelfs arbeidskrachten in Belgie werven die met VIPRE-bussen op werkdagen tussen Eindhoven en hun woonplaats heen en weer pendelden. Recht tegenover het Veemgebouw op de hoek van de Beukenlaan en Zwaanstraat, waren grote parkeerterreinen waar rand de klok van vi]f uur tientallen van dergeIijke auto buss en stonden te wachten op hun passagiers. Vanuit het Veemgebouw werden tussen 1948 en 19 S 1 experimentele televisie-

uitzendingen verzorgd. De houten toren boven op het gebouw deed tot 19 S 1 dienst als zendmast voor deze Phiu ps Experimentele Televisieuitzendingen.

60 Het Natlab in 193 O. Dit laboratori um was in 1 9 1 4 gesticht als het Natuurkundig Laboratorium, beter bekend als het Natlab. Binnen tien jaar verwierf dit Philipsonderdeel bekendheid over de hele wereld. Het gebouw op deze foto werd in 1923 geopend en herbergde heel wat experiment en van het bedrijf Het werd dan ook extra beveiligd. Er werden allerlei onderzoeken gedaan. Heel wat jonge ingenieurs zijn er gepromoveerd en werden later zelfs als professor door de Koningin aangesteld.

61 Het Natuurkundig Laboratorium van Philips. Deze ansichtkaart is gedateerd 3 augustus 1951. Het Natlab is uitgegraeid tot een omvangrijk complex van laboratoria, onderzoek- en experimentele praductiecentra. Op de achtergrand het Veemgebouw met zijn houten experimentele televisiemast. Spoedig zou het terrein van het Natlab aan de Kastanjelaan te klein worden. In 1963 werd op het toenmalige grondgebied van Waalre gestart met de bouw van een nieuw natuurkundig laboratorium aan de Bayeuxlaan. Thans graeit het complex uit tot de High Tech Campus van Philips waar in de toekomst alle ontwikkelingscentra van Philips Eindhoven

worden samengebracht en ongeveer achtduizend ingenieurs en technici emplooi zullen vinden.

62 Uitzicht op de Philipsgebouwen aan de Kastanjelaan. Op de achtergrond de hoogbouw van de Apparatenfabriek en het Veemgebouw, die zo beeldbepalend werden dat men besloten heeft deze voor het nageslacht te bewareno Ze zijn dan ook op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. In de cultuur historische inventarisatie van de provincie Noord-Brabant werden ze als voIgt omschreven: 'De ruimtelijke werking van de reeks en streng vormgegeven blokken is indrukwekkend. Sommige gebouwen hebben door hun vormgeving en detaillering een individuele kwaliteit, maar vallen in het geheel niet echt op. Dit complex is een voor Ne-

derland vroeg voorbeeld van groot indusrriele ontwikkeling en is van betekenis voor de sociaal-economische geschiedenis alsmede voor de indusrriele archeologie.' De laagbouw op de voorgrond is

inmiddels verdwenen om plaats te maken voor de aanleg van de hogesnelheidslijn van het centrum van Eindhoven naar Eindhoven Airport en naar de nieuwe wijk Meerhoven.

63 De Philips Bedrijfsschool stond open voor iedere jongen die de lag ere school met goed gevolg had doorlopen. Op deze schoolleerde hij een yak (vroeger werd het een ambacht genoemd), kreeg contact met volwassen vaklieden en volgde er het aanvullende onderwijs dat hij op zijn leeftijd nog hard nodig had. Ook werd er tijd besteed aan cursussen Nederlandse taal, wiskunde, lijntekenen, gereedschap- en materiaalkennis, projectieleer en natuurkunde, gymnastiek en sport. Na vier jaar ontvingen de leerlingen, wanneer zij aan de gestelde eisen voldeden, hun vakdiploma en het schooldiplomao Beide stonden ook buiten Philips in hoog aanzien. Heel

wat leerlingen van de ]ongens Nijverheids Onderwijs (JNO) School hebben later topposities in het bedrijfsleven verworven. Geen enkele leerling was na zijn tijd aan het ]NO verplicht bij Philips in

dienst te treden. De meesten deden dit echter maar al te

graag.

Deze opname stamt uit 1928.

64 De Philips Bedrijfsschool direct na de oorlog met het Monument De Roep, Het Licht, Het Schouwen in 1961. Oorspronkelijk was de Philips ]ongens Nijverheids Onderwijs School gestart in 1928 in houten barakken, die vraeger voor opvang van Belgische vluchtelingen hadden gediend. Deze barakken, waarin later het Philips Bouwbureau was gevestigd, stonden op de plaats waar nu de fontein staat, recht tegenover de Etos-bakkerij. Thans is in de oude Philips Bedrijfsschool het Regionaal Opleidingscentrum gevestigd met

een grate variatie aan opleiding en in zowel dag- als avondcursussen voor zowel jongere als oudere autochtonen en allochtonen.

6S Tegenover de ]NO School op de hoek Glaslaan/Lijsterbeslaan werd het gebouw van de Philips Cooperatieve Broodfabriek gebouwd, de latere Etos-bakkerij met dito winkel. In feite werden vanuit dit gebouw alle Etos-winkels bestuurd. Deze foto uit 1920 geeft een mooi beeld; ook van de bakkerswagens die in de rij klaar staan om brood te gaan venten. Naast de bakkerij had Etos de beschikking over drogisterijen, levensmiddelenwinkels, slagerij en kolenhandel. De oprichting van de Etos was een reactie van Philips op de gedwongen winkelnering, die aan het eind van de negentiende eeuw nog heerste.

66 De ]onghlaan in 1924 met rechts de Lijsterbeslaan, die beide in 1920 waren gerealiseerd. Het waren voornamelijk midden standswoningen die gebouwd werden voor de beambten die bij Philips werkzaam waren. Ze werden gebouwd onder architectuur van architect Smit. Deze foto toont aan hoe weinig gemotoriseerd verkeer er in die tijd was. De mens en liepen en fietsten midden op de straat.

67 De Philips Lagere School op de hoek Mathildelaan/De ]onghlaan. Plaatsgebrek op de bestaande lag ere scholen dwong Philips in het begin van de jaren twintig zelf onderwijsfaciliteiten in het leven te roepen. In 1923 en 192 6 werden door de Philips Vereniging voor Onderwijs en Volksontwikkeling een kleuterschool en een lag ere school gebouwd.].W Hanrath was de architect van dit schoolgebouw.

68 Het Ontspanningsgebouw Philipsfabrieken. Het Philips Ontspanningsgebouw, het PO.c. in de volksmond, werd in november 1929 geopend. Het omvatte twee eetzalen voor zeven- it achthonderd personen. Tevens waren er een bibliotheek, een leesannex studiezaal, een biljartzaal en een gymnastiekzaal aan verbonden. Voor vergaderingen waren er enkele kleinere zalen. De bovenzaal werd tevens gebruikt voor ton eelvoorstellingen en vanaf 1934 werden er ook regelmatig films vertoond. Aileen 'R.K. goedgekeurde' films, om moeilijkheden te voorkomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek