Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Tongelre

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Tongelre

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3563-4
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Tongelre'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59 In 1930 werd de naam 'School tot Nut van hetAlgemeen' gewijzigd in Nutsschool. Het was de oudste Nutsschool en de eerste neutrale school in Eindhoven. In de jaren twintig kwamen de leerlingen niet enkel uit Eindhoven, maar zelfs uitValkenswaard en Helmond. Een van de bekendste oudleerlingen is zander meer Frits Philips. Zijn vader Anton en zijn oom Gerard Philips behoorden tot de stichters van de school. Andere bekende namen van leerlingen zijn: Elias, Bruning, Van Dissel en De ]ongh. Het waren allen kinderen van Eindhovense fabrikanten. Tach was het

geen eliteschool, want kinderen van arbeiders zaten er naast kinderen van fabrikanten. Er kwamen oak veel joodse kinderen naar de Nutsschool. Voor de Tweede Wereldoorlog werd

de school in de volksmond oak wei ]odenschool genoemd, mede omdat er

's zaterdags geen les werd gegeven. Op de speelplaats, achter de school, staat een zeldzame Amerikaanse

vlindernootboom. De postzegels werden toen kennelijk oak wei eens op de voorkant van een kaart geplakt.

Eindhoven. Villapark. Nutschool.

60 Fazantlaan met Montessorischool (Villapark). In 1925 werd er naast de twee meisjesscholen aan de Kwartelstraat/Treurenburgstraat ook een Montessori- en een frobelschool aan de Fazantlaan gebouwd. Dit onder het pastoraat van pastoorVan Oerle, bouwpastoor van de Sint-Antoniuskerk. De scholen stonden onder leiding van de zusters ursulinen. Montessori was een Italiaanse pedagoge die door haar begeleiding van zwakzinnige kinderen een speciale onderwijsmethode ontwikkelde, die later ook bruikbaar bleek te zijn voor de opvoeding van normale kinderen. Het Montessorionderwijs gaat ervan uit dat niet het van buitenaf aanbrengen van kennis en gedragingen het doel moet zijn, maar het scheppen van

voorwaarden, door een goede omgeving en goede leiding, waardoor kinderen zelf tot ontwikkeling komen.

Het Montessori-onderwijs maakte vooral in de begin-

'Huize Mees Heerenshof' van de stichting Beter Wonen.

jaren van de twintigste eeuw een grate opgang. Op 30 oktober 1987 hebben de scholen, zowel aan de Fazantlaan als Kwartelstraat en Treurenburgstraat, plaats moe ten maken voor

61 De zevenklassige Bijzondere Meisjesschool voor Lager Onderwijs 'SintUrsula' aan de Treurenburgstraat en Kwartelstraat. De school werd in 193 1 in gebruik genomen door de eerwaarde zusters ursulinen uit de Kwartelstraat. Het gebouw kreeg direct vermaardheid door zijn gunstige hoekbebouwing, die als een waardige oplossing van het straatbeeld werd gezien. De aansluiting met het bestaande klooster aan de Kwartelstraat was door het terugbrengen van het hoge geveldak goed geslaagd. Door de verdere varierende dakvlakken kreeg het geheel een vriendelijke uitdrukking. De royale afmetingen van de raampartijen met de daaronder gemetselde bloembakken werkten daaraan mee. Het gebouw was zowel in- als

uitwendig in frisse kleuren geschilderd. De aannemer was H. van Heesewijk & Zn. uit Best. Het geheel was een ontwerp van het architectenbureau P. van den Boomen ]zn. uit Eindhoven. Bij de inzegening stelde

pastoorVan Oerle: 'Ik breng dank uit aan architect Van den Boomen, die met zijn eerste tot stand gebrachte schoolgebouw, een vruchtbaar en succesvol werk heeft verricht.' De we thouder van Onderwijs noemde

de school zelfs een praktisch modern onderwijsinstituut.

62 Met weemoed namen de parochianen op 27 januari 1991 afscheid van de prachtige Heilige Antonius van Paduakerk op de hoek Fazantlaan/ K wartels traat. Daar had zo menigmaal het "Ie Deum Laudamus' (U, Heer, loven wij) geklonken. De kerk, die eigenlijk op het grondgebied van Stratum stand, was een bouwwerk van de Amsterdamse architect

Jan Stuyt, bekend door zijn 'koepel' -kerken. Nadat op 17 maart 1917 de eerste steen was gelegd, werd de kerk op 23 mei 1918 ingewijd. De eerste pastoor was de weleerwaarde heer c.c. van Oerle, die als bouwpastoor veel werk heeft moe ten verzetten am

de voor de bouw benodigde gelden bijeen te sprokkelen. Deze kaart van de Villaparkkerk, zoals hij in de volksmond meestal werd genoemd, is afgestempeld in 1924.

EINDHOVEN. Kerk Villapark

63 De fota is een afbeelding van de centrale beschildering van de koepel in de Heilige Antonius van Paduakerk van HetVillapark. Ter gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van pastaor CC van Oerle werd hem in 1 925 door zijn parochianen een cadeau aangeboden. Het geschenk bestond uit de beschildering van de kerk, inclusief de koepel.

Het kunstwerk werd aangebracht door de Blaricumse kunstenaar Jan Oosterman, die er in 1924 aan begon en zijn werkzaamheden begin 1930 beeindigde. De kerk had een omvangrijk volume door een groot priesterkoor en een breed schip. De koepel had duidelijk neobyzantijnse trekken. In 1955 werd het interieur van de kerk veranderd onder lei-

ding van de Eindhovense architect CH. de Bever. Met de sloop van de kerk

waar de kerk heeft gestaan, zijn woningen gebouwd.

in 1 99 1 ging ook deze prachtige plafondschildering verloren. Op de plaats

64 Fazantlaan op een ansichtkaart van voor 1927. De kerk op de voorgrond was de gereformeerde Oosterkerk. Door teruggang van het aantal kerkbezoekers werd de kerk te koop aangeboden. De gemeente Eindhoven was de koper en verhuurde de kerk aan de Turkse moslimgemeenschap. In 1989 werd de tot moskee omgebouwde kerk weer door hen verlaten na het gereedkomen van de Fatih Moskee aan de Willemstraat in het stadsdeel Strijp. Het parochiebestuur van de Sint-Antoniuskerk Villapark had toen interesse voor het oude kerkje am het gebouw als vervangende kerk te gaan gebruiken voor de te groat geworden Sint-Antoniuskerk verderop in deze straat. Na een grondige restauratie

werd de kerk in januari 1991 weer in gebruik genomen voor de katholieke erediensten. Vele kunstvoorwerpen uit de oude kerk werden, op de dag van de ingebruikneming in ja-

nuari 1991, in processie overgebracht naar het nieuwe onderkomen. Verderop is duidelijk de omvangrijke kerk van SintAntonius van Padua te zien. De Fazantlaan was toen nag

niet bestraat. Rechts de latere Lakerstraat.

Villupark

65 Huize Granville, gelegen aan de Parklaan 95. Het zau volgens de jaaraanduiding boven de monumentale entree gebouwd zijnAD.96 (Anno Domino 1 896) . De eerste bebouwing van de Parklaan en daarmee van Het Villapark was de bouw van huize De Laak in 1907 in opdracht van Anton Philips. Kart daarap werd Villa Elsheim van de fabrikant Bruning gebouwd. De vraag is of de aanduiding van het bouwj aar AD. 96 wei juist is. Maar Huize Granville is een van de prachtige panden aan de Parklaan. De bebouwing van Het Villapark is tot stand gekomen tussen 1907

en 1935. Het was een initiatief van particulieren; met name van de NV Philips, de grandmaatschappij Stratum- Tongelre en de woningbouwvereniging voar de Rooms Katholieke

Middenstand. De Parklaan geldt als de centrale hoofdas en dient als ontsluiting van het gebied. De oudste bebouwing bestaat uit villa's en blokken van twee tot vijfhuizen, vaak

een geheel varmend met de hoekpanden van de zijstraten. Een van de grate architecten die op initiatief van Philips veel heeft gebouwd, was ].W Hanrath.

Eindho~en. Parklaan, Huize Gran~ille.

66 Huize Elsheim van de familie]. Bruning aan de Parklaan 97, op de hoek van de Nachtegaallaan. Deze villa werd in 1907 gebouwd en vormde samen met 'overbuurrnan' Huize De Laak van de familie Philips de eerste bebouwing aan deze straat en in Het Villapark. Beide villa's hadden grate tuinen, die parkachtig aandeden. Deze ansichtkaart is op 20 oktober 1910 afgestempeld. Picus-directeur ]. Bruning gaf de villa de naam van zijn echtgenote (Elsheim). Jean H.]. Bruning was mede-eigenaar van sigarenkistenfabriek

]. Bruning & Zn., de latere Picus-sigarenkis tenfabriek, bijgenaamd De Kist. De familie Bruning was afkomstig uit Langendiebach in Duitsland, waar zij al een sigarenkistenfabriek be-

zaten. Voor hun zoon August Bruning stichtten zij in de jaren tachtig een sigarenkistenfabriek in Eindhoven. Aanvankelijk prabeerde Jean H.]. Bruning zijn toekomst op te bouwen

in het verre Amerika. Van daaruit keerde hij terug am in 1884 de leiding van het bedrijfvan zijn braer August over te nemen. Jean trauwde in 1893 met Else von der N ahmer, dochter

van de Eindhovense textielfabrikant H. von der Nah-

mer.

67 Huize Elsheim op de hoek Parklaan-Nachtegaallaan. Eindhoven had twee katholieke ziekenhuizen. De Vereeniging voor Diaconessenarbeid en de Vereeniging voor Protestantsch-Christelijke Ziekenverpleging Eindhoven zetten zich in voor de realisering van een protestants ziekenhuis. In 1933 werd voor dat doel de villa aan Parklaan 81 gehuurd. Reeds twee jaar later werd verhuisd naar villa Elsheim. Hierin werd het zusterhuis ondergebracht. Achter de villa kwam een nieuw ziekenhuis dat eind 1939 klaar was. Mede door toedoen van zuster Johanna

Kleinod met haar doorzettingsvermogen, organisatietalent, bekwaamheid en christelijke geloofsovertuiging werd het gezicht van

het ziekenhuis door naastenliefde bepaald.

68 Deze ansichtkaart met als opdruk Diaconessenhuis (Zusterhuis) aan de Parklaan stamt uit de oorlogsjaren. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd op 13 januari 1940 het nieuwe ziekenhuis na een feestelijke opening in gebruik genomen. De eerste aanzet telde negentig bedden. Een deel van het ziekenhuis werd door de Duitse bezetter gevorderd en kreeg als Feld-Lazarett Duitse slachtoffers binnen. Tegen de verdrukking in bleefhet Diaconessenhuis na de oorlog groeien. Het was burgemeester mr. H.A.M.T. Kolfschoten die in 1 95 1 het advies gaf aan

de bouw van een geheel nieuw ziekenhuis te denken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek