Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3600-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

11 De omgeving van de Fellenoord tijdens de afbraak. Het tweede gebouw rechts was de Citybioscoop, die vooral bij de jeugd geliefd was. Op woensdagmiddag werden er cowboyfilms gedraaid met veelal John Wayne in de hoofdrol. De entree was op die middagen zeer laag en men mocht gaan zitten waar men wilde. Degenen die normaal op de derde rang zaten, namen dan op het balkon plaats. De Citybioscoop, voor de Tweede Wereldoorlog het Luxor Theater, was gevestigd in het oude pand van Musis Sacrum. In de volksmond werd het theater ook wel het Vlooientheater genoemd, omdat het een echt ouderwetse bioscoop was waarbij men dacht dat elk moment het balkon naar beneden kon

komen. Tijdens de laatste voorstelling in het theater begonnen de bezoekers uit protest de banken af te breken.

12 De Sint-Antoniuskerk Fellenoord. De stichting van de kerk werd mogelijk gemaakt door een gift van wijlen].P. Grewen uit Rotterdam. Hij liet zijn vermogen na aan het bisdom 's-Hertogenbosch voor het bouwen van kerken ter ere van de HeiligeAntonius van Padua. De kerk werd ontworpen door de Rotterdamse architect Margry. Op 19 april 1909 werd zij geconsacreerd door mgr. Wilhelmus van de Ven. Bouwheer was pastoor Johannes Peters, naar wie de Pastoor Petersstraat is genoemd. Hij overleed op 1 februari 1932 en werd opgevolgd door pastoor 1. van Wijck. Bij het zilveren priesterfeest van pastoorVan Wijck, op 1 juni 1937, werd de kerk verrijkt met een

Mariakapel (links vooraan). Hierin werd het fraai gerestaureerde anti eke beeld van Ons Lieve Vrouwke van Fel-

lenoord vereerd. Het beeld zou omstreeks 1850 in De Dommel bij het molenwiel zijn gevonden door de molenaarsknecht Van Hirtem, die werkzaam was bij de Schimmelse Molen (Woenselse watermolen) en die op de Broekseweg woonde. Aan Maria werden veel gebedsverhoringen toegekend. Het beeld staat nu in de nieuwe wijkkerk van de Paulusparochie aan de Boschdijk. Tijdens de bevrijding van Eindhoven op 19 september 1944 werd de kerk bijna geheel verwoest, na ook al veel schade te hebben opgelopen bij het bombardement van 6 december 1942. Na de oorlog werd de kerk onder lei ding van de architecten ir.]. van Buytenen uit Eindhoven en]. Schijvens uitTilburg gerestaureerd. Op zondag 17 oktober 1971 was de laatste eucharistieviering, waarna de kerk werd gesloten.

In oktober 1973 werd de Sint -Antoniuskerk gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe Fellenoordcomplex en de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Boschdijk

op het viaduct. De toren werd op spectaculaire wijze op

14 februari 1974 opgeblazen.

13 De Sint Antonius van Paduakerk, die in de volksmond Fellenoordkerk werd genoemd, werd in 1909 voltooid. Hier begon de Boschdijk. P. Derkx schreef dit toepasselijke gedicht na de sloop van de kerk in 1973!

Men heeft ze gesloopt, men heeft ze verkocht,

Waar de armste der armen, steeds troost heeft gezocht. Daar heeft Hij gewoond, dat was zijn huis,

Voor troost der bedrukten was Hij altijd thuis.

Zoveel honderden keren heb ik Hem daar gegroet,

Als kind met mijn petje en later met mijn hoed.

Nu is Hij verdwenen en is alles gedaan,

Zelfs de fundering heeft men niet laten staan. Met centen en stuivers ontstond er Zijn huis, Wat is er gebleven, wie groet nog Zijn kruis?

Nog zeer, zeer sporadisch staat Zijn kruis langs de weg, Heel dikwijls verborgen door schutting of heg.

Was 't soms niet genoeg, wat Hij heeft gedaan?

Of moest Hij nog eens al dat lijden doorstaan?

Een pracht monument, de Kerk van Fellenoord,

Men heeft ze gesloopt, de grond ingeboord.

De Kerk werd verkocht, was niet meer rendabel. En al wat voorbij is, was dat slechts een fabel?

Maar bij de Heilige Lambertus in Gestel is dat NIET gebeurd. Daar heeft men zijn God niet het huis uitgesleurd.

Neen, daar werd gestreden, bij dag en bij nacht,

En huilt nu de duivel, en Lambertus, die lacht.

Want Hij heeft gegeven de kracht voor het leed,

Voor bloed, zweet en tranen, dat armoede heeft. Zo is het gebeurd, ja, zo is het geschied,

Maar de oudjes van Woensel, zij hadden verdriet. Nog enkele jaartjes, dan is alles gedaan,

Dan weet toch geen mens nog, waar de Kerk heeft gestaan. Een enkele druk op de knop door de groten

Een heel onze wereld ligt dan in moten

Dan blijft van deez' aarde geen lor meer bestaan, En komen we allen bij Petrus aan.

Wees goed voor Uw broeder, draag geduldig Uw kruis,

Dan zegt straks Petrus:'Kom mensen, UwVader wacht thuis.

14 Boschdijk: split sing met De Hemelrijken met het bekende cafe Riche, dat voor die tijd cafe 't Wiel heette en eigendom was van Marietje Vriends. Later ging het over in handen van de familie Denkers. Toen ]antje Denkers overleed, werd hij volgens zijn wens in een lijkkist bovenop het biljart opgebaard. In 1463 komt, voor het eerst volgens de aantekeningen van Ferd Smulders in het Bossche archief, de aanduiding 'Dat Hemmerrijck' voor. Het stamt waarschijnlijk af van 'heem' of'heim', een woonplaats bij een bos (rijck of rick). Enkel tot aan de Houtstraat had De Hemelrijken, komend vanaf de Boschdijk, aan de rechterzijde bebouwing. Deze ansichtkaart is in 1922 afgestempeld, maar de opname dateert van de mobilisatietijd van de Eerste Wereldoorlog. Links achter de

fietsers is een compagnie militairen zichtbaar, die kennelijk 'op de plaats rust' staan met het gezicht hoopvol naar het cafe gewend.

15 Hemelrijken; een ansichtkaart gedateerd op 8 september 1932. Architect

C. Smit ontwierp in 19141915 de buurt Hemelrijken. De eerste huizen werden er in 1914 gerealiseerd. De Schoolstraat en De Vriesstraat bestaan uit vrij eentonige rijen van een laag, waar slechts regelmatig geplaatste puntgevels enige afwisseling geven. Verderop, richting Vredesplein, stonden aan de linkerzijde wat oudere huizen. Ook waren er enkele winkels, zoals de boekwinkel Van Tuijl, Miet Fransen met manufacturen, slager Van Tuijl, groenteboer Paulke Sprengers, Mien van Tuijl met haar carnavalskleding en de drogisterij van Pietje de Zeeuw. De sigarenzaak van oud-EVV-keeper Heintje Maas mag zeker niet worden vergeten, net zoals de vishandel van Viveen en de hoedenmakerij van mevrouw

De Vries. Op het adres Hemelrijken 77, op de hoek

van de Schoolstraat, werd in 1904 een open bare school gebouwd. Het gebouw is nu het onderkomen van een aantal beeldende kunstenaars.

16 Hoek Hemelrijken en Houtstraat met banketbakkerij Van Haandel. Deze opname uit 1932 is van hoffotograaf Van Beurden. Een typische Woenselnaar was 'rnanke Tineske'. Met zijn stootwagen ging hij 's zaterdags langs de huizen om brood en kadetjes te verkopen, die hij op zijn beurt van bakker Van Oorschot, de overbuurman van collega Van Haandel, betrok. Met luide stem riep hij dan: 'Pistolekcs.' In de Houtstraat waren de rooms-katholieke meisjesschool en de mulo.

In de Pastoor Petersstraat, die in 1938 werd aangelegd, was de rooms-katholieke ulo Sint Thomas van Aquino voor jongens. Alle jongens van deze school Hadden een ver-

bod om in de Houtstraat te komen. Overtreders werden zwaar gestraft. Vooraan in de Hemelrijken stonden huizen met een portaaltje ervoor. Er woonden beter gesitueerden, die bijna allen een meisje in

dienst Hadden. Aan de Hemelrijken was ook de bekende grammofoon- en radiozaak van de familie Van den Broek gevestigd.

17 Pensionaat Sint-]osef, Industrie- en Huishoudschool Hemelrijken - Eindhoven. Het schoolgebouw annex klooster werd in 192 2 gebouwd voor de Congregatie van de Zusters van Liefde van ]ezus en Maria Moeder van Goede Bijstand uit Schijndel, in de volksmond beter bekend als de zusters van Schijndel. De zusters beschikten aan de Hemelrijken en Houtstraat over bijna 1,8 hectare grond met daarop het klooster, de voormalige rectoraatswoning Hemelrijken

1 1 7 (links van het klooster) en de rooms-katholieke huishoudschool rechts.

Aan de Houtstraat lag de bewaar(kleuter)- en de lagere school voor meisjes. Het kloostergebouw deed ook dienst als meisjespensionaat voor leerlingen van de huishoud- en de lagere school. In 1979 kocht de gemeente het

hele complex voor 2,5 miljoen gulden, omdat de zusters verhuisden naar een nieuw klooster aan de Mgr. Swinkelstraat. De gemeente was van mening dat de aangeboden eigendommen een zodanig dominerend element

vormden, dat die voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied WoenselZuid van groot belang waren. In 1988 werd het voormalige kloostergebouw verkocht aan de Stichting Student en Huisvestiging Eindhoven. Na een

grondige restauratie biedt het nu aan ruim honderd studenten huisvesting. De schoolgebouwen werden gesloopt om plaats te maken voor kantoorcomplexen.

Voorgevel Pensionaat ,,51. Josef", Industrle- en Huishoudschool - Hemelrijken-Eindhoven Rcproduclle

18 Hemelrijken met rechts sigarenmagazijn Molkenboer Rooymans op een ansichtkaart gedateerd 12 mei 1950. Deze omgeving was al vroeg als landbouwgrond in gebruik; tot 1920, toen Woensel opging in Groot Eindhoven en veel van deze gronden een bestemming kregen voor de bouw van woningen. Omdat de gronden onbebouwd waren, konden de zusters van Schijndel ruim 1,8 hectare grond kopen voor de bouw van hun kloostercomplex. Er was voldoende ruimte voor de bouw van de vele woningbouwwijken, zoals het Hemelrijken, voor de vele arbeiders die werk vonden bij onder meer de Philipsfabrieken. Door de verpaupering in deze wijken, die vooral na de oor-

log optrad, kreeg met name het Hemelrijken een bepaald stempel opgedrukt. Door toedoen van de overheid is er in dit deel van Woensel veel ten goede veranderd.

19 De Houtstraat. Slechts enkele panden van deze straat hebben de gemeentelijke sloopwoede overleefd. De huizen hebben nu nog prachtige gevels en werden door een Belgische aannemer gebouwd. Deze aannemer was tijdens de Eerste Wereldoarlog van 1914 tot 1918 naar ons land gevlucht. In 1991 ontstond grate commotie bij de omwonenden, toen de gemeente het plan opvatte om op het plantsoentje voar de huizen een paviljoen te bouwen voor de vestiging van een muziekhandel. Volgens de gemeente en de middenstand zou het paviljoen het karakter van de Kruisstraat als winkelstraat versterken en zou er meer samenhang komen met

de Fellenoard en het Piazzagebied. Omwonenden verzetten zich met succes tegen het plan; zij wens ten hun uitzicht te behouden. Sinds kart zijn de karaktervolle huisjes met hun topgeveltjes gerenoveerd

en is het laatste restantje van de Houtstraat bewaard gebleven.

20 Split sing Boschdijk en Binnenpad. Het Binnenpad de naam zegt het al- was een verbindingsweggetje tussen

't Eindje en de Boschdijk en kruiste halverwege de Harmoniestraat. Het pad was maar gedeeltelijk bebouwd. Voetgangers en fietsers maakten er voornamelijk gebruik van, omdat het in hun ogen korter leek en voor ander verkeer was afgesloten. Vanuit het Binnenpad liep nog een klein straatje, dat weer op de Boschdijk uitkwam. Op de hoek was de Fratersschool en daarnaast de Sint Antonius van Paduakerk. De Boschdijk was een belangrijke hoofdweg naar Boxtel en 's-Hertogenbosch. Vanaf het centrum van Eindhoven liep rechts de

stoomtram naar Son en verder. [uist op de split sing lag de rund- en varkensslagerij Verhoeven en rechts ervan, nog juist aan de Boschdijk, cafe De Tramhalte. Aan de linkerzijde van de Boschdijk,

niet zichtbaar, was de bekende rijwielhandel Boogers, die later B.S.A.-motoren ging verkopen en daar veel bekendheid door verwierf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek