Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3600-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door Woensel'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

31 Het Gezellenhuis, woonhuis voor jonge mannen, aan de Torricellistraat. Deze ansichtkaart is uitgegeven door de Nederlandse Hervormde Woningstichting te Eindhoven. De opname is gemaakt door ].H. Norgmeijer uit Renesse. Met de toestroom van de vele werknemers naar de zich sterk ontwikkelde industrie in Eindhoven, diende ook voor de huisvesting van al deze mensen te worden gezorgd. Naast de vele nieuwe woonwijken verrezen er ook gezellenhuizen voor de opvang van jonge mannen en vrouwen. Bekend zijn het gezellenhuis Ons Thuis aan de Deken Van Somerenstraat, speciaal bedoeld voor 'Heeren' uit alle gezindten, het gezellenhuis aan de Guido Gezellestraat als 'woonhuis voor jonge mannen', het huidige Hotel Parkzicht aan de Alb. Thijmlaan, gebouwd

door Philips als gezellenhuis voor vijftig jonge vrouwen, en het voormalige Dommelhotel aan de ]onckbloetlaan voor vijftig mannelijke beambten. Naast de gezellenhuizen op katholieke en algemene grondslag diende er

ook een tehuis op hervomde grondslag te komen. Het verrees aan de Torricellilaan 1 op de hoek met de Edisonstraat. Het werd in 1930 gebouwd als jongemannentehuis voor vijftig arb eiders in opdracht van het Nederlandsch ]onge-

lings Verbond, onder architectuur van A. Ingwersen uit Amsterdam, die in Eindhoven diverse van deze huizen heeft gebouwd.

32 De Wattstraat met rechts de Musschenbroekstraat. Voor en direct na de Eerste Wereldoorlog kwam de woningbouw voor de huisvesting van de grote toestroom van werknemers voor de Eindhovense industrie goed op gang. Die peri ode werd gekenmerkt door kortstondige, maar omvangrijke, financiele steun door de rijksoverheid. Dit heeft geleid tot de oprichting van een elf tal woningbouwverenigingen in Eindhoven. In 1919 wordt het stelsel van huurbijdragen voor woningwetwoningen vervangen door een nieuwe regeling, waarbij het volledige exploitatietekort van woningbouwverenigingen ten laste kwam van de rijksoverheid en gemeente onder voorwaarde 'dar de huur, blijvende binnen de grens van hetgeen de arb eider kan betalen, zo hoog mogelijk wordt opgevoerd'.

Een van de opgerichte woningbouwverenigingen was Vereniging Volkshuisvestiging Eindhoven (1911). Buiten de particuliere woningbouw waren het de woningbouwverenigingen, die een om-

vangrijke woningbouw realiseerden in het gebied dat thans bekend staat als Woensel- West. Hierbinnen vormen de Edisonstraat en de Wattstraat de twee hoofdassen, waar het stratenplan omheen

is gerealiseerd. De Wattstraat was oorspronkelijk een zandpad dat recht tegenover het kerkhofbegon en waar voornamelijk Philips-kaderpersoneel kwam te wonen.

33 De Wenckenbachstraathoek Wattstraat. Direct na de annexatie van Woensel in 1920 werd begonnen met de bouw van de natuurkundigenbuurt. Toen de overheid na 1925 niet meer aan de subsidieaanvraag kon voldoen, nam Philips de taak van bouwer over en bouwde de natuurkundigenbuurt af. Het duurde tot 1940 voordat het omvangrijke bouwproject, met woningen zowel voor arbeiders als het kaderpersoneel, voltooid was. De buurt heet tegenwoordig WoenselWest en dreigt ten prooi te vall en aan afbraak. De voorgaande opname en ook deze dateren van 1953 en zijn een uitgave van magazijn LEBO.

34 Het Minckelersplein met de Kamerlingh Onnesstraat. In de tijd dat deze huizen werden gebouwd, moesten de woonblokken noord-zuid georienteerd zijn zodat men zaveel mogelijk zan in huis kreeg; minimaal een of twee uur in alle woonvertrekken. Ook de straatbreedte speelde daarbij een cruciale rol. Tevens trachtte men in woonbuurten centrale plein en te realiseren, zoals deze ansichtkaart duidelijk laat zien. Het was de bedoeling dat aan een dergelijk plein gemeenschappelijke en open bare voorzieningen of groenvoorzieningen kwamen. Hier is die functie nooit gerealiseerd. De serie ansichtkaarten 34 tot en met 42, met uitzondering van 41 ,

zijn uitgegeven door].C. van Nierop aan het Celsiusplein 1. Ze geven een goed beeld van de gevarieerde bebouwing van Woensel- West, direct na de realisatie van deze wijk.

'~,

~.~"':~~~::..:.:~ -

EINDHOVEN. MINCKELERPLEIN MET KAMERLINGH ONNESSTRAAT.

3S De Minckelerstraat gezien vanaf de Stephensonstraat in de richting van de Boschdijk. Op de hoek was een herenkapper annex sigarenzaak gevestigd. Het maken van een foto was to en nog een bezienswaardigheid: men poseerde op de stoep voor de woning en wachtte geduldig af totdat de fotograaf zijn werk had gedaan. Dit gebeurde in de jaren twintig van de vorige eeuw, toen de fotografie toch al enkele decennia oud was. De eerste ansichtkaarten waren zelfs aan het einde van de negentiende eeuw al op

de markt gebracht. De bouw van de huizen komt overeen met die in de Kamerlingh Onnesstraat. Het waren ruime woningen, speciaal ge-

bouwd voor het middenkader. De Minckelerstraat vormt met het Minckelerplein, Boschdijk, Lorentzstraat en de Newtonstraat de begrenzing van een omvangrijk renovatieproject in Woensel-West.

Hierbij moeten 243 woningen vervangen worden door nieuwbouw aan het einde van de jaren negentig en het begin van deze eeuw.

EINDHOVEN. MINCKELERSTRAAT.

36 De Buijs Ballotstraat. De huizen in deze buurt waren eigendom van de Volkshuisvesting. Lang werden ze beheerd door de heer Schell enbach, bij wie de bewoners met hun onderhoudsklachten terecht konden. Deze straat is een zijstraat van de eerder genoemde Minckelerstraat. Wanneer men de bouw van deze huizen vergelijkt met die van de Minckelerstraat ziet men dat deze huizen qua omvang kleiner zijn; hetgeen ook blijkt uit de vloeroppervlakte. De huizen waren kennelijk bedoeld als arbeiderswoningen. Met de renovatie van Woensel- West, in de jaren negentig van de vorige eeuw, werden juist deze woningen vervangen door nieuwbouw.

Renovatie bleek niet meer mogelijk, omdat de huizen na zoveel jaar bewoning uitgewoond bleken te zijn.

EINDHOVEN. BUIJS BALLOTSTRAAT.ยท

37 De Drebbelstraat viel in 1939 ten prooi aan een windhoos. De huizen op deze ansichtkaart verloren toen, op een zondagavond tijdens de Woenselse kermis, hun daken. De windhoos raasde over de Barrierweg en Boschdijk om vervolgens de Edisonstraat, de Drebbelstraat, de Fahrenheitstraat en de Jan van de Heydenstraat aan te doen. De windhoos sloeg met vernietigende kracht toe. Van de toenmalige vrij nieuwe Pastoor Van Arskerk werd ook het dak weggerukt. Er was heel wat schade, maar door eendrachtige samenwerking werd alles binnen de kortste keren hersteld.

EINDHOVEN. DREBBELSTRAAT.

38 De Newtonstraat kwam uit op het Newtonplein. Daaraan lag het toenmalige voetbalveld van ESV (Eindhovense Sport Vereniging), op de plaats waar Philips nu in de hoge gebouwen is gehuisvest. Het terrein, waar later ook handbalvereniging De Vriendschap gebruik van maakte, was samen met de leemkuilen van de steenfabriek Van Hapert een ideale speelplaats voor de jeugd.

De politieagenten Van Veen of Van der Wielen hielden er een oogje in het zeil en zagen er op toe dat de accommodatie niet werd afgebraken. Achter de steenfabriek lagen kleine en grate plass en waar de leem, voor de fabricage van stenen, werd uitgebaggerd. In

de zomer werd er in de plassen gezwommen en

's winters volop geschaatst.

39 Het Celciusplein met links een sigarenmagazijn. Het

grot ere pand in het midden van de foto was de glas- en verfwinkel van de familie Donkers. Op dit plein werden in 1939 ook de daken van de huizen door een windhoos weggerukt. Jarenlang was agent Klerks in de buurt de schrik van de jeugd, wanneer die kattenkwaad uithaalde. Dit plein vormde de afsluiting van de stedenbouwkundige hoofdstraat, de Edisonstraat, door de wijkWoensel-West. Deze straat was bij het uitkomen op het Celsiusplein voorzien van een plantsoen. Op oude plattegronden komt duidelijk tot uiting dat de hele wijk rijkelijk was voorzien van groen om daarmee

de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de wijk te vergroten.

EINDHOVEN. CELCIUSPLEIN.

40 De Larentzstraat vrij kart na de realisatie van de bebouwing. Ook de woningen aan deze straat zullen tijdens de renovatie van de wijk WoenselWest worden vervangen door nieuwbouw, waaronder een zestigtal koopwoningen. Deze opname is omstreeks 1925 genomen in de richting van de Boschdijk, die to en ter plekke nog onbebouwd was. Deze en voorgaande opnames zijn een histarisch document gewarden. Zij geven een goed beeld van de woningbouw uit de beginperiode van het optrekken van grate woonwijken voor arbeiders en middenkader, aan het begin van de twintigste eeuw bij de opkomst van de industrie. Deze woonwijken met

hun huizen die niet meer voldoen aan de huidige eisen, maar in hun tijd moderne woningen waren, werden toen gebouwd volgens de eisen van die tijd.

EINDHOVEN. LORENTZSTRAAT.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek