Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum

Auteur
:   Jacques Govers en Willem van der Sommen
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2679-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten - een wandeling door het centrum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49 Kruising Stratumseind, Rechtestraat, Kerkstraat en Ten Hagestraat in begin 1942. Rechts het pand De Gaper waar Kreymborg gevestigd was. Nu is er de Ram-Bam. Links de bekende baekhandel van M.P. van Piere, die zich hier in 1856 vestigde. Dit bedrijfbegan in 1848 ap de Markt een handel in 'Katholiek verantwaorde leesbehaeften', van kantaorbaeken, schriften en schrijfbehaeften. Oak was Van Piere uitgever van wat later het Eindhavens Dagblad zau worden. In 1992 verhuisde het bedrijf naar de Heuvel Galerie.

50 Deze foto is bijna op dezelfde plaats gemaakt als de voorgaande maar dan na het bombardement van 19 september 1944. In een paging de opmars van de Engelsen een halt toe te roe pen, bombardeerden de Duitsers in Eindhoven 'De Corridor' . Dit was de doorgaande route vanaf de Belgische grens die via Valkenswaard en de Aalsterweg verder ging over de Stratumsedijk, het Stratumseind, de Rechtestraat, de Derner en de Boschdijk naar Best en Son. Uiteindelijk zou men dan via Grave en Nijmegen in Arnhem moeten uitkomen. De geschiedenis is iedereen bekend. Market Garden werd

een brug te ver. Het zou nag ruim een half jaar duren eer heel Nederland bevrijd zau zijn.

5 1 De Kloosterdreef in 1904. Later werd de naam omgedoopt in de Ten Hagestraat. Links de roomskatholieke jongensschool en hetVincentiushuis van het R.K. Armenbestuur van de Sint-Catharinaparochie. Later werden beide aan het R.K. Binnenziekenhuis toegevoegd. Rechts het statige pand van notaris Janssen. Daarvoor, niet zichtbaar, was later het 'befaamde' etablissement Het Groen Koffiehuis, waar jonge middenstanders een 'opwarrnertje' gebruikten voordat ze uitgingen. Het cafe van eigenaar Jan de Turck stand vroeger in aanzien. Enkele van de herenhuizen uit de tweede

helft van de negentiende eeuw aan deze zijde van de straat zijn er nag steeds te vinden. In de verte de Paterskerk met op de punt van de toren het 'gouden' Heilig Hartbeeld.

eindhoven, Jeloosterdreef.

", w· (Ie '-... t

/:;

/

52 De Kanaalstraat in 192 9 met op de voorgrond de brug over de Dommel. Rechts het Gymnasium Augustinianum met een groat internaat en aansluitend de Paterskerk. Links achter een hoge gemetselde stenen muur stand de tabaksverwerkende industrie van Mignot en De Block en de tabaksmachinefabriek van Arenco. Mignot & De Block verkocht in de jaren zeventig het bedrijf aan Philip Morris. De

firma Arenco trok naar het industrieterrein De Hurk. Het fabriekscomplex aan de Havenstraat werd in 1981 gesloopt. Thans zijn hier de kantoren van De Lage Landen en apparte-

men ten gesitueerd. Het Gymnasium Augustinianum met internaat werd in 1898 gesticht en verwierf in den lande grote bekendheid. In datzelfde jaar werd de Paters-kerk vol-

tooid. De Heilig- Hartkerk, zoals de kerk officieel heet, werd tussen 1895 en 1898 gebouwd onder architectuur van de architecten

P.]. Bekkers en ].P.!. Hegener.

53 De tabaksverwerkende industrie van Mignot & De Block gezien vanafhet Dorint Hotel. Huize Balkwiel, de voormalige waning van zeepfabrikant Redele en later de burgemeesterswo-ning, verdwijnt al onder de slopershamer. Rechts aan de Vestdijk de gymzaal van de voormalige parochiele jongensschool. Later werd de school gebruikt voor de opleiding van verpleegkundigen. Op de achtergrand het Dela-gebouw. Op het parkeerterrein tussen de school en het Delagebouw zijn tijdens archeologische opgravingen in 1999 de resten gevonden van een drietalleerlooie-

rijen van rand 1900. Een ervan was de bekende leerlooierij van Keunen. Deze kaart was een opraep aan het gemeentebestuur. Aan de achterkant stand de

tekst: 'Maak niet nag een gat, in de Eindhovense binnenstad.'

PHILIP MORRIS EINDHOVEN

30 OKT 81

54 Klooster Marienhage in 1934. Een gedeelte van het klooster ligt nu nog half verscholen achter de Paterskerk en doet nog steeds dienst als verblijfplaats voor de paters augustijnen. Het klooster is te bereiken via de Augustijnendreef. Marienhage, de Paterskerk en het Gymnasium Augustinianum hoorden bij elkaar. Reeds in de vijftiende eeuw werd het klooster Marienhage in het oude kasteel 'Die Haghe' gevestigd. In 1420 schonk Jan van Schoonvorst, heer van Eindhoven, zijn kasteel 'Die Haghe' buiten de stadswallen van de stad aan de kanunniken van

St. Augustinus. Tijdens de

Reformatie werd in 158 1 bij het beleg van Eindhoven het klooster grotendeels in puin geschoten. Het gevolg was dat de kloosterlingen naar elders trokken en de restanten

van het klooster er verlaten bij lagen. In 1794 tijdens de Franse tijd diende het klooster als graanschuur. In de negentiende eeuw vestigde zich een garenmagazijn in de restanten

van het klooster en diende het pand verschillende fabrikantenfamilies tot woning. De paters augustijnen kochten in 1890 het complex en richtten het klooster opnieuw in.

Klooster lIl.ARIENIIAG~

.EINDHOVEN

55 Het riviertje de Dommel zoals het door het hart van Eindhoven stroomt. Rechts de Bleekstraat, genoemd naar de bleekvelden die hier oorspronkelijk lagen, met op de achtergrond de grote ronde gashouder van de gasfabriek. Links bij de hoge schoorsteen de tabaksindustrie van Mignot & De Block. Aan de linkerzijde van de brug de kapel van het Gymnasium Augustinianum, gebouwd door de benediktijner monnik Dom Paul Bellot. De kapel dient thans als kapel voor de studentenparochie van de Technische Universiteit Eindhoven.

56 Het Stratumseind in 192 6 met gezicht op de Sint-Catharinakerk. Links in het eerste pand was jarenlang de Sociale Dienst van de gemeente ondergebracht en later het LabreHuis. Het tweede pand met de typische klokgevel was van slagerij PeelsWeijtens. Rechts is nog juist het huis van Constant Keunen van de gelijknamige leerlooierij zichtbaar. Daarnaast was bakkerij Van Camp. In het pand met de zonneluifel kwam later hotel-cafe Oud Eindhoven. Het Stratumseind was toen een rustieke straat, die de verbindingsweg met het stadsdeel Stratum vormde. Nu geniet deze straat tot

ver in de omtrek bekendheid als uitgaanscentrum voor de jeugd tot 27 jaar. Het grate gebouw links in het midden van de straat was de oude Rechtbank die omstreeks 1870 in

Eindhoven werd opgeheven. Later werd er wei het kantongerecht in ondergebracht.

57 't Molenwater in 1906 lag, komend vanafStratum, vooraan links op het Stratumseind, nabij de huidige brug die voor 1920 de grens met Stratum markeerde. In de winter trad de Dommel vaak buiten haar oevers. Dan stand het Stratumseind voor een groat gedeelte blank. Links is nag juist de watermolen te zien met daarnaast de ruine van de textielfabriek van Smits van Oyen. De fabriek had de bijnaam 'De Bouw'. Aanvankelijk werden de weefgetouwen aangedreven door mid del van waterkracht van de Stratumse watermolen. Omdat de capaciteit te laag bleek, was het bedrijfin 1886 een

van de eerste in Eindhoven die overschakelde op een stoomturbine van 20 pk. Op 24 december 1896 brandde de spinnerij af. Jarenlang getuigde de ruine van het bedrijfvan de

grootte van de voormalige textielfabriek. Naar alle waarschijnlijkheid is deze foto op een maandag genomen, getuige de was achter de woonhuizen aan de rechterzijde. Wat verder-

op lag nag een brug over de oude stadsgracht.

Vitr. N. J. boon, A mae .? 44

58 Het Stratumseind in 1905 gezien vanaf een

van de torens van de SintCatharinakerk. Links het pand, met de gebogen ramen en de ovale uitbouw op het dak, van het Eindhovensch Mannenkoor dat in hun opdracht in 1880 was gebouwd. Het was een societeitsgebouw en concertzaal waarin het koor zijn repetities en uitvoeringen hield. In 1923 werd het pand verkocht aan meubelhandel Van Gorp. Thans huist er cafe 'Thomas'. In 1990 werd bij toeval ontdekt dat het oude interieur van 1 880 nog aanwezig was.

Op initiatief van architect M. Aartsen werd het monumentale pand weer in

oude glorie hersteld en is nu als grand cafe in gebruik genomen. Op de achtergrand is "t College' waarneembaar evenals een gedeelte van de Smalle Haven.

Uitg Wed J C. van Bree Eindhoven.

Stratumseind

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek