Eindhoven in oude ansichten deel 2

Eindhoven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Spoorenberg
Gemeente
:   Eindhoven
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1761-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Eindhoven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Het was een goed idee om, na het uitbrengen van een herdruk van het eerste deeltje van "Eindhoven in oude ansichten", een tweede deeltje te laten verschijnen. De ontwikkeling van Eindhoven vanaf het einde van de vorige tot de jaren dertig van deze eeuw heeft immers zoveel facetten, dat het niet mogelijk is ailes in een boekje te belichten.

Nu is het weliswaar niet de bedoeling van deze reeks een historisch overzicht te geven van aile ontwikketingen, maar anderzijds wil dit boekje zich toch ook niet beperken tot het ophalen van een aantal jeugdherinneringen van stadgenoten die het Eindhoven "van toen" nog hebben gekend. Het wil zich ook tot de jongeren rich ten die dat Eindhoven niet meer hebben gekend en die het Eindhoven van vandaag als iets vanzelfsprekends accepteren. Aan hen wil dit boekje laten zien hoe onze stad er tot omstreeks 1930 uitzag.

Want veel is er veranderd, veel ook is er verdwenen. Het afscheid van gebouwen en straten heeft soms pijn gedaan. Maar het was een deel van de prijs die voor de vooruitgang moest worden betaald. Jammer genoeg is er soms meer opgeofferd dan nodig was. Als u daarvan in dit boekje monumentale voorbeelden aantreft, is dat echter niet bedoeld als een verwijt aan hen die onze stad de laatste vijftig jaar hebben opgebouwd, maar als een waarschuwing aan aile stadgenoten om zuinig te zijn op wat wel bewaard is ge bleven!

Een aantal malen wordt u er in dit boekje op gewezen, dat een bepaald gebouw op de rijks- of op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst. Dat zijn gebouwen die bijvoorbeeld uit oudheidkundig, kunsthistorisch of volkskundig oogpunt belangrijk zijn.

Maar het zijn vaak ook gebouwen waarvan de schoonheid een belangrijk element vormt van de sfeer van de omgeving. Een sfeer die kan zijn gevormd in cornbinatie met zaken die niet op monumentenlijsten voorkomen, zoals een boom of een groepje bomen, een hek, een bloeiende wegberm of een oude muur. Een sfeer die geheel anders is dan de steriele sfeer die wordt geschapen door de kleurloze eentonigheid van al dan niet door gladde gazons of sierplaveisel omzoomd glas en beton. Laten we daarom zuinig zijn op onze monumenten, want zij maken deel uit van het gezicht van onze stad en zij dragen ertoe bij dat onze leefomgeving leefbaar blijft!

Rest mij een woord van dank aan gemeentearchivaris mr. A.L.G.M. van Agt, die mij toestond om, voor zover nodig, uit de collectie van het gemeentearchief te putten. Zonder zijn toestemming zou dit boekje nooit tot stand zijn gekomen. Niet alleen voor het fotomateriaal heb ik overigens van de mogelijkheden die het archief mij bood gebruik kunnen maken. Ook de onderschriften zijn voor een deel dank zij het gemeentearchief tot stand gekomen. Ook aan ing. P.W.E.A. van Bussel, de voorzitter van de "Stichting De Eindhovense Molens", die op mijn verzoek direct bereid was een aantal zeldzame foto's uit zijn prive coilectie voor dit boekje beschikbaar te stellen en die tevens gegevens verschafte voor de onderschriften, zij hier mijn hartelijke dank betuigd, evenals aan J.J .M. van Glabbeek, die mij toestond voor dit boekje ook uit zijn coilectie te putten en die zo vriendelijk was het concept van de tekst voor mij door te lezen. Uit zijn collectie zijn de foto's 39, 40, 50, 69, 73, 77 en 99 afkomstig.

1. Deze foto van de Eindhovense Markt dateert van omstreeks 1900. Aile pan den die u 1angs de Markt ziet staan, zijn inmidde1s gesloopt. Ook de oude lindebomen zijn verdwenen, evenals het neo-gotische stadhuis, waarvan u rechts het torentje ziet. Voor de jonge bewoners van onze stad vormen aileen de torens van de Catharinakerk het bewijs, dat dit plaatje werke1ijk de Eindhovense Markt voorstelt.

Mark!

2. Op deze afbeelding ziet u de andere zijde van de Markt. Rechts staat een pand met een torentje. Op dit torentje stond een windwijzer in de vorm van een olifant. Magazijn "De Olifant" in de Vrijstraat was oorspronkelijk in dit pand gevestigd en het dankt zijn naam aan de windwijzer. Uiterst rechts is nog juist een deel van het "Pand Boex" te zien.

3. Het "Pand Boex", dat op de Markt stond op de p1aats waar nu de Hermanus Boexstraat begint, werd genoemd naar Hermanus Boex, de bekende directeur van de Franse kostschool, die hier in 1795 kwam wonen. A1hoewe1 de voorgevel van het huis van de Napo1eontische tijd dateerde, was het pand vee1 ouder. In de Generaliteitsperiode had het ze1fs nog a1s schuilkerk dienst gedaan.

4. Deze fat a werd omstreeks 1930 gemaakt. Boven de poort, uiterst rechts op de eerste foto in dit boekje, verrees inmiddels een woonhuis, dat zo'n mooi voorbeeld is van de Amsterdamse School in de architectuur dat het op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst. Voor de Nutsspaarbank ziet u nag juist het wachtlokaal voor de passagiers van de stadsbussen.

5. Het pand van de Eindhovensche Bankvereeniging stand naast "De Bijenkorf" op de Markt. In de tijd waarin deze foto werd gemaakt, was het bedrijf a1 overgenomen door de ZuidNederlandsche Handelsbank, die op haar beurt later zou opgaan in de Nationale Bank. Deze laatste bank werd vervolgens opgenomen in de Rotterdamsche Bank, die nag jarenlang op deze plaats gevestigd is geweest.

? 1

Wed. J. va. BrĀ£8. 5324

Markt, EINDHOVEN.

6. Het witte winkeltje, uiterst links, was het roemruehte snoepwinkeltje van Bertha van der Sommen, een bij oudere Eindhovenaren welbekende naam. In het grote gebouw op de hoek van de Markt was jarenlang de waag gevestigd. Ook de stadstekensehool en de Latijnse school hebben in dit pand onderdak gevonden. Helemaal reehts ziet u nog juist een van de oude linden.

Uitg; P. E. v , Piere-Bijatervetd . No. 14828

7. Dit is een straatwand van de Markt die nog niet helemaal is verdwenen. Links ziet u allereerst de handel in koloniale waren van W. v.d. Heuvel. Vervolgens het koffiehuis en restaurant van A. Michielsen, waarin ook societeit "Concordia" was gevestigd, Daarna volgt hotel "De Wildeman en Gouden Leeuw" van de familie Jonkhans.

I v. 8re~. No. !OZ70

8. Deze opname dateert van omstreeks 1900. Uiterst rechts ziet u de winkel van brood- en banketbakker J. van Stratum. Daarnaast, in het pand waarin later de Eindhovensche Bank zou worden gevestigd, zetelt de Meierijsche Bank. Ret derde gebouw is hotel "Posthuis" van de weduwe Schellens, de voorganger van het tegenwoordige "De Bijenkorf".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek