Elst in oude ansichten deel 1

Elst in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. Nip
Gemeente
:   Elst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3649-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elst in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Welke veranderingen oak plaats vinden, onverschillig waar, waarin en wanneer, zij hebben alle gerneen dat zij voortspruiten uit het verleden,

Dat geldt oak voor het dorp Elst dat kan roemen op een zeer oude historie.

De veranderingen die zich in de loop der eeuwen voltrokken, gingen langzaam en geleidelijk, maar zoals vrijwel overal is ook dit dorp de laatste vijfentwintig jaar in een stroomversnelling geraakt, waardoor op vele plaatsen het oude niet meer is terug te vinden. Gelukkig zijn ondanks de massale vernietiging in 1944 en 1945 nag veel afbeeldingen van het begin van deze eeuw bewaard gebleven, Dank zij de medewerking van de eigenaren van ansichtkaarten en foto's heb ik een grate verzarneling dia's kunnen aanleggen van waaruit dit boekje weer is samengesteld,

Een extra woord van dank wil ik richten tot de heer K.A. Pels, zelf geboren en getogen Elstenaar, die mij in vele opzichten behulpzaam was.

Voor de ouderen die in Elst geboren zijn of er reeds vele jaren wonen, zal de aanblik der afbeeldingen vele herinneringen oproepen.

Voor diegenen die zich de Iaatste tijd in Elst hebben gevestigd, zal het interessant zijn te zien hoe het vroeger was.

Wij zullen Elst vanuit verschillende richtingen, al wandelende, zo nu en dan eens omkijkende, naderen, om tenslotte, in het centrum, in de alou de, brede Dorpsstraat, onze tocht te eindigen,

In de tekst zijn narnen genoemd, namen van personen, van families, van "eendagsvliegen" en van geslachten die lange tiid in Elst hebben gewoond.

Dit zal de ouderen aanspreken en voor menig jongere hopelijk interessant zijn, Maar het is bovendien gedaan om duidelijk te laten uitkornen dat achter alle afbeeldingen van huizen en straten, van gebouwen en wijken mensen staan, die tijdens hun ieven, de een meer dan de ander, handelingen hebben verricht waardoor de gemeenschap Elst tot stand is gekomen. Zonder deze mensen waren de volgende bladzijden blank gebleven,

Wij wensen kijkers en lezers veel genoegen toe bii de nieuwe of hernieuwde kennismaking met het oude Elst.

cIs! (i o

1. Omstreeks 1910 zien wij, komende van Arnhem, bij de Linge het voormalige tolhuis "De Oude Tol", waarin een cafe-restaurant was gevestigd. De uitspanning was geen succes en het pand werd later verkocht aan de heer Dumont, die er enkele kassen bijbouwde. Duidelijk is te zien dat de Linge uit twee afzonderlijke riviertjes bestaat, met daartussen de "war'. Hoewel dit nu niet meer zo is, is de oude toestand aan de twee togen van de huidige brug nog te herkennen.

2. Dit is dezelfde "Oude To1", maar nu van de andere kant bekeken. In 1944-1945 was dit massief gebouwde huis een laatste fort van de geallieerden voor het niemands1and tussen E1st en Arnhem. Het huis werd verwoest en een nieuwe "Oude To1" verrees iets meer naar achteren op hetze1fde punt. Het oude huis werd de 1aatste jaren bewoond door de familie Doeze-Jager.

Els! (0.-.13,)

Dijkakkerl - Arnhemsche-straatweg

3. Wij blijven nog even bij de Linge, maar dan aan de noordkant. Daar werd aan het begin van deze eeuw een modelboerderij gebouwd die de mooie naam "Dijkakkers" droeg en die bewoond werd door de heer en mevrouw Jac. Buddingh-Akkersdijk. In de latere jaren werd het pand verkocht aan de gebroeders Arissen uit Lienden, Na 1945 was er niets anders over dan de roodstenen posten van de ingang, nu de ingang van een kersenboomgaard. Duidelijk is de tramlijn van de Betuwse Stoomtram Maatschappij te zien.

4. We keren de Linge de rug toe en wandelen verder in de riehting Elst. De praehtige laan vorrnt een fraaie entree van het dorp. Links tussen de bornen is een handkar met een koperen rnelkbus ziehtbaar.

5. Over de overweg zien we rechts het houten landhuisje van wijlen mejuffrouw Scholten, dat stond aan de oprijlaan van "Vredenburg". Ret is interessant te weten dat deze woning is overgeplaatst naar Oosterhout, waar ze nag staat. Ret volgende huis is "De Bles". De tramlijn is duidelijk zichtbaar.

6. Het huis met de lantaren ervoor werd in het begin van deze eeuw bewoond door de familie Peters, later door de familie Scheerder. Het was vanouds een cafe. Enkele jaren geleden is dit pand verbouwd en gemoderniseerd, maar de oude rooilijn is gehandhaafd. Het dubbele pand aan de noordkant van dit cafe bestaat nog steeds, hoe wel het in de loop der jaren werd verbouwd.

8r eie uil Clsl.

7. Als we verder gaan passeren wij de "Schoekse Brug". Deze werd "Schoeks" genoernd, omdat de Bernmelse Zeeg de rijksweg schuin doorsneed en de brug daarom ook scheef, schoeks, in de weg lag. We kijken in de richting Arnhem en zien links het huis van bakker Meys, na 1945 weer herbouwd. Hier is nog steeds een bakkersbedrijf, In dit huis was op de bovenverdieping het "Franse schooltie" gevestigd, dat in 1901 werd sarnengevoegd met de christelijke lagere school.

8. De oude "Schoekse Brug" werd later vervangen door een brede betonnen brug. Het huis rechts met het grote zonnescherm is het bekende cafe "Oom Jo". De weg rechts is de Enk.

9. "Casa Cara" werd omgeven door een prachtige tuin met veel geboomte. Het was de burgemeesterswoning. Tot 1909 heeft baron Van der Feltz daar gewoond, daama zijn opvolger baron Van Hovell tot Westerflier. In later jaren werd de villa gedeeltelijk in gebruik genomen door het Groene Kruis en voor het andere deel als woonhuis verhuurd. In 1944 werd het pand volledig verwoest. Het huis stond een eind van de weg af midden op de huidige Bachstraat. De prachtige treurbeuk tegenover de Enk is nog een restant van de tuin van "Casa Cara".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek