COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Elst in oude ansichten deel 3

Elst in oude ansichten deel 3

Auteur
:   dr. J. Brouwer
Gemeente
:   Elst
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6479-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Elst in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

19 Jan Gerbrand Buddingh A.Hz. (1874-1917) van de Santakkers (nr, 9). een bekend paardenfokker, betrok het oude goed Bijdorp aan de Grote Molenstraat, dat in deze vorm, met de daarachter gelegen schuur, circa 1920 werd gebouwd in opdracht van weduwe J Buddingh- Voorhoeve (1876-1941). Op de foto nit 1934 staat ze voor het huis op de weg. Haar zoon Jacob Anthony Buddingh (1907) was kweker in de Wuurdsestraat, later in de Groenestraat. Haar dochter WilleminaJ (1908-1991) trouwde met C. Maters (1906-1978). In 1941 betrok dit echtpaar huize Bijdorp.

Thans woont hier hun zoon JG. Maters. De grote schuur met rieten dak naast huize Bijdorp bood onderdak aan het bedrijfKempkes &Waterreus.

20 In 1925 vestigden].F. Kempkes (1901), afkomstig van Angeren, en P. Waterreus (1905-1967), afkomstig van Den Haag, in deze grate schuur (58 meter lang en 25 meter breed) hun bedrijf in plantenziektebestrijdingsmid delen annex import van Hardie motorsproeimachines. Daarv66r was de schuur met de daarachter gelegen

manege eigendom van de paardenhandelaren Herman Hermsen, zoon van bakker H. Hermsen (1839-1908) op de hoek Dorpsstraat I Halve Morgen, en zijn zwager Gerardus Josephus van Oppenraay. Zij hielden daar vooral Belgische paarden. In 1945 konden Kempkes en Waterreus de schuur kopen. In 1958 werd het bedrijf over-

genomen door Hardie. KWH heeft bestaan tot het eind van de jaren zeventig. toen oak dit bedrijf moest wijken voor de aanleg van het sportterrein De Heister,

21 De rnolen De Batavier of de Planken Molen op de Molenpol was een windkorenmolen van het type standaardmolen. Rond 1600 behoorde deze rnolen tot de goederen van het klooster te Eirneren en in het begin van de 1ge eeuw tot die van rnr. Arend van I]sseldijk van De Esho£ Na diens overlijden ging de rnolen een aantal rnalen in eigendorn over: in 1818 van de Van I]sseldijks op H. Janssen (voor diens stiefzoon rnolenaar H. Janssen). in 1844 op Jan Sanders, molenaar te Doornenburg, en in

1 848 op diens schoonzoon Jan Janssen. Sindsdien was de rnolen tot de sloop in 1 93 7 in het bezit van het bekende rnolenaarsgeslacht Janssen:

zoon H.]. (1846-1911) en kleinzoon Johannes Gerardus (1875) of'[an van derneulen'. De herinnering aan deze rnolen leeft voort in de naarn van de woonwijk De Molenberg en van de straten Grote en Kleine Molenstraat. De Molenpol is thans de naarn van het op deze plaats verrezen huis van rnakelaarTh. Jansen.

22 De bouwhofDistelheuvel aan de Grote Molenstraat omvatte woonhuis, schuren, boomgaard en weilanden en werd eind 17 de eeuw aangekocht door Thonis van I]sseldijck. Het pand ging in 1703 over op zijn zoon Wouter (overledenin 1736),in 1763 op diens twee ongehuwde dochters en vervolgens van het geslacht Van I]sseldijk op Gerrit Dullert, tevens eigenaar van de Parkse goederen. Na het overlijden van diens kleinzoon Willem Hendrik (1817-1881) werd de Distelheuvelsche Bouwing met Tillenhof en De Park ingebracht in de Dullertstichting. Pachters van 1896 tot 1977 waren Wouter Lamers (1838-1918),

zoon Hasken Steven (18811954) en kleinzoon Theodoor B.c., gehuwd metW Schutter. De foto van een schilderij toont de achterzijde van Distelheuvel, dat bij oorlogshandelingen in 1944 zwaar werd

beschadigd: het woonhuis werd afgebroken en in andere vorm herbouwd. Sinds 1977 wordt Distelheuvel bewoond door de Van Middelkoops: aanvankelijk door Comelis A., die in Elden moest wijken

voor woningbouw, en sinds 1983 door zoon]acobus H. (Koos).

23 BouwhofDe Weldre of Welderen dankt de naam aan het geslacht Van Welderen, burggraven van Nijmegen. De op een terp gebouwde veeboerderij bestaande uit woonhuis met naastgelegen bijschuren was oorspronkelijk een T- boerderi j, waarvan omstreeks 1890 het achterhuis is vervangen door schureno Eigenaar in het begin van de 18de eeuw was achtereenvolgens]. Pijper, kolonel in het regiment van brigadier Van Welderen, en zijn zoon luitenant Gerhardt L., die in 1745 Welderen verkocht aan het Burgerweeshuis te Arnhem. Pachters tussen 1851 en 1945 warenArie Costermans Hz. (1832-1889) van 't Nulandt (nr, 49), gehuwd

met Everdina Breunissen

( 1 835; dochter van Wessel Breunissen van Westeraam), van 1910 tot 1929 zoon Gerrit (1869-1937), gehuwd metA.W Costermans (nr, 14), en van 1929 tot 1945 kleinzoon Wilhelm Anne

(1900-1963), gehuwdmet A.M.Teunissen (J 905-1990), die naar Breijendaal vertrokken. Zijn opvolger was Derk ].GWVink (J910-1976), die in 1946 het door oorlogshandelingen beschadigde grate woonhuis (foto) in andere

vorm herbouwde. Zijn opvolger in 1969 was zijn zoon Gerrit-Ian, die in 1993 met zijn zoon Dirk-Jan de agrarische bestemming van het complex liet omzetten in die van een golfbaan met bijbehorend restaurant.

24 Op de hoek Dorpsstraat I Korte Dorpsstraat stonden vanouds twee hofsteden annex winkel-cafe, De eerste werd onder meer bewoond door achtereenvolgens de landbouwer-winkeliers]. Jansen (1838-1885), W van de Poll (OudeTol) en M.e. van Empel (Landasoord; TIr. 74). In 1 92 9 liet manufacturier ]. Bachrach (1843-1937) het gebouw vervangen door een nieuw woon-winkelpand, dat in 1 970 overging op schoenen sportwinkel Peters, waarvan de oorsprong lag bij W Peters (1 852 -1 9 1 0) in het pand links. Bewoner van het herenhuis was J.F. Baltussen (TIr. 3). Rechts stond huize Wildeman, naar Janna G. Wildeman (1777 -1857), echtge-

note van Derk Costermans (1772-1850); later cafe Bous en De Bonte Os, geexploiteerd door achtereenvolgens M. van Dulm (1809-1873), diens zoon Arend Willem (1842), weduwe].F. deWin-

ter-Krijnen (1851-1901) en ].A. Maalsen (1866- 1 92 1 ). In 1929 werd het cafe verbouwd tot woon-winkelpand voor drogisterij De Zon van ].A. van Oort (1901-1986) en horlogerie WJ. Slotboom

(1875-1958).Dein 1944 verwoeste panden werden circa 1955 herbouwd.

Dorpsstraat - EIsl.

25 Ook de naastgelegen twee panden waren vanouds hofsteden. Eigenaar rond 1700 was Jan Duys, gehuwd met Anneken Huijberts, van wie de eigendom overging op achtereenvolgens zoon Huijbert, kleinzoon Cornelis, achterkleinzoon Arie Derk, gehuwd met Geertruida M. Costermans (177 5-1841), en hun zoon Huibert (18041863), gehuwd met Anna W Sipman (1804-1874). In 1879 richtte kastelein A. van Zadelhoff (1843) de eerste hofstede in tot koffiehuislogement, in 1885 aangevuld met een kegelbaan (tot

1918). Op 30 april 1898 ging het geheel over op de N.V De Vereeniging, Maatschappij tot Exploitatie van een onroerend

goed te Elst, opgericht door Arie Diederiks broer Hein Duys (1844-1910), P.Tap (1856-1934), A.H. Buddingh (Santakkers), Antje Costermans (1814-1899) en burgemeester G.WA.W baron van

derFeltz (1852-1910). In 1899 liet de N.V achter het pand een overdekte manege bouwen. Op de achtergrond staat de in 1908 gebouwde en in 1944 verwoeste roomskatholieke kerk.

Dorpstraat Elsl.

26 De tweede hofstede - op de foto het pand met zadeldak - werd in de 18de en 19de eeuw bewoond door het echtpaar Duys-Huijberts zelf en hun nakomelingen en ging in 1882 over van landbouwer-meubelmaker].W Overmaar (1826) op landbouwerherbergier-bakker H.]. van Brandenburg (1840-1893), in 1896 op de Rooms-Katholieke kerk en in 1 91 2 op de op 25 april 1898 in cafe Scheerder (nr, 43) door het bestuur van de Gelderse Boerenbond afdeling Eist opgerichte Boerenleenbank (in 1962 Raiffeisenbank en sinds 1973 Rabobank).Van 1896 tot 1973 werd het cafe annex winkel verhuurd aan achtereenvolgens Van Brandenburgs

schoonzoon].F. Hoogveld (1863-1922), bakker-cafehouder van Central, en diens zoon F.WA. (1903-1965), cafehouder- brandstoffenhandelaar-kruidenier. In juni 1924 werd cafe Central ver-

bouwd: naast het cafe kwam beneden de kruidenierswinkel met daarboven een lokaliteit voor het kantoor van de Boerenleenbank, dat in 1955 werd verplaatst naar een nieuw bankgebouw op de

hoek Rijksweg-Zuid / Dorpsstraat. Sinds 1973 is in het voormalige cafe ChineesIndisch restaurant Azie gevestigd.

ELST bij Arnhem

Dorpsst mat

27 De Boerenleenbank kocht in 1912 het cafe annex winkel (links) ook am op het achterterrein een pakhuis met schuur en malerij te bouwen voor de in 1 896 opgerichte plaatselijke Boerenbond en de afdeling Elst van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (ABTB).Architect was Th.E Span (1855-1934), aannemer j.F Kersten. De Boerenbond vestigde hier ook een kantoor en winkel. Zoals blijkt uit de herdenkingssteen in de voorgevel began de bouw op 1 oktober 1912 en bestond het toenrnalig bestuur van de Boerenleenbank Elst uit de volgende leden: J.M. Hoogveld (18481929) uit Eimeren, voorzitter

van 1898 tot 1922;H.J,M. Wouters van den Oudenweijer (1868-1919) uitAam, secretaris; T. Baltussen (1 8591933) uit Aam, H.H. van der Kamp (1858-1908) vande Stenen Molen, G.J, van Gendt

(nr, 70), B.S. Janssen (1854) uit Rijkerswoerd en ].M.E van de Sandt (nr, 71).

28 Het in 1853 op de plaats van de boerderij van Huibert Costermans (1777-1862) gebouwde en in 1944 bij oorlogshandelingen verwoeste woonhuis (uiterst rechts op de foto) behoorde bij de boerderij van drie generaties Sipman: Johannnes Hubertus (1807 -1870), tevens eigenaar van boerderij De Eshof; zoon Johannes (1840-1890), gehuwdmet Janna Breunissen (1840); en k1einzoons Dirk Comelis (1871-1948), dijkgraafvan de Over-Betuwe, en Elias Marinus Sipman (18751932). Sinds 1948 staat op de plaats van dit woonhuis een dubbel woon-winkelpand, waarin gevestigd zijn aan de ene zijde de zaak in elektri-

sche artikelen van de gebroeders J (1906-1964) en cu. (1910-1995) Gerretsen, thans F.e. Gerretsen e.Hz., en aan de andere zijde een drogisterij, tot 1966 van G,J. van den Berg en daama tot 1 98 1

van G.M. den Herder. Sindsdien is op de plaats van de drogisterij showroom M. van Dijk b.v. gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek