Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3652-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

De belangstelling voor het boekje "Enkhuizen in oude ansichten" was zodanig, dat het verantwoord leek een tweede deeltje samen te steilen uit het vele materiaal dat uit ansichten en foto's bestaat. Dit werkje kan dus worden beschouwd als een aanvuiling. Niettemin was het nog een kwestie van schiften en overwegen om het gestelde aantal afbeeldingen niet te overschrijden. Ook de beschikbare tekstruimte stelde zijn beperkingen waardoor het vermelden van sommige interessante bijzonderheden weleens achterwege moest blijYen.

Ret heeft geen zin over de geschiedenis van Enkhuizen uit te wijden, omdat dit onderwerp in de inleiding van deel 1 reeds vrij uitvoerig werd behandeld. Ook is afgezien van het plaatsen van oude foto's met personen die de mensen van nu onbekend zijn. Evenwel zuilen afbeeldingen van oude plekjes, hoewel zij soms moeilijk zijn te herkennen, steeds blijven trekken. Dit kan vooral de jongere generatie prikkelen om te gaan zoeken en op verkenning te gaan.

De belangstelling voor het oude Enkhuizen van vijfenzeventig tot vijftig jaar geleden, waar haast nog geen industrie en slechts weinig handel was te vinden, maar ook de jeugdherinneringen aan zijn geboorteplaats zijn vooral de inspiraties voor de samensteller geweest. Om de sfeer van toen in afbeeldingen weer te geven was in de eerste plaats zijn doe!.

De beslotenheid van Enkhuizen door enerzijds het

water en anderzijds het polderland, werd door de totstandkoming van de spoorwegverbinding met Amsterdam in 1885 en daama door de bootverbinding met Staveren en Kampen eerst goed door broken. Ook de verbetering van de wegen bevorderde handel en industrie.

De bevolking nam belangrijk toe, waardoor een aanzienlijke uitbreiding van de woningbouw in een nieuw verkaveld gebied buiten de oude vestingwal plaats had.

Doordat de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 een feit werd, kwam aan de hating- en ansjovisvangst een einde. Als herinnering aan deze visserij zijn enkele illustraties afgebeeld.

Maar ook het mooie van de vele grachten of sloten, zo verwant aan de tuinbouw, de zaadteelt en het boerenbedrijf werd uitvoerig belicht.

Voor dit werkje mocht ik weer gebruik maken van de ansichtkaartenverzameling van de vereniging "Oud Enkhuizen", waarvoor een woord van dank hier weI op zijn plaats is. Verschillende plaatsgenoten waren eveneens bereid, hetzij gevraagd of ongevraagd, foto's of ansichten in bruikleen te geven. Zij wisten bovendien vaak interessante bijzonderheden te vermelden, hetgeen mij het maken van de onderschriften vergemakkelijkte. Ook naar hen gaat de dank van de samensteller uit.

1. Gestempeld 22 juli 1899 met een strafportzegel van twee-en-een-halve cent is deze kaart met "De groeten uit Enkhuizen" wel de meest typische ansicht om de serie oude kaarten mee te beginnen. In deze Duitse uitgave verscheen aan het einde van de negentiende eeuw een aantal kaarten die elk twee of drie stadsgezichten bevatten, dit alles met naar de natuur getekende randversieringen omlijst, Bij alle oude ansichten werd het adres over de volle breedte van de achterkant geschreven; voor correspondentie echter kon, zoals hier, een kleine ruimte op de voorkant worden benut.

ENKHUIZE

Koepoo t

.'

, -

-, -:;;.

", - .

~ Dr. Trenkter co., Leipzig. 1904. Z7105. Nachdruek verboten.

2. De oudste en nog steeds be1angrijkste toegangsweg naar Enkhuizen is de Streekweg, waarvan de bestrating in 1672 gereed kwam. Binnen de gemeente heet hij Westeinde en eindigt bij de Koepoort. Het verkeer gaat nu om de poort heen, maar tot 1938 ging het er doorheen, ook de paardetram die u hier op de oude brug ziet staan. De zeilschuit was voor het boeren- en tuinbouwbedrijf in het po1derland onmisbaar. Enke1e welgeste1de families hadden een meer luxe schuit om voor plezier zoals dat heette "het veld in te gaan".

3. De heren Nanne Sluis en Nanne Groot van Andijk vestigden zich in 1872 te Enkhuizen en begonnen aan het Westeinde een bedrijf voor zaadteelt en zaadhandel. Hoewel de opzet heel bescheiden was, nam de firma Sluis en Groot door het zich toeleggen op de export al spoedig in omvang toe en liet zij in 1900 het hier afgebeelde kantoor bouwen. De grote heggen aan weerszijden verbergen de grote ruimte waar later pakhuizen en warenhuizen zouden worden gebouwd. Op de achtergrond is het witte bordje van de rolschaatsbaan zichtbaar.

lichtG~u'( S. Se:k' er ~'z. i<oog-:·aa'di)'~ 3195

4. De Nieuwsteeg of het verlengde van de Oude Westerstraat ontstond tegen het einde van de zestiende eeuw bij de uitbreiding van de oude stad en loopt vanaf de Koepoort tot de Oude Gracht. De paardetram staat hier bij het beginpunt voor het hotel en wachtlokaal "Ret Park" van Fr. van der Deure, dat toen een belangrijk ontspanningsgebouw was, maar in 1921 afbrandde. Ret had een concertzaal en een kegelbaan. Karakteristiek zijn hier de stoepen met bijbehorende banken en hekken. Rechts is nog een mooie, maar nu verdwenen gevel zichtbaar.

5. De aanwezigheid van twee lagere scholen in de naaste orngeving zal wellicht de oorzaak zijn geweest van de grate belangsteiling van de jeugd to en deze foto omstreeks 1900 op de Nieuwmarktspijp werd genomen. Bijna aile kinderen dragen een hoofddeksel; sommige jongens bezitten een hoepel. Geheel links was de bakkerij van Nauta, daarnaast het huis van notaris Beker. Het huis met het trapgeveltje was van Hondius, daarnaast woonde D. Schekkerman. Op het bord op de hoek van de Prinsenstraat staat de naam van F.W. de Wolf, later die van J. Vonk.

6. De Nieuwsteeg of Nieuwe Westerstraat, die nu evenals het oude gedeelte aileen Westerstraat heet, is hier afgebeeld in de richting van de Koepoort gezien. De hoge iepebomen gaven een aparte sfeer aan deze straat, evenals de paardetram die hier door ging, Gedurende verschillende jaren werd er oak de jaarlijkse harddraverij gehouden. Ret verhuren van handwagens was toen nag een gewone zaak. Ze staan voor de smederij van Schild, waar door het beslaan van de paarden vaak die eigenaardige schroeilucht hing,

7. De Westertoren en het Oosterportaal met de torentjes van de Westerkerk vormen in de Begijnestraat, vanaf de Dijk gezien, nog steeds een prachtig silhouet. Het huis met de lichte, gepleisterde gevel was toentertijd de pastorie van de gereformeerde dominee. Links achter de schutting staan de grote bomen in de tuin van de familie Burgerhoudt. Van de bioscoop die hier later zou komen, maar inmiddels alweer is opgeheven, was nag geen sprake.

Begijnestr:>at en Westerksrk, - EXKHOIZEN.

De Dijk. - EXKHCIZEN.

8. Dit is misschien het meest klassieke plaatje van Enkhuizen waar, in de ruim zeventig jaar die verstreken sinds deze ansicht werd gemaakt, in wezen niets is veranderd. Ret is, voor toeristen in het bijzonder, een heel gezocht plekje. Maar veel van de imposante bomen waar Enkhuizen zo rijk aan was, zijn verdwenen. En hoe heel anders was het op de scheepswerf die nog van Lastdrager was. Er moest later op deze dwarshelling van de werf "Vooruit" ruimte komen voor de ijzeren schepen die to en werden gebouwd. Maar ook dat is alweer verleden tijd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek