Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Enkhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Zwaan
Gemeente
:   Enkhuizen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3652-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Enkhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Enkhuizen

Slnl-Janstr ?? t.

49. Dit is de St.Janstraat gezien vanaf de Dijk. Links was de manufacturenhandel van Koert Ruiter, waar de winkeljuffrouw een luchtje schept. lets verder, waar Dina Hooiveld in een witte jurk juist passeert, staat het oliewagentje van Jan Huisman die op de hoek aan de overzijde zijn winkel had. Naast Ruiter staat een pakhuis en vervolgens de kruidenierswinkel van Ellerbroek; in deze panden zou later de zaak van Balk komen. De handwagen behoort bij de smederij van de weduwe Schild.

50. Dit is vrij zeker de oudste foto van de Torenstraat. De man bij de kar is waarschijnlijk de vuilnisman, maar hij zou ook de sehillenboer kunnen zijn. De grote bomen en het tuinhekje reehts staan naast het huis van Lastdrager (zie afbeelding 65). De bomen op de aehtergrond moeten weI een bijzondere sfeer hebben gegeven aan het Zuiderkerkplein. Het geheel kon een gegeven zijn voor de bekende negentiendeeeuwse kunstsehilder Cornelis Springer.

51. Van het hier afgebee1de bestaat niets meer, aileen nog de horizon. Ret is de voormalige gemeentereiniging, bekend a1s de Bult die in 1953 werd verp1aatst. Nu staat er het flatgebouw op de hoek Dreef-Asterstraat, het begin van de nieuwe wijk van Enkhuizen buiten de vestingwal. Van de inhoud van de privaattonnen werd met turfstrooise1 compost gemaakt. Ret wassen van de tonnen was het werk van Vijf-kopbone. Links is het vroegere West-Frisia sportterrein en boven de tribune het dak van de nu afgebrande boerderij van Schotsman.

52. De Wiedesteiger (Wijde Steeg), het enige overgebleven verbindingssteegje tussen Verlaat en Vissersdijk, liep vroeger door tot het water van het plantsoen. Gelet op de naam moeten de beide andere stegen die op oude plattegronden staan, wel heel smal zijn geweest. Ret bord op het hoekhuis vermeldt: Wasch- en Strijkinrichting; hier staat nu het huis van bloemist Ramkema. De bestrating was erbarmelijk slecht, wat hier duidelijk is te zien. Deze ansicht is evenals de volgende van rond 1900.

53. Het Verlaat doet hier wel erg verlaten aan. De naam is echter afkomstig van een "overlaat". Deze brede straat die eeuwen geleden een gracht was, had aan het eind een overhaal met sluisjes die verbinding gaf met het water van het nog niet gedempte deel van de Noorderhavendijk. Het Verlaat heette toen Karnemelkstraat en de naam Karnernelksluis leeft nog voort in de nabijgelegen straat van die naam. De tuinen achter de schuttingen en heggen zijn nu aile bebouwd.

Karnemella luis.

Enkhuizen.@

54. Deze ansicht geeft de Karnemelksluis weer in het begin van deze eeuw. De gracht is hier gezien vanaf de brug bij de Worte1enmarkt; zij werd in 1911 gedempt. Aan het eind van de straat stond links de boerderij van Heering, Ret vervoer per schuit of praam was voor dit bedrijf een noodzaak. Toen in de zeventiende eeuw de s1uisjes aan het eind van de Karnemelkstraat (dat is het Ver1aat waar to en nog water was) verdwenen, kwamen de boeren met hun karneme1kvaten hierheen, vandaar de naam.

55. Dit "Wegje" was het oude dee1 van de Wegjes, het verlengde was het Nieuwe Wegje, nu is het aileen Wegje. Het water werd in 1911 tegelijk met de Karneme1ks1uis gedempt. Op de hoek was de s1agerij van Klouwers, maar nu is dit pand opgenomen in het garagebedrijf van Baas. De huisjes daarnaast zijn afgebroken en op die p1aats kwam het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente dat in 1963 in gebruik werd genomen. Het is moeilijk in te denken dat een straatbee1d in vijfenzeventig jaar zo kan veranderen.

Groete urt de Eerste West-Friesche Sport- en Roischaatsenbaan Ondernemer A. Visser Vz West-Einde. Cnkhuizen.

56. De rolschaatsenbaan van Abram Visser in het Westeinde, achter het cafe van Ouds Vianen, bood omstreeks 1910 een mooie gelegenheid zich tegen een kleine entree op sportieve wijze uit te leven. De rolschaatsen konden voor vijfentwintig cent worden gehuurd. Er werden voor goede rijders ook wedstrijden georganiseerd. Voor toeschouwers waren zitplaatsen gemaakt en vanuit het cafe werden consumpties geleverd. Dokter Van der Lee wist nog wel eens tijd vrij te maken om zich hier te ontspannen.

57. Op zaterdagavond en op feestdagen werd het ook nog feestelijk gemaakt door te gaan dansen of rijden op muziek van de grammofoon. Dit gescha1 vond bij de omwonenden maar weinig waardering, a1 klonk psalm 42 er ook wei eens tussendoor. Een paar maa1 per jaar werd het zelfs een mini-kerrnis met een "Motor-Zweef-Carousse1", zoa1s op deze kaart van het eerste Westfriese Sport- en Attractieterrein van juni 1915 is te zien. Dan kwam er oak het draaiorge1 aan te pas am de feestelijke sfeer te verhogen.

58. Bij feestelijke ge1egenheden werden steeds grote activiteiten ontplooid en kosten noch moeite gespaard om de straten zo rijk mogelijk te versieren. Ter ge1egenheid van de onafhankelijkheidsfeesten in 1913 werd deze met vetpotjes rijk versierde toren in de Nieuwsteeg gebouwd, op de plaats waar de heren S1uis (links in de latere burgemeesterswoning) en Groot tegenover elkaar woonden. In lange witte jurk en met hoed mevrouw A. van der Ende-Zwaan en reehts naast haar mevrouw A. Homan-van der Deure. Verder nog buurtgenoot Tool.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek