Ermelo in oude ansichten deel 1

Ermelo in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.R. van der Graaf
Gemeente
:   Ermelo
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2400-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ermelo in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

In een almanak van 1851 - Mengeling in Prosa en Poezy. Lectuur voor den beschaafden stand - schrijft Haasloop Werner:

"Errneloo, een dorp, welks kom een groep uitmaakt van 38 steenen huizen, meestal met pannen gedekt, heeft eene sierlijke predikantswoning en een schoolgebouw, eene herb erg en een houten windkorenmolen, benevens eene overoude voortijds aan St.Nikolaas gewijde kerk, met een toren en hooge spits. Jammer is het, dat dit gebouw, een belangrijk voorwerp voor de geschiedenis der kerkebouwkunst in de middeleeuwen, door den wansmaak van latere tijden, ( ... ) veel van het eerbiedwekkende der onvervalschte oudheid verloren heeft."

Uit deze korte beschrijving van het dorp Ermelo kan duidelijk opgemaakt worden, hoe klein het dorp in het midden van de vorige eeuw geweest moet zijn. Daar is in de eerste jaren ook geen verandering in gekomen. WeI heeft de activiteit van ds. Witteveen

met zijn zendingsarbeid er toe geleid dat er enkele bouwwerken werden opgetrokken als de Zendingskerk, het Zendingshuis, het conferentieoord en een zendingsschool.

De grote stimulans voor de ontwikkeling van ons dorp is echter gekomen.in 1885 door de heer M. J. Chevallier jr., bewoner en eigenaar van het landgoed Veldwijk. Hij, gegrepen door de gedachten van het Reveil en gestimuleerd door het werk van dr. Willem van den Bergh, is het geweest die zijn landgoed voor een lage prijs heeft overgedragen aan de vereniging die het huidige ziekenhuis Veldwijk exploiteert. Hij is het ook geweest die met de aankoop van's Heerenloo het hoofdgebouw met directe omgeving, de Vereniging voor Zwakzinnigenzorg de gelegenheid geboden heeft reeds voor er voldoende kapitaal aanwezig was met haar werk te beginnen.

Vanaf 1890 is de ontwikkeling van Ermelo snel gegaan. Veel gebouwen en huizen voor patienten en personeel

werden in enkele jaren uit de grond gestampt. De bouw yond vooral in de omgeving van het station plaats. De ijver van Chevallier bewerkte, dat Ermelo een stopplaats van de treinen kreeg.

Er was veel gezinsverpleging. Doordat het personeel van de "Stichtingen" meestal tot de Gereformeerde Kerken behoorde, kreeg men de situatie dat de bevolking van de omgeving van het station overwegend gereformeerd was en die van het oude dorp hervormd. De winkelstand heeft zich ontwikkeld tegen deze achtergrond. Vele jaren later waren deze kenmerken nog duidelijk aanwezig.

De Vereniging Ziekenzorg, de huidige Kruisvereniging, had in de begintijd bestuursleden uit de kring van de "Stichtingen". Vrij spoedig is uit deze vereniging de stimulans gekomen tot oprichting van het tegenwoordige ziekenhuis Salem.

De latere ontwikkeling van Ermelo als vakantieoord en als vestigingsplaats van militaire kampementen

welke een aanvang nam na 1920 valt buiten het bestek van dit boekje.

In het begin van deze eeuw had Ermelo twee hulppostkantoren: in het westelijk gedeelte van de Stationsstraat beyond zich het hulpkantoor Veldwijk, in het oude dorp het hulpkantoor Ermelo.

De in dit boekje afgebeelde kaarten komen uit de verzameling van de schrijver. Ook is er gebruik gemaakt van oude tijdschriftartikelen, folders en toto's. Juist door het grote aantal patienten dat hier verpleegd werd en later door het toerisme, zijn er, in verhouding tot andere in grootte vergelijkbare dorpen, van Ermelo zeer veel prentbriefkaarten in omloop gebracht. De grote hoeveelheid materiaal maakte het moeilijk een keuze te maken, ook al omdat er in het Gedenkboek van Ermelo in 1955 reeds enkele kaarten afgebeeld waren.

En nu gaan we Ermelo eens rond.

Nederd. t<eru. Kerk

. Ermelc

~

~ ' ~ I I.-

r n., ,

j',.J .

I ! I

We beginnen onze wandeling bij de oude kerk, waarvan de restauratie thans in volle gang is. Wanneer de verbouwing klaar is, zal de noordgevel weer het hierboven afgebeelde uiterlijk hebben. Op de achtergrond staat de pastorie met schuur.

5

Nederd. J-ferv. Kerk

Ermeto

Uilgave J. lX. l:loerendans, Ermelo.

6

We lopen de Pastorieweg uit en gaan rechts de Torenlaan in. Na vijftig meter draaien we ons om en zien dat er nog geen bebouwing is aan de westzijde van de kerk. Op de kaart staat de handtekening van de heer J. Brons, hoofd der school, koster, voorlezer, voorzanger en organist. Links ziet men de oude custorie, het kostershuis.

Verder de Torenlaan in stond er aan de linkerkant een boerderijtje. Op de voorgrond staan de ,jongens Brandsen". Links op de atbeelding zietmen nogjuist iets van het dak van de woning Torenlaan 33.

7

ERMELO.

'Jill ?? Wilieklmp·' en 6emeenlehu:s.

U:lg. Erm:. Boekhandel.

8

We gaan verder in de richting van het station. Rechts op de voorgrond bevindt zich de oude hulpsecretarie. Achter dit gebouw bevonden zich de cellen voor arrestanten van de politie. Thans zijn deze cellen omgebouwd als verkoopplaats van het zgn. vrijbankvlees.

xrsnw ER~1ELO.

Links Villa Linquenda, afgebroken om plaats te maken voor de Raiffeisenbank. Wat is er vee] afgebroken, juist van het weinige dat dateerde van v66r 1920.

9

cSlalioflsweg.

10

1901. We bevinden ons hier op het kruispunt van de Stationsstraat met de Telgterweg. In het huis links op de voorgrond is nu de Algemene Bank Nederland gevestigd. lets verderop, ook aan de linkerkant boekhandel Loot met daar tegenover de afgebroken en later herbouwde zaak van Sj. Paulus.

Onthonders - Hotel ERMELO·

Eerst even de Telgterweg op en - het kan niet anders -, we komen bakker Van Bentum

tegen, hand in de zij bij de kar. 11

12

Op onze tocht Iangs de TeIgterweg wippen we even op de Kerklaan bij Kee Waijer aan om haar huisje te bekijken. We hebben pech, want ze staat niet in de deuropening.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek