Erp in grootmoeders tijd deel 1

Erp in grootmoeders tijd deel 1

Auteur
:   A.F.J. Willems
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4660-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in grootmoeders tijd deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Het is alweer enige tijd geleden dat in het Monumentenjaar 1975 "Erp van vroeger" herleefde in boekvorm. De belangstelling naar het verleden neemt nog steeds toe. Met de uitgave van dit boekje schaart Erp zich in de rij van vele gemeenten, waarvan reeds eerder een album met beelden uit "grootmoeders tijd" verscheen.

Uit een historisch-statistische beschrijving van het departement Brabant door Servaas van de Graaff (1807) prijkt het "schoon Raadhuis" in Erp met een kleine buitenplaats. Van die beschrijving is in dit boekje nogwel een en ander terug te vinden. Ais beschermd monument is dit historische pand behouden gebleven. Veel van het oude vertrouwde dorpsbeeld is uit onze gemeente verdwenen. Beeldbepalende historische pandjes, maar ook vele prachtige bomen maakten plaats voor nieuwbouw, Achteraf in somrnige gevallen betreurenswaardig, maar uit de in dit boekje opgenomen foto's wordt ook duidelijk dat Erp in vroegere jaren zeker geen welvarende gemeente mocht worden genoemd. Het is daarom ook dat onze gemeente een ander gezicht en karakter heeft gekregen. Het is aan ieder van ons daar een eigen opvatting over te mogen hebben.

De heemkundekring "Erthepe" heeft in 1985 een nieuwe bundel uitgegeven met recente toto's van nog bestaande panden en unieke plekjes waaruit blijkt dat lang niet alles is verdwenen. Wei valt het op dat de meeste overgebleven bijzondere panden pas in deze eeuw zijn gebouwd.

Als u dit boekje inkijkt en leest maakt u als het ware een wan de ling door oud- Erp en u ontmoet daarbij personen en toestanden van weleer. Bij veel wat oudere inwoners roept dit herinneringen uit het verleden op. Jongeren en allochtonen kunnen in dit boekje terugvinden hoe hun woonplaats er in vroeger jaren uitzag en kunnen zich een beeld vormen van de samenleving in die dagen. U treft verder een groot aantal groepfoto's aan over het verenigingsleven, waarop afgebeeld Erpenaren die inmiddels jaren ouder zijn, over feestelijke en merkwaardige gebeurtenissen, waarover door de oudere generatie zo vaak gesproken wordt.

Gaarne wi! ik allen bedanken, die bereid zijn geweest kaarten of toto's voor dit boekje ter beschikking te stellen of die op een andere manier aan de samenstelling ervan hun bijdrage hebben geleverd.

Een bijzonder woord van dank komt toe aan de heren A. Willems, voormalig hoofd gemeentewerken die de foto's heeft verzameld en voorzien heeft van teksten, en de streekarchivaris W. Cornelissen.

De burgemeester van Erp, M.W.M. Kooijmans

INLEIDING

Dit boekwerkje is niet aileen een verzameling van prentbriefkaarten en gebeurtenissen, maar is tevens een terugblik in de periode 1890-1945, waarin vele herkenningspunten zijn verdwenen maar waarvan enkele markante kenmerken zijn gebleven. Een duidelijk voorbeeld hiervan geeft de voorplaat weer, waarop de Sint Servatiuskerk staat afgebeeld als een opvallend herkenningsteken in het centrum van Erp. Typerend is echter dat het dominerend karakter wordt getemperd door de plein- en straatwand. Dit voorbeeld geeft weer waarom de uitgave van dit boekwerkje belangrijk is. Ret terugblikken in het verleden en het waarnemen van het vroegere karakter kunnen beleidsbepalend zijn voor het heden en de toekomst.

Dank zij het 50-jarig jubileum van de K. V. O. te Boerdonk zijn in tegenstelling tot in het eerste boekwerk, enkele fraaie foto's opgenomen. Vanwege het verschijnen van het boek "Van Keeldonk tot Keldonk" in 1987 met veel foto's, is in deze uitgave de informatie over dit kerkdorp beperkt. Daar de Mariaschool in 1988 een jubileumuitgave verzorgt over vijftigjaar onderwijs in Erp is ook dit onderwerp in dit boekwerk niet opgenomen.

1. We staan op het Hertog Janplein, voorheen Harmonieplein, en kijken in de richting Isidoorstraat (Pentelstraat). Links zien we de muziekkiosk, die in 1903 door de harmonie is opgericht. Achter de kiosk staat de rooms-katholieke pastorie die in 1617 door pastoor Adam Henricx van Beeck is gebouwd.

Op de voorgrond kan men een van de monumentale dorpspompen bewonderen, waar de goegemeente samenkomt om water te halen en dorpsnieuwtjes uit te wisselen. Kijkend in de richting van de Isidoorstraat zien we de prachtige boerderij van Dorus van Asseldonk. Dit pand moest plaats maken voor de Rabobank. Geheel rechts staat de dokterswoning, waarin de doktoren J. van Erp, L. Ledel, A. van Zutphen, S. Schoonhof en P. Henrar hun praktijk hebben uitgeoefend.

gezicht op de)?astorie - Erp,

2. Onder de vele prachtige gevels zoals pastorie, dokterswoning enzovoort die het vroegere Harmonieplein, nu Hertog Janplein, sierden, behoort ook dit fraaie gebouw, Meer dan 150 jaar is dit pand, bestaande uit twee woningen, in handen van protestanten geweest, onder anderen van Rietman, Van de Ven en Broers. In 1915 sterft Elisabeth van de Ven, dochter van Alb. van de Yen en Anna Rietman. Erfgenamen zijn de familieleden Broers. Zij verkopen 1 maart 1918 het pand aan Frans Brouwers. In 1931 heeft hij de grootste woning gesloopt en op 30 oktober 1932 opent hij zijn galanteriezaak.

Tot op de dag van vandaag hebben de heren Brouwers hier hun textiel- en meubelzaak.

3. Wanneer we op het Hertog Janplein staan en onze blik richten naar de Kerkstraat dan is de St. Servatiuskerk met haar enorme massa een alles overdonderend element. Vroeger werd dit gecompenseerd door de bebouwing.

Links zien we nog een gedeelte van het cafe-woonhuis van Chris van de Yen. Naast dit pand ligt de Kleine Kerkstraat, waarop een langgerekt winkelwoonhuis volgt waar in vroegere dagen de dames Sepha en Heintje Verhuizen handel dreven in koloniale waren en manufacturen en Klerkx, in zijn cafe, de dorstige kerkgangers opving. Het pand is ook nog bewoond geweest door slager Van Oirschot, terwijl het cafe de bestemming alcoholvrij lokaal (de watertoren) kreeg, als ontspanningsruimte voor opgroeiende jongens. Tot de jaren zeventig stond op deze plaats het parochiehuis.

Geheel rechts ziet men een gedeelte van de raadhuisgevel. Hierop aansluitend staat de voorgevel van cafe en bierbrouwerij "De Duif" van Sjang Sevriens.

Het pand op de achtergrond met drie ramen is de bakkerij van Adriaan Verhuizen, later van Willem van Dijk.

4. Op deze interieurfoto van de Sint Servatiuskerk staat het hoofdaltaar, dat in 1844 door J. Buyssen, schrijnwerker te Boxmeer, is vervaardigd. De beelden zijn van beeldhouwer J.B. Peeters uit Antwerpen. Het altaar is uitgevoerd in neoklassieke stijl, passend bij het interieur.

In tegenstelling met nu is de kerk geheel gepolychromeerd. Dit is geschied onder leiding van het atelier Cuypers, tijdens het pastoraat van de heren J. van Erp en G. de Bruyn.

De verlichting bestaat uit petroleumlampen op standaard.

5. De Sint Servatiuskerk bezit een fraai orgel, dat in 1848 gebouwd is door J. Vollebregt en Zoon. In 1985 is het instrument deskundig gerestaureerd door de firma Gebr. Vermeulen te Weert, onder toezicht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg.

Het is een orgel met een fijne intonatie dat de bewondering van iedere kenner afdwingt. De prachtig gebeeldhouwde orgelkast, versierd met de beelden van David en Caecilia en vier musicerende engelen, is een lust voor het oog.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek