Erp in grootmoeders tijd deel 2

Erp in grootmoeders tijd deel 2

Auteur
:   A.F.J. Willems
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5262-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in grootmoeders tijd deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. We zijn nu de poort naar de meisjesschool binnen gegaan. Deze foto is vooral opgenomen om de overdekte speelplaats te bewonderen. Het is een fraai stukje vakmanschap. Gezien de kleding van de kinderen is het een zeer oude foto. De voorste rijen kinderen behoren nog tot de bewaarschool, terwijl de achterste rij reeds de lagere school heeft bereikt.

30. Een foto van een groep leerlingen van de meisjesschool te Erp met twee onderwijzeressen, zuster ada en j uffrouw Miet Otten. gemaakt op 18 juni 1925. Boven beginnend, van links naar rcchts, zien we: Johanna v. d. Elzen, Jo v.d. Tillaart , Grada v.d. Elzen, Nella Hendriks en Van GOOf. Tweede rij: mejuffrouw M. Otten, Johanna Linders, v.d. Elsen, Johanna Kerkhof, Mien van Lieshout, Zus van Lieshout, Marietje Hendriks, Tonny Hendriks en Jeanette van Lith. Derde rij: Stien Maas, Stanny van Lith, v.d. Elsen, Anna Poels, Joop van Bussel, Van Bussel, Bertha van Lankveld, Mina Kerkhof , Truus Muselaars en zuster Theodora voor zuster Mia Sleegers. Onderste rij: Fieke van Lankveld, Bertha de Groot, Riek Hendriks, Lena van Lankveld, 't , 't . 't . Kee v.d. Elzen, 'i . Maria Sleegers en Johan Hendriks.

31. Het was groot feest in de Kerkstraat toen op 19 augustus 1934 pater Antoon van Lith zijn eerste Heilige Mis opdroeg in de parochiekerk. Te midden van een groep engelen met palmtakken, strooisel en bloemen begeeft de jubilaris zich, vergezeld van zijn ouders en Iarnilieleden, vrienden en talrijke dorpsgenoten, naar de feestzaal. De route vanaf de kerk naar het ouderlijk huis is rijkelijk versierd met slingers. Op de achiergrond zien we het winkelpand van bakker Van Dijk en links daarnaast de winkel van Nariske Muselaars.

32. Verder de Kerkstraat inwandelend staan we nu voor de voorgevel van het Bernardinusklooster van de zusters Franciscanessen uit Veghel. In het vooruitspringende gedeelte links op de foto is de rneisjesschool ondergebracht. De zusters zi j n vertrokken, het klooster is gcsloopt, maar de verzorging van bejaarden, een van de vele taken van de zusters, is voortgezet in het bejaardencentrum Simeonshof.

OEZIC!1T OP ERP.

33. We blijven nog even in de Kerkstraat. Vanaf de omloop van de kerktoren hebben we een prachtig overzicht over het Erp van 1900. De straat is nog het domein van de bewoners. Op diverse plaatsen ziet men buurtende groepjes. De weg kan men volgen tot waar de Hezelstraat afbuigt en overgaat in de Brugstraat. De voorgevels van de huizen die op het zuiden zijn georienteerd hebben een bomenrij ter bescherming tegen de zon. Aan de rechterzijde vinden we om dezelfde reden de bomen aan de achterzijde. Op de achtergrond slingert de Aa als een wit lint door het groene landschap. Op de voorgrond links ziet men de mcisjesschool, het klooster en de bijbehorende kapel.

34. Op 29 juli 1876 werd in Erp het Genootschap van de H. Kindsheid opgerieht. Het voornaamste doel was de bekering van heidenkinderen , door rniddel van aeties onder de kinderen alhier. Om deze aetie te stirnuleren werd er jaarlijks een Kindsheidoptoeht georganiseerd. waarin het christelijke Ieven met bijbelse taferelen werd uitgebeeld. Hoe belangrijker de uit te beelden figuur was, des te hoger was de bijdrage om deze persoon te mogen uitbeelden. De opbrengst was weer ten bate van dat arme heidense kind. In 1920 waren Antoon en Albert van Lith en Antoon Sevrienns de uitverkorenen die de drie koningen moehten uitbeelden. Uitgedost met praehtige mantels en met schitterende kronen, vergezeld van drie begeleiders, getooid in zoeavenkostuum, zullen ze diepe indruk op de toeschouwers hebben gemaakt. De politieagent links op de foto is Jan lven.

35. In de tweede week van oktober 1944 bezocht koning George VI van Engeland het legeronderdeel van de Royal Air Force, dat ondergebracht was in de rneisjesschool aan de Kerkstraat. In "The Times Weekly Edition" van 18 oktober 1944 was deze foto opgenomen met het onderschrift "The King's visit to the western front". Hoewel het bezoek geheim moest worden gehouden, was, door de bijzondere activiteiten, de komst toch uitgelekt en hebben velen dit heugelijke feit mogen meemaken. Opvallend zijn de sobere kleding en het schoeisel van de kinderen als gevolg van vier jaar oorlog en uitbuiting.

36. Een kinderhand is gauw gevuld. Trots en blij tonen de kinderen van de Mariaschool de geschenken die ze van hun vriendinnetjes uit Canada hebben ontvangen. Op het bord heeft de juffrouw geschreven: "Erp Holland, Many thanks to the Canadian girls!" De school was in het laatste oorlogsjaaronderkomen geweest voor de geallieerde legers. De soldaten hadden thuis verteld wat de Hollandse kinderen hadden moeten ontberen. Op de achtergrond staat de molen van Van Grinsven (Sondag).

37. We zijn nog niet uitgekeken in de Kerkstraat. Niet aileen de jaarlijks terugkerende kindsheidoptocht trekt onze aandacht, maar nog meer de drie woningen op de achtergrond. Het zijn de woningen die stonden ter plaatse van de meubelzaak Goosens en de bakkerij van de gebroeders Barten. Het rechter pand was destijds de bakkerswinkel van Koos Claassen. Met zijn vrouw samen heeft hij aile aandacht voor de processie. In de middelste woning was de familie Van de Hurk gehuisvest, terwijl in de laatste woning de kapsalon van Van Laarschot was ondergebracht. Rond de eeuwwisseling bestond dit pand uit zes woningen, waarvan twee links achter, drie aan de straatzijde en een rechts achter.

38. We staan even stil bij de woning Hezelstraat 24, die tot 1990 bewoond werd door de familie Timmers. Na het overlijden van Petronella Tirnmers-Gevers werd het pand afgebroken. In 1832 wordt als eigenaar genoemd de weduwe Bastiaan van de Werk. In 1887 woonde hier J.A.C. van Oldenbarneveld, genaamd Tullingh, gehuwd met Sara M. de Munck. In 1895 is de familie uit Erp vertrokken. Een grafzerk op de algemene begraafplaats herinnert nog aan de familie Van Oldenbarneveld. Daarna werd het pand bewoond door de familie Muselaars (Truuske naaister) en Van Schaijk dreef er een rijwielzaak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek