Erp in oude ansichten

Erp in oude ansichten

Auteur
:   Werkgroep 'Oud Erp'
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3657-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Wij leven in een tijd van nostalgie en heimwee naar het verleden. De rok van grootmoeder komt allengs weer in de mode, terwijl door de vraag naar antiek de prijzen hiervan volgens de wetten van vraag en aanbod oplopen. De belangstelling naar de cultuur-historische waarde van weleer is groeiende.

Het is dan oak een goede gedachte geweest am juist in het Monumentenjaar 1975 "Erp van vroeger" te doen herleven in boekvorm. Dank zij de medewerking van vele Erpenaren, door het beschikbaar stellen van het fotomateriaal, is mijns inziens een boekwerkje ontstaan dat bij velen oude herinneringen zal oproepen. Verschillende Erpenaren zullen na het doorbladeren hiervan betreuren dat veel verloren is gegaan, doch zij moe ten daarbij bedenken dat wij niet meer leven in de tijd van de gas- of petroleumlamp en dat aanpassing aan nieuwe omstandigheden of leefgewoonten noodzakelijk is.

Het is jammer dat Boerdonk zo weinig aan zijn trek-

ken is gekomen, hetgeen wellicht is te wijten aan de omstandigheid dat zich daar destijds geen fotograaf heeft gevestigd.

Ik wit een bijzonder woord van dank rich ten aan de samenstellers van dit Erpse album, die met veel moeite de "ansichten" hebben verzameld, deze van commentaren hebben voorzien en hebben getracht de namen van de daarop voorkomende personen te achterhalen. Zij zijn er zich van bewust dat er mogelijk fouten en onvolledigheden in voorkomen, doch u dient te beseffen dat niemand over een iizeren geheugen beschikt. Ook ben ik al diegenen dankbaar die de foto's beschikbaar hebben gesteld, want zonder hun medewerking zouden wij geen terugblik hebben kunnen werpen op "Erp omstreeks 1900".

De burgemeester van Erp, mr. R.Q.M. Smits van Oyen

1. Deze mooie kerk van het Nederlands Hervormd Kerkgenootschap in Erp werd gebouwd in 1855 en gesloopt in 1926. Zij heeft gestaan aan het Schansoord op de plaats waar thans de Julianasinge1 uitmondt op de provincia1e weg, Er lag een kerkhof omheen, waarvan zes grafzerkenzijn overgebracht naar het kerkhof van de parochie van de Heilige Servatius te Erp. Een van die grafzerken verme1dt vermoedelijk nog een nazaat van de uit de vader1andse geschiedenis bekende Johan van 01denbarneve1d, namelijk de "We1ede1geboren Heer J.A.C. van 01denbarneve1d, genaamd Tullingh", geboren te De1den in 1834, over1eden te Erp in 1892. Hij heeft gewoond waar nu cafe "Heze1bar" is. Het interieur van de kerk bevatte alleen een kansel of preekstoel.

2. Verder in de riehting van het dorp gaande zien wij op het Sehansoord een mooi tafereeltje. Voor "Huize Beuekenrode", vroeger een notarishuis, staat reehts postbeambte Nariske Muselaers en de man links is waarsehijnlijk een slager, want hij heeft een typisehe slagersmand voor op de fiets. Als goede dorpelingen werd er een praatje gemaakt of zou Nariske, gezien zijn olijk gezieht, weer een van de grappen, waar hij vol van zat, gaan vertellen?

3. Nog een gezicht op het Schansoord. Aan de linkerzijde van de weg staat de oude woning van de familie Van der Cammen, die is afgebroken op 6 juli 1955. Bij deze sloping werd onder de vloer een pot met gouden en zilveren munten gevonden, waarvan er thans nog enige op het raadhuis te Erp zijn. Op deze plaats en in de tuin ernaast staat thans een dubbele woning.

Erp. (Postkantoor.)

4. Aan de rechterzijde op deze foto, waarop de tram rails ook nog duidelijk zijn te zien, staat het gebouw waarin voorheen het postkantoor was gevestigd. De oude straatlantaarn wijst er op dat de elektriciteit haar intrede in Erp toen nog niet had gedaan.

5. Deze foto toont ons de oude stoomtram, die de verbinding vormde met de plaatsen 's-Hertogenbosch en Helmond. Ook kon men er mee naar Oss reizen na in Veghel, waar het hoofdkantoor was, overgestapt te zijn. Als gevolg van het feit dat ditj.snelverkeer" wel eens ongelukken veroorzaakte, werd hij in de volksmond "de goede moordenaar" genoemd.

6. Hier zien wij de "oude muziekkiosk", die later werd vervangen door een grotere, die evenwel bij de aanleg van het Hertog Janplein plaats moest maken ten behoeve van de eisen van het moderne verkeer. Op deze foto uit 1906 zijn duidelijk de twee, later dichtgemetselde, ramen in de zijgevel van het gemeentehuis te zien, dat werd gebouwd in 1791 voor f 3.500,-. Het benedengedeelte van het raadhuis, waar thans de gemeentelijke adrninistratie is gehuisvest, werd aanvankelijk gebruikt als botermijn en later als bergruimte. In 1938 kreeg het zijn huidige besternming. Bij de verbouwing werden ook de twee gevangeniscellen gemoderniseerd. Toen een houten betimmering werd afgebroken ontdekte men in de met kalk bepleisterde muur de volgende dichterlijke ontboezeming:

Die liefde, sot ende mal, bringt menich mensch tot val.

Louis Catrin Regiment des sappeurs.

Commentaar overbodig!

7. Dit plaatje toont ons de oude pastorie en rechts op de foto de woning waar vroeger de familie Van Haandel woonde. De straat, die tussen deze twee gebouwen richting Uden voert (thans Pentelstraat), was nog niet verhard. Bij de aanleg van het Hertog Janplein werd de woning van Van Haandel door de gemeente aangekocht en daarna gesloopt. De aanduiding Boekelsche weg op de foto zal wel berusten op een vergissing van de fotograaf.

8. Op de plaats waar thans het Hertog Janplein is stond vroeger een muziekkiosk (zie ook afbeelding 6). Bij speciale gelegenheden gaf de harmonie, en voordien de fanfare, hierop een openluchtconcert. Op de achtergrond is de pastorie te zien, die in 1934 werd gesloopt en werd vervangen door een nieuw gebouw. Zeer fraai is ook de dorpspomp die op het pleintje stond. Jammer genoeg werd deze, met nog twee andere dorpspompen, tijdens de jaren van de Duitse bezetting afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek