Erp in oude ansichten

Erp in oude ansichten

Auteur
:   Werkgroep 'Oud Erp'
Gemeente
:   Veghel
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3657-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Erp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Deze unieke foto is van de watermo1en, die zijn kracht ont1eende aan de rivier de Aa. Hij stond bij de boerderij van A. v.d. Tillaart aan de Watermo1enweg. Hij is gebouwd in de veertiende eeuw en werd gesloopt in 1897. Vanaf 1883 tot 1897 is hij eigendom geweest van de gemeente Erp, Het was een dubbe1e watermo1en, dat wil zeggen met twee grate waterraderen. Links op de foto staat de olieslagerij, Hierin werd olie ges1agen uit koo1- en raapzaad. Het gebouw met het zwarte dak was de graanmo1en. Hier werd graan gema1en voor Erp en verre omgeving. Twee heel grote 1indebomen, gerooid in 1916, completeerden het bee1d tot een prachtig geheel. Rechts staat het mo1enaarshuis, waar in de achtergevel nog een steen zit waarop het toegestane waterpeil en het Nieuw Amsterdams Peil zijn verme1d.

30. Komende vanuit de Brugstraat zag men op de Molentiend, aan de 1inkerzijde en verscholen achter lindebomen, de woning en de kuiperij van de familie Maas. Midden in het bee1d het gesloopte pakhuis van de Cooperatieve Hande1svereniging Erp. Op de achtergrond de galerijmolen, die heeft gestaan op een gedeelte van het industrieterrein van Munsters. Deze molen is gebouwd in 1867 en gesloopt in 1954. Hij stond ze1dzaam fraai aan de in gang van ons dorp. Tot 1924 is hij bemalen geweest door de bouwersfamilie Van Grinsven, daarna, tot 1949, door Nic. de Bije en nadien zo nu en dan door J. Fransen, die hem noodgedwongen moest slopen vanwege te hoge herstelkosten.

31. Op de voorgrond van deze foto ziet u de stoornzuivelfabriek "Sint-J ozef". Deze in 1916 gebouwde en in 1955 opgeheven fabriek gaf vroeger a1 een industriee1 accent aan de ingang van Erp. Op de achtergrond staat de klompenfabriek en houtzagerij van de firma Bolwerk. Van het grote aanta11ater aan de Boterweg en omgeving gebouwde woningen is op deze foto nag niets te zien.

32. Ben beeld van de Hoogstraat uit 1930. Deze straat heette toen Aschstraat (in de volksmond ook weI Hondstart genoemd). Op de foto zien wij de voormalige herberg van H. Hendriks, die in later jaren tot woning is verbouwd. Het drukke bezoek aan de herberg zou er op kunnen wijzen dat de foto is gemaakt op het tijdstip dat er een verkoping of iets dergelijks plaats had.

33. In dit armzalig huisje woonde vroeger, onder uiterst primitieve omstandigheden, Maria v.d. Tillaer, bijgenaamd Marie Ravenstein. Ze was een aparte dorpsfiguur, dikwijls op de korrel genomen door de jeugd. Maria was een goed mens en ze is vierentachtig jaar oud geworden. Dit huisje stond waar nu het industrieterrein is.

34. Deze prachtige hoge stenen galerij-rnolen, die aan de Cruijgenstraat stond, werd in 1898 gebouwd. Ret was een van Brabants schoonste molens. Onbegrijpelijk is dan ook dat hij in 1960 kon worden ges1oopt. Hij is bemalen geweest door de mo1enaars J. Kruisen, A.J. van Grinsven en J 0 Sondag.

35. Als men zich v66r 1940 van Erp via Haekerom naar Keldonk begaf, moest men de "vonders" passeren. Dit waren drie voetbruggetjes in het dijkje ten noorden van de Aa en een smaile, grotere brug die het riviertje overspande. De k1eine bruggen dienden er voor om bij hoog water het water sneller te laten doorstromen, anders moest ailes onder de grotere brug door. De ouderen onder ons kennen de hier afgebeelde wiebelbrug nog wel. Voor de normalisatie overstroomde de Aa in het najaar en in de winter vaak aile aangrenzende beemden en weilanden. Bij strenge vorst kon men ze1fs tot Veghel sehaatsen. Op de aehtergrond kan men reehts de molen van Piet van Grinsven waarnemen. Nu is dit alles verleden tijd, evenals de sehoonheid en de romantiek van dit plaatje. Verdwenen zijn de boehten en meanders, maar ook de gevaarlijke wie1en in de Aa.

36. Deze achtkante graanmolen, afkomstig uit de Zaanstreek en wellicht de kleinste graanmolen van Nederland, is in 1903 te Keldonk gebouwd door de familie Van Lith. Eerst is hij een paar jaar bemalen door molenaar C. Raaijmakers, toen door M. van Lith en laatstelijk door diens zoon Sjef van Lith,die hem heeft verkocht aan landbouwer W. van Lankeveld, waarna het verval in versneld tempo ging, zodat de molen in okto ber 1972 werd gesloopt door mo1enmaker Adriaans uit Weert.

37. De timmerwinkel van Januske van Lith te Keldonk, die zich toelegde op de vervaardiging van hoge en lage karren, het vrijwel enige vervoermiddel in de landbouw. Vooral het maken van de karrewielen vroeg grote deskundigheid, waarbij ook de smid een belangrijke rol vervulde. Deze werkplaats, annex houtzagerij en houthandel, stond langs de Antoniusstraat, ter hoogte waar nu de gezusters Van Lith een kruidenierswinkel exploiteren. De zogenaamde hogekar, die op deze foto het middelpunt vormt, was in die tijd tevens het familievoertuig, waarmede men op visite toog, kinderen ten doop voerde en die men ook gebruikte om de lijkkist ter kerke te brengen bij een uitvaart. De kar was meestal groen geschilderd met fel rode wielen.

38. Behalve de activiteiten, genoemd bij het hiervoor getoonde plaatje, exploiteerde Adr. van Lith later ook nog een stoornkuiperij, de enige industrie in Keldonk. De wagen waarmede de geproduceerde vaten naar de afnemers werden vervoerd is rechts op de foto duidelijk te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek