Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Yska
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3662-4
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

8. Dit zijn de personen die op de vorige foto staan. 1. Anne Burmania; 2. Dirk Burmania; 3. D. v.d. Meer; 4. B. Dijkstra; 5. Gerritje v.d. Meer; 6. Rijk Grevelstuk; 7. A. Tadema; 8. N. Schaafsma; 9. G. Papma; 10. Tj. Braaksma; 11. N. Jonkman; 12. G. Seeger; 13. Meindert Kalverda; 14. Jan Wiersma; 15. Piet Sterk; 16. Anna Papma; 17. Doetje Swart; 18. S. Winkel; 19. A. Winkel; 20. H. Winkel; 21. Jelke; 22. een onbekende; 23. Tjeerd v.d. Bij; 24. Froukje Sterk; 25. een onbekende; 26. T. Winkel; 27. Lies Buursma; 28. Anna Burmania; 29. Aldert de Vries; 30. Anne Miedema; 31. Hiltje Seeger; 32. Romkje Burmania; 33. een onbekende; 34. Tine Burmania en 35. Piet Burmania.

9. De Hogebeintumerweg met links, nog net ziehtbaar, het hek van de gereformeerde kerk en reehts de sehuttingen waaraehter de terpafgraving plaatsvond.

Ret zijn weer de bomen die aan dit geheel een eigen sfeer geven. Wij zullen dit nog vele malen tegenkomen. Jammer dat ze allemaal moesten verdwijnen door iepziekte, nieuwbouw of door het verbreden van de weg. Zelfs het fietsen links op de weg was toen nog niet zo gevaarlijk als vandaag de dag.

10. Ook Ferwerd heeft een korenmolen gehad. Op bovenstaande foto ziet u het "Bruin Paard", waar men bezig is met de afbraak. Deze molen, die in 1832 werd gebouwd aan de Molenlaan, werd in 1927 verkocht aan meester Douma. In 1929 werd hij echter al afgebroken.

Het naastliggende huis (links) zal worden gerestaureerd. De man op de motor is Hille Douma, die eerst fietsmaker was bij zijn vader en vervolgens knecht-chauffeur bij veearts Feddema te Ferwerd. Na vele omzwervingen is Douma voor zichzelf begonnen in de woning van Klaas Dijkstra.

11. Een schoolfoto uit 1905. De klas van meester Renkema zit hier voor de school naast de gereformeerde kerk. Te beginnen links achter en gaande van links naar rechts zien we:

Frans v.d. Heide, Wieger v.d. Heide, Tjeerd Vellinga, Lammert Vellinga, Trien v.d. Meer, Sietske v.d. Heide, IJtje v.d. Heide, Jetske v.d. Heide, Sjoerdje v.d. Heide, Jitske Vellinga, Romkje v.d. Heide, Antje Winkel, Anne Burmania, Afke v.d. Meer, Aant v.d. Meer, Aaltje Tilma, Maaike Braaksma, Elske Braaksma, Jetske Braaksma, Afke Vellinga, Teake Winkel, Eel Winkel, Meindert Winkel, Anna Bos, Sjoerdje v.d. Heide, Harmke v.d. Heide, Arjen v.d. Heide, Pieter v.d. Woude, Tsjep Germeraad, Gerben Straatsma, Gelf Tilma, Piet Braak, Kees Braak, Hendrik Braak, Evertje Germeraad, Griet Germeraad, Kees Straatsma en Wieger v.d. Heide.

HALLUM

Hallum is de door eeuwen heen altijd het grootste en belangrijkste dorp geweest van de gemeente Ferwerderadeel. De grootste figuur uit de geschiedenis van dit dorp is ongetwijfeld Fredericus van Hallum geweest, die erin slaagde het klooster Mariengaarde te stichten. Vanuit dit klooster werd veel gedaan aan de ontwikkeling van deze streek. Dat Hallum een echt terpdorp is, kan men nog zien aan de wegen die naar de hervormde kerk leiden. In de vorige eeuw waren er nog elf terpen, die echter voor het grootste gedeelte zijn afgegraven. Bewoners van deze terpen komen we in de geschiedenis veelvuldig tegen. We zien hen als kruisridders op weg naar het Heilige Land en als strijders bii de twisten tussen Schieringers en Vetkopers.

Natuurlijk is er over dit dorp veel te vertellen. Wil men echter nagaan hoe de situatie rond de eeuwwisseling was, dan kan men het beste het gedicht nemen van de Hallumer slager P.K. Wiersma, die het dorp als volgt beschrijft:

Us Hallum is in doarp net lyts fan bistek, Oan neringdwaenden ha wy dan ek gjin gebrek, Roun tritich winkels forkeapje iten en klean, Dy 't jild hat hoecht derom net nei sted to gean. Fjouwer herbergen, ien mei in trochreed derby, Hwat [oar de riderij in genot is, tinkt my.

Dan binne der njoggen bakkers [oar brea en oar guod, Meast bollen en stu ten, dochs koeke wol ek wol fuort, Twa skearbazen, dy't ek tige hierknippe kinne, Gjinien sit om dit boadskip nei sted ta rinne.

Aldus een gedeelte uit dit gedicht. De bedrijvigheid die hierboven wordt beschreven, vindt men hier tot op vandaag de dag. Hallum is nog steeds het dorp van de gemeente dat het snelst groeit en waar men de meeste industrieen vindt.

HALL1::M.

Dorp traar,

12. Een van de vele ansichten die er zijn van de Langebuorren, die vooral opvalt door de hondekar en de witte "kedde". Rechts ziet u het huis van Jan Hellema. Deze woonde eerst met zijn zuster in de banketwinkel, later zijn twee zonen van deze Jan in de fabriek gekomen en de derde is met de banketwinkel doorgegaan. Naast het huis van Jellema staat logement "De Valk" van Jouke de Wilde. Diens broer Jitze kennen vele oudjes nog van de grammofoonplaten die hij in zijn winkel op de Hegebuorren draaide. Dit was zoiets nieuws dat het er zwart van de mensen stond. Dan komt het bierhuis (M. van Dijk sr., later huisschilder) en later woonde hier Kok (aardappelhandel). Het hoge huis links (nu Haak) was vroeger een graanhandel, met losse drankverkoop over de toonbank. Hier hebben gewoond: Nauta, Sytsma, Hulka (timmerman) en Sake Hiemstra, die hier een slijterij dreef.

13. De Hegebuorren omstreeks 1900. Ook hier zien we de mensen weer echt poseren voor de fotograaf. Opvallend is dan ook de man die net de andere kant uit loopt. Dit is naar aile waarschijnlijkheid dokter Cannegieter, die met zijn zuster het huis bewoonde waarin nu v.d. Schaaf woont. Deze dokter A. Cannegieter heeft de praktijk van zijn vader, H.G. Cannegieter, overgenomen. Deze op de Hegebuorren wandelende geneesheer had als bijnaam Janus Pendule, omdat de man altijd op vaste tijden zijn visites aflegde, Als 's morgens om half negen de trekschuit vertrok, dan begon ook dokter Cannegieter met zijn visites. Hij had dan zijn ochtendpraatje met zijn buurman in de smederij van Bloksma (nu v.d. Schaaf) al achter de rug.

@f'oef uit ~allum

.~

.:

Uif?S. W .d ?? Y ?? ies ;

14. Op deze ansicht ziet u de oudste christelijke school, die in 1872 werd geopend. Het bleek al snel dat zij te klein was en in 1909 werd de nieuwe school aan het Blikkelan geopend. De oude school werd verkocht aan Foppe Oreel, die begon met het produceren van melkbussen. Thans is het oude schoolgebouw nog in gebruik als roestvrij-staalafdeling van de firma Oreel. Als meest bekende hoofd van bovengenoemde school noemen we meester Fokkema, die we op de foto in de tuin zien staan. Geheellinks (in het wit) zien we baker Jantje Tieken.

~r.oet uit JPallum

::; 1'" de Vries uiti!' Detnernan, Stiens phot

15. Openbare school te Hallum. Aan de grootte van de bomen is te zien dat dit een oude ansicht moet zijn. Deze bomen werden in 1900 geplant, zodat deze kaart van 1900 of 1901 is. Bovengenoemde school dateert van omstreeks 1866 en is in 1965-1966 afgebroken. De school werd gebouwd op grond van de hervormde kerk, die daamaast ook nog f 5000,- voor de bouw stortte. Voor die tijd een funk bedrag. Lange tijd he eft naast de school aan de Greate Streek het brandweerhokje gestaan. Omstreeks de eeuwwisseling was meester Boersma hoofd. Hij hield achter zijn huis een paar schapen, Het bekendste hoofd was meester Syperda, die hier tientallen jaren de scepter heeft gezwaaid.

16. De graanmolen "Thorbecke" was een van de vele molens die we in onze gemeente hebben gehad. De laatste molenaar was Douwe Kok. Deze molen, die gebouwd was in 1858, werd in de Tweede Wereldoorlog verkocht voor afbraak. In de Hoekstervaart ziet u de trekschuit liggen die op dat moment niet meer werd gebruikt. WeI kennen we nog de Trekweg, die reeds in 1664 werd aangelegd, zestien jaar nadat de vaart was gegraven. In dat jaar werd vergunning van de Friese staten verkregen om een trekvaartdienst te onderhouden op Leeuwarden. Deze vergunning werd aangevraagd en gekregen door de heren Bartold Douma, grietman van deze gemeente, Allard P. Jongstal, Schelte van Aebinga en Haring van Sythierna, allen woonachtig in Hallum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek